9

Bruă leh anăn Klei Dưi Sa Čô Khua Ƀĭng Kna

1Amâo djŏ hĕ kâo jing êngiê? Amâo djŏ hĕ kâo jing khua ƀĭng kna? Amâo djŏ hĕ kâo ƀuh leh Yêsu Khua Yang drei? Amâo djŏ hĕ diih jing bruă kâo hlăm Khua Yang? 2Tơdah kơ phung mkăn kâo amâo jing khua ƀĭng kna ôh, ăt kâo jing khua ƀĭng kna kơ diih yơh. Kyuadah diih jing mnơ̆ng kđăm kơ bruă kâo jing khua ƀĭng kna hlăm Khua Yang.
3Anei jing klei kâo mgang kâo pô kyua phung ksiêm kâo. 4Amâo djŏ hĕ hmei năng mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă mnăm? 5Amâo djŏ hĕ hmei mâo klei dưi atăt ba mbĭt hŏng hmei sa čô mô̆, msĕ si phung khua ƀĭng kna mkăn leh anăn phung adei Khua Yang, wăt Y-Sêphas? 6Amâodah knŏng hjăn Y-Barnabas leh anăn kâo hĕ amâo mâo klei dưi lui bruă duah mnơ̆ng ƀơ̆ng huă? 7Hlei pô kahan tuôm bi liê prăk ñu pô? Hlei pô pla đang boh kriăk ƀâo leh anăn amâo ƀơ̆ng boh gơ̆ ôh? Hlei pô rông mnơ̆ng leh anăn amâo mnăm ôh êa ksâo digơ̆?
8Kâo blŭ klei anei tui si kơhưm mnuih mơ̆? Amâo djŏ hĕ klei bhiăn lač msĕ snăn mơh? 9 Kyuadah mâo klei čih leh hlăm klei bhiăn Y-Môis, “Đăm guôm hĕ amung êmô dôk juă mdiê.” Aê Diê mĭn knŏng kơ êmô mơ̆? 10Amâo djŏ hĕ Ñu blŭ klei anăn kyua drei? Ñu lač klei anăn kyua drei yơh, kyuadah jing djŏ pô kai hma srăng kai hŏng klei čang hmăng, leh anăn pô juă mdiê srăng juă hŏng klei čang hmăng srăng mâo kơ ñu đa. 11 Tơdah hmei rah leh mjeh myang ti krah phung diih, jing klei êbeh đei mơ̆ tơdah hmei wiă dŏ dô lăn ala diih? 12Tơdah phung mkăn dưi mă tŭ klei anăn mơ̆ng diih, amâo djŏ hĕ hmei dưi mă tŭ kdlưn hĭn?
 Ƀiădah hmei amâo yua klei dưi anăn ôh. Hmei gĭr tŭ jih jang klei, huĭdah bi gun êlan klei mrâo mrang jăk Krist.
13 Diih amâo thâo hĕ hlei pô mă bruă hlăm sang kkuh mpŭ ƀơ̆ng mnơ̆ng mơ̆ng sang kkuh mpŭ anăn; leh anăn hlei pô myơr mnơ̆ng ngă yang ti knưl mâo sa kdrêč mơ̆ng mnơ̆ng ngă yang arăng myơr anăn? 14 Msĕ snăn mơh Khua Yang mtă leh phung hưn klei mrâo mrang jăk srăng hdĭp mơ̆ng klei mrâo mrang jăk.
15Ƀiădah kâo amâo yua klei dưi anăn ôh, kăn kâo čih klei anei čiăng mă klei dưi anăn rei. Kyuadah kâo khăp hĭn djiê hŏng brei arăng mă hĕ klei dưi bi mni anăn mơ̆ng kâo. 16Kyuadah tơdah kâo mtô klei mrâo mrang jăk, klei anăn amâo dưi brei kâo bi mni kơ kâo pô ôh. Kyuadah arăng mtă kơ kâo ngă snăn, leh anăn knap mñai yơh kơ kâo tơdah kâo amâo mtô ôh klei mrâo mrang jăk! 17Kyuadah tơdah kâo ngă klei anei tui si kâo pô čiăng, kâo mâo klei mưn; ƀiădah tơdah kâo ngă klei anei amâo djŏ tui si kâo pô čiăng ôh, Aê Diê jao leh bruă anei kơ kâo hŏng klei mtă. 18Snăn ya jing klei mưn kơ kâo? Klei anei yơh: kâo dưi mtô hơăi mang klei mrâo mrang jăk, amâo yua ôh jih klei pô mtô klei mrâo mrang jăk dưi mâo.
19Kyuadah wăt tơdah kâo jing êngiê mơ̆ng jih jang mnuih, kâo mjing kâo pô hlŭn kơ jih jang čiăng kơ kâo dưi atăt lu hĭn mnuih kơ klei đăo. 20Hŏng phung Yuđa kâo jing msĕ si sa čô Yuđa, čiăng dưi atăt phung Yuđa; hŏng phung ti gŭ klei bhiăn kâo jing msĕ si pô tŭ klei bhiăn — wăt tơdah kâo pô amâo dôk ti gŭ klei bhiăn ôh — čiăng kơ kâo dưi atăt phung ti gŭ klei bhiăn. 21Hŏng phung ti êngao klei bhiăn, kâo jing msĕ si sa čô ti êngao klei bhiăn — amâo djŏ ôh kâo amâo gưt klei bhiăn Aê Diê, ƀiădah kâo dôk ti gŭ klei bhiăn Yang Krist — čiăng kơ kâo dưi atăt phung ti êngao klei bhiăn. 22Hŏng phung awăt kâo jing awăt, čiăng kơ kâo dưi atăt phung awăt. Snăn hlăm jih jang klei kâo čiăng jing msĕ si jih jang mnuih, čiăng kơ hŏng jih klei anăn kâo dưi bi mtlaih đa đa hlăm phung diñu. 23Kâo ngă jih jang klei anăn kyua klei mrâo mrang jăk, čiăng kơ kâo dưi mâo klei jăk jĭn mơ̆ng klei mrâo mrang jăk.
24Diih amâo thâo hĕ hlăm anôk hlăp jih jang phung êran čiăng kơ dưi sơăi, ƀiădah knŏng sa čô mâo klei mưn? Snăn êran bĕ, čiăng kơ diih dưi mâo klei mưn. 25Jih jang phung hlăp hriăm ngă djŏ hnơ̆ng hlăm djăp mta klei; diñu ngă snăn čiăng mâo đuôn mtao thâo rai luč. Ƀiădah drei ngă klei anăn čiăng mâo đuôn mtao amâo thâo rai luč ôh. 26Snăn kâo amâo êran hơăi mang ôh, leh anăn kâo amâo ngă msĕ si pô čăm angĭn ôh; 27ƀiădah kâo bi knap asei mlei kâo leh anăn bi mjuăt ñu gưt, huĭdah leh kâo mtô kơ phung mkăn, kâo pô mơh Aê Diê srăng hngah.