1 Yo^han

Yo^han Fiev Nyei Da'yietv Zeiv Fienx

Biux Mengh Waac

Yo^han Fiev Nyei Da'yietv Zeiv Fienx Yo^han maiv zeiz lengc jeiv fiev bun haaix norm jiu-baang fai haaix laanh mienh. Ninh fiev bun sienx Yesu nyei zuangx mienh, maiv gunv gox fai lunx. Yo^han hnamv naaiv deix mienh, oix tengx ninh mbuo sienx gauh henv. Ninh heuc ninh mbuo zoux fu'jueiv, weic zuqc ninh hnamv ninh mbuo hnangv ninh mbuo za'gengh benx ninh ganh nyei fu'jueiv nor.
 Yo^han fiev naaiv zeiv fienx weic bun mienh hiuv duqv dingc, haaix dauh sienx kaux Yesu Giduc, wuov dauh za'gengh duqv yietc liuz nyei maengc (1 Yo^han 5:13).
 Yo^han gorngv ninh duqv buatc, duqv haiz, duqv hluo jiex yungz maengc nyei Doz, se dongh Yesu aqv. Ninh yaac oix bun doqc fienx nyei mienh za'gengh duqv caux Zaangc Diex nyei Dorn maaih jiu tong.
 Fienx gorngv mbuo maiv zeiz oix zuqc sienx hnangv, mbuo yaac oix zuqc yiem seix zaangc zoux puix sienx Yesu nyei mienh. Yo^han zorqv camv-diuc jauv bun mbuo hiuv duqv haaix nyungc horpc fai maiv horpc. Ninh beiv nyei jauv maaih hnangv naaiv,
 Njang caux hmuangx
 Zien leiz caux gorngv-baeqc nyei jauv
 Muangx waac caux maiv muangx waac
 Nyiemc Yesu caux maiv nyiemc
 Zien leiz caux jaav leiz
 Tin-Hungh caux Saadaan
 Hnamv Tin-Hungh caux hnamv baamh gen
 Hnamv mienh caux nzorng mienh
Yo^han yaac njaaux mienh faix fim, maiv dungx gan zunh jaav doz-leiz nyei mienh.

Fienx Gorngv

1:1-4 Yo^han duqv buatc jiex Yesu
1:5-2:29 Njang caux hmuangx nyei jauv
3:1-24 Tin-Hungh nyei naamh nyouz caux mienv nyei naamh nyouz
4:1-6 Zien leiz caux jaav leiz
4:7-21 Tin-Hungh zoux hnamv mienh nyei gorn
5:1-21 Mbuo sienx Yesu ziouc haih hingh baamh gen nyei jauv