5

Txojkev ntseeg kov yeej ntiajteb

1Txhua tus uas ntseeg tias Yexus yog tus Khetos kuj yog yug ntawm Vajtswv los thiab txhua tus uas hlub leej txiv nws kuj hlub leej txiv cov menyuam. 2Peb paub tias peb yog Vajtswv li menyuam vim qhov uas peb hlub Vajtswv thiab ua raws li nws tej lus nkaw. 3Qhov uas peb hlub Vajtswv yog li no, yog qhov uas peb tuav rawv nws tej lus nkaw. Nws tej lus nkaw tsis ua nra hnyav rau peb, 4rau qhov txhua tus uas yug ntawm Vajtswv los kuj kov yeej lub ntiajteb. Thiab peb txojkev ntseeg yog qhov uas kov yeej lub ntiajteb. 5Leejtwg kov yeej lub ntiajteb? Tsuas yog tus uas ntseeg tias Yexus yog Vajtswv tus Tub xwb.

Tej timkhawv hais txog tus Tub

6Tus no yog Yexus Khetos uas los ntawm dej thiab ntshav, tsis yog los ntawm dej xwb tiamsis yog ntawm dej thiab ntshav. Thiab Vaj Ntsuj Plig ua timkhawv, vim Vaj Ntsuj Plig yog qhov tseeb. 7Muaj peb tus timkhawv, 8yog Vaj Ntsuj Plig, thiab dej thiab ntshav, peb yam no ua timkhawv ib yam nkaus. 9Peb lees yuav neeg tej lus timkhaw tiamsis Vajtswv tej lus timkhawv yimhuab muaj tseeb dua, vim qhov no yog tej uas Vajtswv muab ua timkhawv txog nws leej Tub. 10Tus uas ntseeg Vajtswv tus tub kuj muaj timkhawv nyob hauv nws. Tus uas tsis ntseeg Vajtswv kuj yog nws suav tias Vajtswv hais dag, vim nws tsis ntseeg tej lus uas Vajtswv ua timkhawv txog nws leej Tub. 11Tej lus timkhawv yog li no, Vajtswv pub txojsia ib txhis rau peb thiab txojsia no nyob hauv nws leej Tub. 12Tus uas muaj leej Tub kuj muaj txojsia. Tus uas tsis muaj leej Tub kuj tsis muaj txojsia.

Txojsia ib txhis tsis kawg

13Kuv sau tej lus no rau nej cov uas tso siab rau Vajtswv leej Tub lub npe kom nej thiaj paub tias nej muaj txojsia ib txhis tsis kawg. 14No yog qhov uas peb muaj siab tuab rau ntawm Vajtswv xubntiag, yog peb thov yam twg raws li Vajtswv lub siab nyiam, nws kuj mloog. 15Thiab yog peb paub tias Vajtswv mloog peb rau thaum peb thov yam twg, peb kuj paub tias peb tau yam uas thov ntawm nws. 16Yog leejtwg pom nws tus kwvtij ua txhaum uas tsis coj mus txog kev tuag, cia nws thov Vajtswv mas Vajtswv yuav pub txojsia rau tus ua txhaum uas tsis coj mus txog kev tuag. Kev txhaum uas coj mus txog kev tuag kuj muaj. Kuv tsis tau hais tias yuav thov txog qhov kev txhaum ntawd. 17Txhua yam kev ua tsis ncaj puavleej yog txhaum. Tiamsis kev txhaum uas tsis coj mus txog kev tuag kuj muaj.
18Peb paub tias txhua tus uas yug ntawm Vajtswv los tsis ua txhaum tiamsis tus Tswv uas yug ntawm Vajtswv los tsom kwm nws, thiab tus uas Phem tsis kov nws. 19Peb paub tias peb yug ntawm Vajtswv, thiab lub ntiajteb huvsi nyob hauv tus uas Phem qab hwjchim.
20Thiab peb paub tias Vajtswv tus Tub los lawm thiab pub tswvyim rau peb kom peb paub tus uas tseeb, thiab peb nyob hauv tus uas tseeb ntawd, yog peb nyob hauv nws leej Tub Yexus Khetos. Nws yog tus tseem Vajtswv thiab yog txojsia ib txhis tsis kawg.
21Cov menyuam 'e, cia li ceev faj tsis txhob pe dab mlom.