Lời giới thiệu

Thư Thứ Nhất của Phi-e-rơ gửi cho “những người được chọn của Đức Chúa Trời” đang sống rải rác khắp vùng bắc Tiểu Á. Mục đích chính của bức thư là để khích lệ số tín hữu đang bị bắt bớ và bách hại vì niềm tin của họ. Tác giả thực hiện điều này bằng cách nhắc nhở tín hữu về Phúc Âm của Chúa Jêsus, sự chết, sự sống lại, và lời hứa trở lại đem đến hi vọng cho họ. Cho nên họ cần chấp nhận và kiên trì chịu đựng sự hoạn nạn vì biết rằng đây là sự thử nghiệm về đức tin chân thật của họ và họ sẽ được phần thưởng xứng đáng trong ngày của Đức Chúa Jêsus Christ hiện đến.
 Đồng thời với việc khuyến khích tín hữu kiên trì trong hoạn nạn, tác giả cũng thúc giục họ hãy sống như những người thuộc về Đấng Christ.

Bố cục

Giới thiệu (1:1-2)
Nhắc nhở tín hữu về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời (1:3-12)
Cổ vũ cho nếp sống thánh khiết (1:12 – 2:10)
Trách nhiệm của tín hữu trong hoạn nạn (2:11 – 4:19)
Tính khiêm nhường và phục vụ của Cơ Đốc nhân (5:1-11)
Kết luận (5:12-14)