4

Oix Zuqc Samx Cuotv Singx Lingh Fai Mienv

1Yie hnamv nyei gorx-youz aah! Mienh gorngv ninh mbuo maaih Singx Lingh, mv baac meih mbuo maiv dungx la'guaih sienx. Oix zuqc seix mangc gaax, ninh mbuo maaih nyei se yiem Tin-Hungh daaih zeiz fai maiv zeiz, weic zuqc maaih ⟨jaav douc waac mienh⟩ camv haic cuotv mingh youh lungh ndiev. 2Naaiv haih bun meih mbuo zieqv duqv se Tin-Hungh nyei Singx Lingh. Haaix dauh nyiemc Yesu Giduc njiec daaih benx dauh baamh mienh, wuov dauh maaih yiem Tin-Hungh daaih nyei Singx Lingh. 3Mv baac haaix dauh maiv nyiemc Yesu, wuov dauh maiv maaih yiem Tin-Hungh daaih nyei Singx Lingh. Ninh maaih nyei se dongh yiem Giduc nyei win-wangv daaih nyei mienv. Meih mbuo haiz gorngv wuov dauh win-wangv oix daaih, ninh zungv daaih yiem jienv baamh gen aqv.
4Fu'jueiv aah! Meih mbuo zoux Tin-Hungh nyei mienh yaac hingh jiex wuov deix zunh jaav leiz nyei mienh mi'aqv. Weic zuqc yiem meih mbuo nyei hnyouv wuov dauh se gauh henv jiex yiem baamh gen wuov dauh. 5Wuov deix zunh jaav leiz nyei mienh guei baamh gen. Weic naaiv ninh mbuo kungx gorngv baamh gen nyei jauv-louc hnangv. Baamh mienh yaac muangx ninh mbuo. 6Mbuo benx Tin-Hungh nyei mienh. Haaix dauh hiuv duqv Tin-Hungh, wuov dauh ziouc muangx mbuo. Haaix dauh maiv benx Tin-Hungh nyei mienh, ninh yaac maiv muangx mbuo. Hnangv naaic, mbuo ziouc haih samx duqv cuotv gorngv zien leiz nyei Singx Lingh caux gorngv jaav leiz nyei mienv.

Tin-Hungh Zoux Hnamv Mienh Nyei Gorn

7Hnamv nyei gorx-youz aah! Mbuo oix zuqc laanh hnamv laanh weic zuqc hnamv mienh naaiv nyungc hnyouv se yiem Tin-Hungh daaih. Haaix dauh hnamv mienh, wuov dauh zoux Tin-Hungh nyei naamh nyouz yaac hiuv duqv Tin-Hungh. 8Haaix dauh maiv hnamv mienh, wuov dauh maiv hiuv duqv Tin-Hungh, weic zuqc Tin-Hungh zoux hnamv mienh nyei gorn. 9Tin-Hungh hnangv naaiv nor bun mbuo hiuv duqv ninh hnamv mienh. Ninh paaiv ninh nyei ndoqc Dorn njiec baamh gen, weic bun mbuo haih kaux ninh nyei Dorn duqv ziangh jienv. 10Hnamv nyei jauv se hnangv naaiv. Maiv zeiz mbuo hnamv Tin-Hungh. Tin-Hungh hnamv mbuo ziouc paaiv ninh nyei Dorn daaih fiqv mbuo nyei zuiz.
11Hnamv nyei gorx-youz aah! Tin-Hungh ndongc naaic hnamv mbuo, mbuo horpc zuqc laanh hnamv laanh. 12Maiv maaih haaix dauh buatc jiex Tin-Hungh. Se gorngv mbuo laanh hnamv laanh nor, Tin-Hungh yiem mbuo nyei hnyouv hnamv mbuo dunh yunh nzoih.
13Tin-Hungh bun ninh nyei Singx Lingh mbuo, mbuo ziouc hiuv duqv dingc mbuo caux Tin-Hungh juangc maengc ziangh, ninh yaac caux mbuo juangc maengc ziangh. 14Yie mbuo buatc jiex yaac zoux zorng-zengx gorngv Zaangc Diex paaiv ninh nyei Dorn daaih zoux baamh mienh nyei Njoux Ziouv. 15Haaix dauh nyiemc Yesu zoux Tin-Hungh nyei Dorn, Tin-Hungh ziouc caux wuov dauh juangc maengc ziangh. Wuov dauh yaac caux Tin-Hungh juangc maengc ziangh. 16Hnangv naaic, mbuo hiuv duqv yaac sienx Tin-Hungh hnamv mbuo.
 Tin-Hungh zoux hnamv mienh nyei gorn. Haaix dauh zanc-zanc hnamv Tin-Hungh yaac hnamv ganh nyei gorx-youz, wuov dauh caux Tin-Hungh juangc maengc ziangh. Tin-Hungh yaac caux wuov dauh juangc maengc ziangh.
17Tin-Hungh hnamv mbuo taux daauh taux mueiz, cingx daaih taux siemv zuiz wuov hnoi mbuo haih bungx laangc nyei yiem Tin-Hungh nyei nza'hmien. Weic zuqc Giduc hnangv haaix nor, mbuo yiem naaiv lungh ndiev yaac hnangv wuov nor. 18Tin-Hungh hnamv mbuo, mbuo ziouc maiv gamh nziex haaix nyungc. Tin-Hungh hnamv mbuo taux daauh, gamh nziex nyei jauv ziouc cuotv nzengc mi'aqv, weic zuqc gamh nziex nyei jauv se gamh nziex oix zuqc dingc zuiz. Hnangv naaic, haaix dauh gamh nziex, wuov dauh corc maiv gaengh hiuv Tin-Hungh hnamv ninh taux daauh.
19Mbuo hnamv Tin-Hungh yaac hnamv mienh weic zuqc Tin-Hungh hnamv mbuo ndaangc. 20Haaix dauh gorngv, “Yie hnamv Tin-Hungh,” mv baac nzorng ganh nyei gorx-youz, wuov dauh kungx gorngv-baeqc hnangv. Weic zuqc haaix dauh maiv hnamv mangc duqv buatc nyei gorx-youz, ninh maiv haih hnamv ninh mangc maiv buatc jiex nyei Tin-Hungh. 21Giduc bun naaiv diuh lingc mbuo, se haaix dauh hnamv Tin-Hungh yaac oix zuqc hnamv ganh nyei gorx-youz.