Klei Hưn Mdah

Hră Tal Sa Y-Yôhan mâo dua klei kñăm phŭn: Čiăng bi mđĭ ai phung đăo hdĭp mâo klei bi mguôp hŏng Aê Diê, leh anăn Anak Ñu, Khua Yang Yêsu Krist, leh anăn mtă brei răng đăm tui hlue klei mtô soh mkăn, jing klei bi rai klei bi mguôp. Tui si klei mtô phung soh anei mtô lač klei dôk hlăm lăn ala kđeh anei jing soh jhat leh anăn rai tuč, kyuanăn Khua Yang Yêsu, Anak Aê Diê amâo jing mnuih sĭt klă ôh. Phung anei mtô čiăng dưi mâo klei bi mtlaih brei bi ktlah hĕ hŏng lăn ala kđeh anei; leh anăn klei diñu lŏ mtô klei bi mtlaih amâo djŏ mâo hŏng klei hdĭp kpă amâodah hŏng klei khăp kơ pô mkăn ôh.
 Mdê hŏng klei mtô soh anei, pô čih hră brei thâo hŏng klei sĭt klă, Khua Yang Yêsu jing sa čô mnuih sĭt, leh anăn pô čih hră anei kñăm brei thâo jih jang hlei pô đăo kơ Yêsu Krist leh anăn khăp kơ Aê Diê brei mâo klei khăp msĕ mơh kơ pô riêng gah.

Jar

Klei hưn bi êdah (1:1-4)
Klei mngač leh anăn klei mmăt (1:5–2:29)
Phung anak Aê Diê leh anăn anak yang jhat (3:1-24)
Klei sĭt nik leh anăn klei čhuai soh jhat (4:1-6)
Bruă klei khăp (4:7-21)
Klei đăo mâo klei dưi sĭt (5:1-21)