Giới Thiệu

 Thư Thứ Nhất của Phê-rơ được gởi cho “những người được chọn của Đức Chúa Trời” đang sống rãi rác ở khắp vùng phía bắc Tiểu Á. Mục đích của thư là để khích lệ số tín hữu đang vì đức tin mà bị bắt bớ, bách hại. Tác giả nhắc nhở tín hữu rằng Phúc Âm về Chúa Giê-su, sự chết, sự sống lại của Ngài chính là niềm hy vọng của chúng ta. Vì thế tín hữu nên kiên trì chịu đựng sự bách hại vì biết rằng đó là giá của đức tin thật và họ sẽ được tưởng thưởng khi Chúa Giê-su trở lại.
 Ngoài việc khích lệ tín hữu kiên trì trong hoạn nạn, tác giả cũng khuyên con dân Chúa hãy sống như những người thuộc về Chúa Cứu Thế.

Bố Cục

1. Giới thiệu 1:1-2
2. Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời 1:3-12
3. Nếp sống thánh 1:13–2:10
4. Tín hữu trong hoạn nạn 2:11–4:19
5. Tính khiêm nhường và phục vụ 5:1-11
6. Kết luận 5:12-14