2

Boh Tâo Kiêng Hdĭp leh anăn Găp Djuê Doh Jăk

1Kyuanăn brei diih lui klei ƀai, jih klei mnêč, klei ai ngăm, klei nač, leh anăn jih klei mčeh luar. 2Msĕ si phung hđeh mrâo kkiêng, brei diih mhao kơ êa ksâo doh kơ ai mĭn, čiăng kơ hŏng mnơ̆ng anăn diih dưi hriê kơ prŏng hlăm klei bi mtlaih, 3 tơdah diih djiêl thâo sĭt Khua Yang jing jăk.
4Hriê bĕ giăm Ñu, Pô jing Boh Tâo hdĭp, phung mnuih hngah leh ƀiădah jing Pô Aê Diê ruah leh anăn yap yuôm. 5Diih msĕ si boh tâo hdĭp, brei Aê Diê mdơ̆ng diih pô hlăm sa boh sang myang, čiăng jing phung khua ngă yang doh jăk, čiăng myơr mnơ̆ng ngă yang myang bi mơak kơ Aê Diê hlăm Yêsu Krist. 6 Kyuadah Klei Aê Diê Blŭ čih leh:
  “Nĕ anei, kâo dưm ti ƀuôn Siôn sa klŏ boh tâo jing boh tâo kiêng,
   kâo ruah leh leh anăn yap yuôm,
  leh anăn hlei pô đăo kơ ñu Aê Diê amâo srăng bi luč klei čang hmăng ñu ôh.”
7 Kyuanăn kơ diih phung đăo leh, boh tâo anei jing yuôm; ƀiădah kơ phung amâo đăo ôh,
  “Boh tâo phung ngă sang hngah leh,
   jing hĕ leh boh tâo phŭn ti kiêng,”
8 leh anăn
  “Sa klŏ boh tâo bi têč hnêč phung mnuih,
   leh anăn boh tâo prŏng bi lĕ buh diñu.”
Diñu čah boh tâo anăn kyuadah diñu amâo gưt ôh kơ klei blŭ, tui si Aê Diê čuăn leh kơ diñu ngă.
9 Ƀiădah diih jing sa phung găp djuê Aê Diê ruah leh, phung khua ngă yang kơ mtao, sa phung găp djuê doh jăk, phung ƀuôn sang Aê Diê pô, čiăng kơ diih dưi hưn bruă yuôm bhăn Pô iêu leh diih kbiă mơ̆ng klei mmăt truh kơ klei mngač yuôm bhăn Ñu. 10 Mphŭn dô diih amâo jing sa phung ƀuôn sang ôh, ƀiădah ară anei diih jing leh phung ƀuôn sang Aê Diê. Mphŭn dô diih amâo tuôm mă tŭ ôh klei Aê Diê pap, ƀiădah ară anei diih mă tŭ leh klei pap anăn.

Phung Dĭng Buăl Aê Diê

11Ơ phung kâo khăp, ti lăn ala anei diih jing msĕ si phung tue leh anăn phung dôk ti êngao čar pô, kâo kwưh kơ diih brei diih hngah hĕ kơ klei kđeh tluh dôk bi blah ngă kơ mngăt diih. 12Brei diih dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă jăk nanao ti krah phung amâo đăo, čiăng kơ tơdah diñu mčeh kơ diih jing mnuih ngă jhat, diñu dưi ƀuh bruă jăk diih ngă leh anăn mpŭ mni kơ Aê Diê ti hruê Ñu srăng lŏ hriê.
13Kyua Khua Yang, brei diih gưt jih phung khua mnuih mkŏ mjing leh, thâodah kơ mtao jing pô prŏng hĭn, 14amâodah kơ khua prŏng jing dĭng ktang mtao tiŏ hriê čiăng bi kmhal phung ngă klei jhat leh anăn bi mni kơ phung ngă klei jăk. 15Kyuadah snei jing klei Aê Diê čiăng: hŏng klei ngă klei jăk diih srăng brei klei blŭ hơăi mang phung mluk mgu dôk ñăt. 16Hdĭp bĕ msĕ si phung mnuih êngiê, ƀiădah đăm yua ôh klei êngiê jing mnơ̆ng mdăp klei jhat; ƀiădah brei diih hdĭp msĕ si phung dĭng buăl Aê Diê. 17Mpŭ bĕ kơ jih jang mnuih. Khăp bĕ kơ phung ayŏng adei đăo. Huĭ mpŭ bĕ kơ Aê Diê. Mpŭ bĕ kơ mtao.

Krist Tŭ Klei Knap Jing Klei Bi Hmô Kơ Phung Đăo

18Ơ phung dĭng buăl, đup gưt bĕ kơ phung khua diih hŏng klei mpŭ sĭt, amâo djŏ ôh knŏng kơ phung khua jăk leh anăn êmhač, ƀiădah wăt kơ phung khua mâo knuih khăng msĕ mơh. 19Jăk jĭn yơh kơ pô thâo klei Aê Diê čiăng, tơdah ñu tŭ klei knap mñai amâo djŏ kyua klei soh ñu ngă ôh. 20Kyuadah ya klei yuôm tơdah diih gĭr tŭ klei arăng čăm kyua diih ngă soh? Ƀiădah tơdah diih ngă klei jăk, leh anăn gĭr tŭ klei knap mñai kyua klei anăn, Aê Diê srăng tŭ diih. 21Kyua kơ klei anăn Aê Diê iêu leh diih, kyuadah Krist msĕ mơh tŭ leh klei knap mñai kyua diih, čiăng brei kơ diih klei bi hmô, čiăng kơ diih tui hlue kru Ñu.
  22 Ñu amâo tuôm ngă soh ôh,
   kăn arăng tuôm hmư̆ klei luar mơ̆ng ƀăng êgei Ñu rei.
23 Tơdah arăng dlao wač kơ Ñu, Ñu amâo lŏ dlao wač kơ arăng ôh; tơdah Ñu tŭ klei knap mñai, Ñu amâo arưp aram ôh. Ƀiădah Ñu knang kơ Pô phat kđi hŏng klei kpă. 24 Ñu pô klam klei soh drei hlăm asei mlei Ñu pô ti kyâo bi kal, čiăng kơ drei dưi djiê kơ klei soh leh anăn hdĭp kơ klei kpă ênô. Hŏng anôk êka Ñu diih hlao leh. 25Kyuadah diih klah đuĕ leh msĕ si biăp, ƀiădah ară anei diih wĭt leh kơ Mgăt Biăp leh anăn Pô Kiă mngăt diih.