Klei Hưn Mdah

Hră Tal Sa Y-Pêtrôs mơĭt kơ “Phung Aê Diê ruah leh” dôk hdĭp tar ƀar anôk tĭng dưr čar Asi. Klei kñăm kơ hră anei čiăng đru mđĭ ai phung đăo dôk tŭ klei knap mñai leh anăn klei arăng ngă jhat kyua klei digơ̆ đăo. Pô čih ngă bi sĭt klei anei hŏng klei lŏ bi hdơr kơ digơ̆ Klei Mrâo Mrang Jăk Yêsu Krist, klei Khua Yang tŭ klei djiê, klei Ñu kbiă lŏ hdĭp, leh anăn klei Ñu ƀuăn srăng lŏ hriê čiăng brei klei čang hmăng kơ phung đăo kơ Ñu. Kyuanăn brei digơ̆ gĭr tŭ klei knap mñai, klei anăn jing klei lông dlăng kơ klei digơ̆ đăo sĭt leh anăn čiăng digơ̆ dưi mâo klei mưn ti hruê Khua Yang Yêsu Krist srăng bi êdah.
 Mbĭt hŏng klei anăn jing klei bi mđĭ ai kơ phung đăo brei gĭr tŭ klei lông dlăng, pô čih hră mtrŭt digơ̆ brei hdĭp msĕ si phung mnuih jing dŏ Yang Krist.

Jar

Klei hưn bi êdah (1:1-2)
Lŏ bi hdơr kơ phung đăo klei Aê Diê bi mtlaih (1:3-12)
Klei bi mđĭ ai kơ klei hdĭp doh jăk (1:12–2:10)
Bruă jao kơ sa čô pô đăo êjai tŭ klei lông dlăng (2:11–4:19)
Knuih luă gŭ pô đăo leh anăn klei mă bruă (5:1-11)
Klah čŭn (5:12-14)