4

Tshuaj saib tej ntsuj plig

1Cov uas kuv hlub, tsis txhob ntseeg txhua tus ntsuj plig, tiamsis yuav tsum tshuaj saib tej ntsuj plig ntawd yog los ntawm Vajtswv los tsis yog, vim tias muaj cov cuav xibhwb cev lus coob coob tawm mus rau hauv lub ntiajteb. 2Nej yuav paub Vajtswv tus Ntsuj Plig yog qhov no. Txhua tus ntsuj plig uas lees hais tias Yexus Khetos tau los yug ua neeg, thiaj yog los ntawm Vajtswv los. 3Txhua tus ntsuj plig uas tsis lees paub Yexus yeej tsis yog los ntawm Vajtswv los. Tus ntsuj plig ntawd yog Khetos tus yeeb ncuab uas nej yeej hnov hais tias yuav los thiab nimno kuj nyob hauv lub ntiajteb lawm. 4Cov menyuam yaus 'e, nej yog Vajtswv li, thiab kov yeej lawv lawm, rau qhov tus uas nyob hauv nej loj dua tus uas nyob hauv ntiajteb. 5Lawv yog ntiajteb li, vim li no lawv thiaj hais ntiajteb zaj thiab ntiajteb thiaj mloog lawv lus. 6Peb yog Vajtswv li. Tus uas paub Vajtswv kuj mloog peb hais, tus uas tsis yog Vajtswv li kuj tsis mloog peb hais. Yog li no peb thiaj paub tus ntsuj plig uas hais tseeb thiab tus ntsuj plig uas hais cuav.

Vajtswv yog txojkev hlub

7Nej cov uas kuv hlub, cia peb ib leeg hlub ib leeg, rau qhov txojkev hlub yog los ntawm Vajtswv los, thiab txhua tus uas muaj kev hlub kuj yug ntawm Vajtswv los thiab paub Vajtswv. 8Tus uas tsis muaj kev hlub kuj tsis paub Vajtswv vim Vajtswv yog txojkev hlub. 9Vajtswv txojkev hlub kuj tshwm rau peb pom li no, yog Vajtswv txib nws tib tug Tub los rau hauv lub ntiajteb kom peb thiaj muaj txojsia nyob ntawm tus Tub ntawd. 10Txojkev hlub yog li no, tsis yog peb hlub Vajtswv tiamsis Vajtswv hlub peb thiab txib nws tus Tub los ua yam uas xyeem ntxuav peb lub txim. 11Cov uas kuv hlub, yog Vajtswv hlub peb li no, tsim nyog peb sib hlub ib yam li ntawd. 12Tsis muaj leejtwg tau pom Vajtswv. Yog peb sib hlub, Vajtswv yeej nyob hauv peb thiab Vajtswv txojkev hlub kuj tiav kiag rau hauv peb.
13Qhov uas peb paub tias peb nyob ruaj rau hauv nws thiab nws nyob hauv peb, twb yog vim nws tau pub nws tus Ntsuj Plig rau peb. 14Thiab peb twb pom thiab ua timkhawv tias leej Txiv tau txib nws tus Tub los ua ntiajteb tus Cawmseej. 15Leejtwg lees tias Yexus yog Vajtswv tus Tub, Vajtswv nyob hauv tus ntawd thiab tus ntawd nyob ruaj hauv Vajtswv. 16Yog li ntawd peb thiaj paub thiab tso siab rau txojkev hlub uas Vajtswv hlub peb.
 Vajtswv yog txojkev hlub, thiab tus uas nyob hauv txojkev hlub kuj nyob hauv Vajtswv thiab Vajtswv kuj nyob hauv nws.
17Yog li no txojkev hlub thiaj tiav kiag rau hauv peb, mas hnub uas txiav txim peb yeej muaj siab tuab, vim tias Yexus zoo li cas peb kuj zoo ib yam li ntawd rau hauv lub ntiajteb no. 18Hauv txojkev hlub tsis muaj txojkev ntshai. Tiamsis txojkev hlub uas muaj puv npo lawm yuav ntiab txojkev ntshai tawm mus, vim txojkev ntshai ntsig txog txojkev txiav txim xwb. Tus uas ntshai yeej tsis tau muaj txojkev hlub uas tiav kiag. 19Peb hlub vim Vajtswv xub hlub peb ua ntej. 20Yog leejtwg hais tias, “Kuv hlub Vajtswv,” tiamsis nws tseem ntxub nws kwv nws tij, nws kuj hais dag xwb, vim tus uas tsis hlub nws kwv nws tij uas qhov muag pom, nws yuav hlub tsis tau Vajtswv uas qhov muag tsis pom. 21Tej lus nkaw no peb tau ntawm Vajtswv los hais tias tus uas hlub Vajtswv nws yuav tsum hlub nws kwv nws tij thiab.