Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Ding kơna pơjao Yôhan
Ƀing mă tŭ: Ƀing đaŏ amăng kuăl Asia Anet gah yŭ̱
Hrơi čih: Kơplăh wăh thŭn 85 hăng thŭn 95 Tơdơi Kơ Krist
Atŭt akŏ: Yôhan čih kiăng kơ pơkơjăp ƀing đaŏ kơ tơlơi sĭt nik amăng tơlơi đaŏ gơñu laih anŭn kiăng kơ pơgăl hăng hơdôm tơlơi pơtô soh kơ tơlơi Yêsu ƀu djơ̆ hlo̱m mơnuih laih anŭn hlo̱m yang ôh.

Hră Tal Sa Tui Hăng Yôhan Čih hơmâo dua tơlơi kơñăm phŭn: Kiăng pơtrŭt pơđu̱r ƀing đŏk hră anai hơdip pơgop pơlir hăng Ơi Adai laih anŭn hăng Ană Ñu Yang Yêsu Krist, laih anŭn ăt pơkơđiăng kơ ƀing gơñu pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi pơtô soh, yuakơ tơlơi pơtô anŭn pơrai hĭ tơlơi pơgop pơlir anŭn yơh. Tơlơi pơtô soh anŭn ƀing nai anŭn pơtô hăng tơlơi đaŏ kơ tơlơi soh sat tơbiă rai mơ̆ng tơlơi tĕk djơ̆ lŏn tơnah anai yơh; tui anŭn Yang Yêsu, Ană Ơi Adai, ƀu či dưi jing mơnuih biă mă ôh. Ƀing nai pơtô soh anŭn ăt pơtô kơ tơlơi tơdah sa čô kiăng kơ dưi klaih, ñu anŭn khŏm đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng tơlơi pơmĭn ƀlơ̆ng amăng rơnŭk hơdip amăng lŏn tơnah anai. Ƀing gơñu ăt pơtô kơ tơlơi pơklaih ƀu tĕk djơ̆ kơ tơlơi hơdip djơ̆ hơnơ̆ng ƀôdah kơ tơlơi khăp kơ ƀing mơnuih pơkŏn ôh.
 Tơdơi kơ Yôhan nao dŏ pơ kwar Rôm amăng kuăl Asia (kơplăh wăh tơdơi kơ 70 T. K.), ñu čơdơ̆ng hyu pơtô yơh boh nik ñu amăng ƀing mơnuih Tuai. Tơdơi kơ thŭn 90 T. K., Yôhan čih hră Tơlơi Pơthâo Hiam ñu kơ ƀing đaŏ anŭn, jing ƀing ñu hlak pơtô pơhrăm.
 Kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng hơdôm tơlơi pơtô soh anŭn, pô čih hră anai pơhaih rơđah rơđo̱ng yơh kơ tơlơi Yang Yêsu Krist jing mơnuih biă mă, laih anŭn ñu ăt pơhiăp kơđŏm kơ tơlơi hlơi pô đaŏ kơnang kơ Yang Yêsu laih anŭn kơ tơlơi khăp Ơi Adai, ñu anŭn ăt khŏm khăp kơ tơdruă mơ̆n. Tơlơi khăp kơ ƀing đaŏ kơnang pơkŏn anŭn ƀu djơ̆ tŭ mă abih bang tơlơi arăng laĭ ƀôdah abih bang ƀing nai anŭn pơtô ôh.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi mưn tŭ pơgop pơlir ƀing đaŏ kơnang (1:1–2:11)
Tơlơi djă̱ kơjăp tơlơi pơgop pơlir sĭt (2:12–3:10)
Tơlơi khăp kơ tơdruă (3:11–4:21)
Hơdip hơdơ̆ng amăng tơlơi pơgop pơlir (5:1-21)