5

Mbuo Hingh Jiex Baamh Gen

1Haaix dauh sienx Yesu zoux Giduc, wuov dauh zoux Tin-Hungh nyei naamh nyouz. Haaix dauh hnamv die ziouc liemh wuov dauh nyei dorn hnamv. 2Mbuo hnangv naaiv nor hiuv duqv mbuo hnamv Tin-Hungh nyei naamh nyouz, se weic zuqc mbuo hnamv Tin-Hungh yaac ei jienv ninh nyei lingc zoux. 3Mbuo hnamv Tin-Hungh se hnangv naaiv. Mbuo ei jienv ninh nyei lingc zoux. Ninh nyei lingc yaac maiv aqc duqv gan, 4weic zuqc Tin-Hungh nyei naamh nyouz dauh dauh hingh jiex baamh gen mi'aqv. Bun mbuo duqv hingh jiex baamh gen, se mbuo nyei sienx fim. 5Haaix dauh haih hingh jiex baamh gen? Se dongh sienx Yesu zoux Tin-Hungh nyei Dorn wuov dauh hnangv.

Maaih Buo Nyungc Tengx Yesu Zoux Zorng-Zengx

6Yesu Giduc daaih ninh maaih wuom caux nziaamv zoux jangx-hoc. Maiv daan maaih wuom hnangv, maaih wuom yaac maaih nziaamv. Singx Lingh ganh zoux zorng-zengx gorngv naaiv se zien aqv, weic zuqc Singx Lingh ganh yaac dongh zien leiz. 7Hnangv naaic maaih buo nyungc zoux zorng-zengx. 8Maaih Singx Lingh, maaih wuom, maaih nziaamv. Naaiv buo nyungc zoux zorng-zengx doix nzengc. 9Baamh mienh zoux zorng-zengx, mbuo yaac sienx nyei. Mv baac Tin-Hungh tengx ninh ganh nyei Dorn zoux zorng-zengx, ninh zoux zorng-zengx yaac gauh hlo. 10Haaix dauh sienx Tin-Hungh nyei Dorn, wuov dauh maaih Tin-Hungh yiem ninh nyei hnyouv zoux zorng-zengx. Haaix dauh maiv sienx Tin-Hungh, ninh zoux bun Tin-Hungh gorngv nyei waac maiv zien, laaix ninh maiv sienx Tin-Hungh tengx ninh nyei Dorn zoux zorng-zengx nyei waac. 11Tin-Hungh zoux zorng-zengx se dongh naaiv. Tin-Hungh bun mbuo duqv yietc liuz nyei maengc. Naaiv nyungc maengc se yiem ninh nyei Dorn daaih. 12Haaix dauh maaih Tin-Hungh nyei Dorn, wuov dauh ziouc maaih ziangh maengc. Haaix dauh maiv maaih Tin-Hungh nyei Dorn, wuov dauh maiv maaih ziangh maengc aqv.

Yietc Liuz Nyei Maengc

13Yie fiev naaiv deix jauv-louc bun meih mbuo sienx Tin-Hungh nyei Dorn nyei mienh, weic bun meih mbuo hiuv duqv meih mbuo maaih yietc liuz nyei maengc. 14Mbuo haih bungx laangc nyei yiem Tin-Hungh nyei nza'hmien weic zuqc mbuo hiuv duqv mbuo ei jienv ninh nyei eix tov haaix nyungc, ninh ziouc muangx mbuo. 15Se gorngv mbuo hiuv duqv maiv gunv mbuo tov haaix nyungc Tin-Hungh oix muangx mbuo nor, mbuo ziouc hiuv duqv mbuo tengx ninh tov haaix nyungc mbuo ziouc duqv wuov nyungc aqv.
16Haaix dauh buatc ninh nyei gorx-youz baamz zuiz mv baac zuiz maiv gaengh zic duqv bun mienh zuqc daic nor, oix zuqc tengx ninh tov Tin-Hungh, Tin-Hungh ziouc bun ninh maaih ziangh maengc. Naaiv yie gorngv taux baamz maiv zic duqv daic nyei zuiz. Mv baac bun mienh zic duqv daic nyei zuiz yaac maaih nyei. Yie yaac maiv mbuox meih mbuo weic naaiv nyungc zuiz daux gaux. 17Zoux dorngc nyei sic yietc zungv se zuiz aqv. Mv baac maiv zic duqv bun mienh daic nyei zuiz yaac maaih.
18Mbuo hiuv duqv Tin-Hungh nyei naamh nyouz maiv maaih haaix dauh zanc-zanc baamz zuiz, weic zuqc Tin-Hungh nyei Dorn beu jienv ninh. Hiuang orqv wuov dauh yaac maiv haih hoic ninh. 19Maiv gunv baamh gen yiem hiuang orqv wuov dauh nyei buoz-ndiev, mbuo hiuv duqv mbuo benx Tin-Hungh nyei naamh nyouz. 20Mbuo yaac hiuv duqv Tin-Hungh nyei Dorn njiec daaih bun mbuo haih mengh baeqc, haih hiuv duqv zien wuov dauh Tin-Hungh. Mbuo caux zien wuov dauh juangc maengc ziangh, se caux ninh nyei Dorn, Yesu Giduc. Naaiv se zien wuov dauh Tin-Hungh yaac dongh yietc liuz nyei maengc.
21Fu'jueiv aah! Meih mbuo oix zuqc faix fim beu jienv ganh, maiv dungx mingh coiv miuc-fangx aqv.