2

Krist Jing Pô Djru Ta

1Ơ ƀing ană kâo khăp hơi, kâo čih tơlơi anai kơ ƀing gih kiăng kơ ƀing gih ƀu či pơsoh ôh. Samơ̆ tơdah hlơi pô ngă soh, ƀing ta hơmâo sa čô Pô pơhiăp hăng Yang Ama brơi kơ ƀing ta, jing Yang Yêsu Krist, Pô Tơpă Hơnơ̆ng yơh. 2Laih anŭn Ñu yơh jing gơnam ngă yang song mă kơ hơdôm tơlơi soh ta, laih anŭn ƀu djơ̆ kơnơ̆ng kơ tơlơi soh ta đôč ôh samơ̆ kơ hơdôm tơlơi soh abih bang lŏn tơnah yơh.
3Hăng tơlơi anŭn yơh ƀing ta thâo sĭt kơ tơlơi ƀing ta hơmâo thâo krăn laih Ñu tơdah ƀing ta gưt tui hơdôm tơlơi Ñu pơđar. 4Hlơi pô laĭ, “Kâo hơmâo thâo krăn laih Ñu,” samơ̆ ƀu ngă tui hăng khul tơlơi Ñu pơđar ôh, pô anŭn jing sa čô ƀlŏr yơh, laih anŭn tơlơi sĭt ƀu dŏ amăng ñu ôh. 5Samơ̆ tơdah hlơi pô gưt tui tơlơi pơhiăp Ñu, sĭt nik tơlơi ñu khăp kơ Ơi Adai jing tu̱m nu̱m amăng ñu yơh. Anai yơh jing tơhơnal tơlơi hiư̆m ƀing ta thâo ƀing ta dŏ amăng Ñu: 6Hlơi pô yap ñu pô dŏ kle̱p amăng Ñu, ñu khŏm hơdip kar hăng Yang Yêsu hơdip laih yơh.
7Ơ ƀing gơyut khăp hơi, kâo ƀu čih kơ ƀing gih sa tơlơi pơđar phrâo ôh samơ̆ sa tơlơi pơđar hơđăp laih, jing tơlơi ƀing ih hơmâo hơmư̆ laih čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn. Tơlơi pơđar hơđăp anŭn jing tơlơi pơhiăp ƀing gih hơmâo hơmư̆ laih. 8Samơ̆ kâo hlak čih kơ ƀing gih sa tơlơi pơđar phrâo; arăng ƀuh laih tơlơi sĭt tơlơi pơđar phrâo anŭn amăng Krist laih anŭn amăng ƀing gih, yuakơ tơlơi kơnăm mơmŏt hlak rơgao hĭ laih anŭn tơlơi bơngač sĭt hlak pơčrang rai laih.
9Hlơi pô yap ñu pô dŏ amăng tơlơi bơngač samơ̆ pơrơmut kơ ayŏng adơi đaŏ ñu, ñu anŭn ăt dŏ kle̱p amăng tơlơi kơnăm mơmŏt đôč. 10Hlơi pô khăp kơ ayŏng adơi ñu, dŏ kle̱p amăng tơlơi bơngač, laih anŭn ƀu hơmâo tơlơi hơget ôh amăng tơlơi hơdip hơdơ̆ng ñu ngă brơi kơ ñu teč tơhơneč. 11Samơ̆ hlơi pô pơrơmut kơ ayŏng adơi ñu, ñu anŭn dŏ amăng tơlơi kơnăm mơmŏt laih anŭn rơbat jum dar amăng tơlơi kơnăm mơmŏt yơh. Ñu ƀu thâo ôh pơpă anih ñu hlak nao, yuakơ tơlơi kơnăm mơmŏt hơmâo pơbum hĭ laih mơta ñu.
  12Ơ ƀing ană khăp hơi, kâo čih kơ ƀing gih,
   yuakơ khul tơlơi soh gih Ơi Adai hơmâo pap brơi laih yua mơ̆ng anăn Krist.
  13Ơ ƀing ama, kâo čih kơ ƀing gih,
   yuakơ ƀing gih hơmâo thâo krăn laih Ñu jing Pô hơmâo laih čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn.
  Ơ ƀing hlak ai, kâo čih kơ ƀing gih,
   yuakơ ƀing gih hơmâo dưi hĭ laih kơ pô sat ƀai.
  Ơ ƀing ană khăp hơi, kâo čih kơ ƀing gih,
   yuakơ ƀing gih hơmâo thâo krăn laih Yang Ama.
  14Ơ ƀing ama hơi, kâo čih kơ ƀing gih,
   yuakơ ƀing gih hơmâo thâo krăn laih Ñu jing Pô hơmâo laih čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn.
   Ơ ƀing hlak ai, kâo čih kơ ƀing gih,
   yuakơ tơlơi đaŏ kơnang ƀing gih jing kơtang,
   laih anŭn boh hiăp Ơi Adai dŏ kle̱p amăng ƀing gih,
   laih anŭn ƀing gih hơmâo dưi hĭ laih kơ pô sat ƀai.

Anăm Khăp Kơ Lŏn Tơnah Ôh

15Anăm khăp kơ lŏn tơnah ƀôdah hơget gơnam amăng lŏn tơnah ôh. Tơdah hlơi pô khăp kơ lŏn tơnah, tơlơi khăp kơ Yang Ama ƀu dŏ amăng ñu ôh. 16Yuakơ rĭm tơlơi amăng lŏn tơnah kar hăng tơlơi kluh amoaih gah kơđeh asar, tơlơi hưp kluh kơ mơta laih anŭn tơlơi pơgao pơang ñu hơmâo laih anŭn ngă, khul tơlơi anŭn ƀu tơbiă rai mơ̆ng Yang Ama ôh samơ̆ mơ̆ng lŏn tơnah yơh. 17Lŏn tơnah hăng khul tơlơi kluh kiăng ñu rơgao hĭ, samơ̆ hlơi pô ngă tui tơlơi Ơi Adai kiăng, ñu anŭn hơdip hlŏng lar yơh.

Tơlơi Brơi Răng Kơ Ƀing Anti-Krist

18Ơ ƀing ană khăp hơi, mông hơnăl tuč jĕ či truh laih, laih anŭn kar hăng ƀing gih hơmâo hơmư̆ laih pô anti-krist hlak rai, wơ̆t tơdah ră anai lu ƀing anti-krist hơmâo rai laih. Anai yơh jing tơhơnal tơlơi hiư̆m ƀing ta thâo anŭn yơh jing mông hơnăl tuč. 19Ƀing gơñu anŭn tơbiă rai laih mơ̆ng ƀing ta, samơ̆ ƀing gơñu ƀu lŏm gah kơ ƀing ta ôh. Yuakơ tơdah ƀing gơñu hơmâo lŏm kơ ƀing ta laih, ƀing gơñu ăt či dŏ hăng ƀing ta mơ̆n, samơ̆ ƀing gơñu tơbiă nao laih kiăng pơrơđah ƀu hơmâo sa čô amăng ƀing gơñu ôh lŏm kơ ƀing ta.
20Samơ̆ bơ kơ ƀing gih, ƀing gih hơmâo tŭ trôč laih yua mơ̆ng Pô Rơgoh Hiam, laih anŭn abih bang ƀing gih thâo tơlơi pơtô pơhrăm sĭt yơh. 21Kâo ƀu čih ôh kơ ƀing gih yuakơ ƀing gih ƀu thâo tơlơi sĭt, samơ̆ yuakơ ƀing gih thâo tơlơi sĭt laih anŭn ƀu hơmâo tơlơi ƀlŏr ôh rai mơ̆ng tơlơi sĭt. 22Hlơi jing pô ƀlŏr lĕ? Anŭn jing pô hơngah hĭ Yang Yêsu jing Krist yơh. Mơnuih kar hăng anŭn jing pô anti-krist yơh, jing pô hơngah hĭ Yang Ama wơ̆t hăng Yang Ană mơ̆n. 23Hlơi pô hơngah hĭ Yang Ană, ñu anŭn ăt kŏn hơmâo Yang Ama lơi. Samơ̆ hlơi pô pơhaih tơbiă Yang Ană, ñu anŭn ăt hơmâo Yang Ama mơ̆n.
24Tui anŭn, kâo laĭ kơ ƀing gih, djă̱ pioh nanao bĕ hơget tơlơi ƀing gih hơmâo hơmư̆ laih čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn tơdang ƀing gih đuaĭ tui Krist. Tơdah ƀing gih djă̱ pioh tơlơi pơhiăp anŭn amăng pran jua gih, ƀing gih či dŏ kle̱p amăng Yang Ană laih anŭn ăt dŏ kle̱p amăng Yang Ama mơ̆n. 25Laih anŭn anai yơh jing tơlơi Ñu ƀuăn laih hăng ƀing ta: Tơlơi hơdip hlŏng lar.
26Kâo čih khul tơlơi anai kơ ƀing gih kiăng kơ ƀing gih răng kơ ƀing mơnuih hlak gir ba ƀing gih nao jrôk jơlan. 27Bơ kơ ƀing gih, tơlơi trôč ƀing gih hơmâo mă tŭ laih mơ̆ng Krist ăt dŏ amăng ƀing gih mơ̆n laih anŭn ƀing gih ƀu kiăng ôh kơ hlơi pô pơtô kơ ƀing gih. Samơ̆ Yang Bơngăt Hiam yơh pơtô kơ ƀing gih abih bang tơlơi, laih anŭn tơlơi Ñu pơtô kơ ƀing gih jing sĭt, ƀu soh djơ̆ ôh. Hơnŭn yơh, dŏ kle̱p bĕ amăng Krist kar hăng Yang Bơngăt Hiam hơmâo pơtô laih kơ ƀing gih.

Ƀing Ană Bă Ơi Adai

28Laih anŭn ră anai, Ơ ƀing ană khăp hơi, dŏ nanao amăng Ñu bĕ, tui anŭn tơdang Ñu pơƀuh rai, ƀing ta dưi kơjăp pran jua laih anŭn ƀu mlâo ôh ƀơi anăp Ñu amăng hrơi Ñu trŭn rai dơ̆ng.
29Tơdang ƀing gih thâo Ñu jing tơpă hơnơ̆ng, ƀing gih thâo yơh hlơi pô ngă tơpă hơnơ̆ng, ñu anŭn hơmâo tơkeng rai mơ̆ng Ñu laih.