Lời giới thiệu

Thư Thứ Nhất của Giăng có hai mục đích chính: Để khuyến khích tín hữu sống trong mối thông công với Đức Chúa Cha và với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ, và cũng để cảnh cáo họ chớ theo tà thuyết mà nó sẽ phá hủy mối thông công này. Tà thuyết này tin rằng tiếp xúc với thế giới vật chất làm hư hoại và xấu xa, vì thế Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, không thực sự trở thành người. Những người này cho rằng được cứu rỗi là được giải phóng khỏi sự liên hệ với thế giới này; và họ cũng dạy rằng sự cứu rỗi không có liên quan gì đến vấn đề đạo đức hay tình yêu thương cho người khác.
 Để chống lại tà thuyết này, tác giả khẳng định một cách rõ ràng rằng Đức Chúa Jêsus Christ thực sự là một con người, và ông nhấn mạnh rằng tất cả những người tin Chúa Jêsus và yêu kính Đức Chúa Trời cũng phải yêu thương lẫn nhau.

Bố cục

Giới thiệu (1:1-4)
Ánh sáng và bóng tối (1:5 – 2:29)
Con cái của Đức Chúa Trời và con cái của ma quỷ (3:1-24)
Chân lý và điều sai lầm (4:1-6)
Bổn phận về tình yêu thương (4:7-21)
Đức tin đắc thắng (5:1-21)