4

Sienx Yesu Nyei Mienh Goiv Ninh Mbuo Zoux Nyei Sic

1Weic zuqc Giduc nyei sin zuqc siouc kouv, meih mbuo ganh yaac oix zuqc caux ninh dongh nyungc hnamv weic zoux wuoqc ginc, weic zuqc haaix dauh nyei sin zaangc zuqc siouc kouv, wuov dauh ziouc guangc, maiv zoux zuiz aqv. 2Hnangv naaic, meih mbuo yiem seix zaangc zengc njiec nyei ziangh hoc oix zuqc ei Tin-Hungh nyei eix zoux, maiv ei baamh mienh nyei hnyouv hanc zoux. 3Jiex daaih nyei ziangh hoc meih mbuo zoux hnangv maiv sienx nyei mienh oix zoux nyei sic gaux aqv. Wuov zanc kungx sueih ganh nyei hnyouv hanc zoux orqv sic, hanc sieqv hanc dorn, diuv nquin, gapv zunv nyanc beuv hopv nquin, ceux lunc yaac zoux gamh nziev nyei sic baaix miuc-fangx. 4Maiv sienx nyei mienh hnamv maiv mengh baeqc meih mbuo ih zanc maiv mingh caux ninh mbuo ceux lunc zoux waaic sic, ninh mbuo ziouc gorngv doqc meih mbuo. 5Mv baac maaih hnoi ninh mbuo oix zuqc gorngv mengh ninh mbuo zoux nyei sic mbuox Tin-Hungh, dongh liuc leiz ziangx siemv ziangh jienv nyei mienh caux daic mingh nyei mienh wuov dauh. 6Weic naaiv, liemh daic mingh nyei mienh duqv kuv fienx zunh bun ninh mbuo. Hnangv naaic, maiv gunv ninh mbuo yiem seix zaangc zuqc siemv hnangv zuangx baamh mienh zuqc siemv nor, ninh mbuo nyei lingh wuonh duqv ziux Tin-Hungh nyei za'eix ziangh jienv.

Hnangv Haaix Nor Longc Tin-Hungh Bun Nyei Zingh Nyeic

7Maanc muotc nyei setv mueiz hnoi taux fatv aqv. Meih mbuo oix zuqc gunv jienv ganh, ging jienv hnyouv daux gaux. 8Gauh longc jienv jiex se oix zuqc jorm hnyouv laanh hnamv laanh, weic zuqc laanh hnamv laanh ziouc haih guangc nqoi mienh nyei zuiz camv nyei. 9Oix zuqc a'hneiv laanh zipv laanh zoux kaeqv, yaac maiv dungx la'ngopv. 10Dauh dauh duqv zipv Tin-Hungh nyei zingh nyeic yaac oix zuqc goux longx. Haaix dauh zipv haaix nyungc zingh nyeic oix zuqc longc tengx zuangx mienh. 11Haaix dauh zunh doz oix zuqc za'gengh douc Tin-Hungh nyei waac. Haaix dauh cuotv fim tengx mienh oix zuqc longc Tin-Hungh bun daaih nyei qaqv fu-sux. Hnangv naaic meih mbuo zoux nyei nyungc-nyungc ziouc bun mienh dengv Yesu Giduc nyei mbuox ceng Tin-Hungh. Yesu Giduc yietc liuz maaih njang-laangc, maaih qaqv taux maanc gouv maanc doic. ⟨Aamen.⟩

Caux Giduc Siouc Kouv Duqv Njien-Youh

12Hnamv nyei gorx-youz aac, maiv dungx hnamv maiv mengh baeqc meih mbuo zuqc buangh kouv haic nyei sic seix meih mbuo hnangv zuqc douz buov nor, yaac maiv dungx funx meih mbuo buangh nyei sic se ganh nyungc. 13Daaux nzuonx oix zuqc a'hneiv weic zuqc meih mbuo duqv caux Giduc juangc siouc kouv. Hnangv naaic Giduc nyei njang-laangc hinc cuotv wuov zanc meih mbuo ziouc njien-youh orn-lorqc haic. 14Se gorngv weic sienx Giduc meih mbuo zuqc mienh gorngv doqc, meih mbuo ziouc maaih orn-lorqc aqv, weic zuqc Tin-Hungh njang-laangc nyei Singx Lingh caux meih mbuo yiem. 15Maiv dungx bun meih mbuo haaix dauh laaix daix mienh, zoux zaqc, zoux waaic sic, fai laamh zouh mienh nyei sic zuqc siouc kouv. 16Mv baac se gorngv meih mbuo laaix sienx Giduc zuqc siouc kouv, maiv dungx nyaiv. Oix zuqc ceng Tin-Hungh weic zuqc meih mbuo duqv ndaam Giduc nyei mengh.
17Tin-Hungh jiez gorn siemv zuiz nyei ziangh hoc taux aqv. Tin-Hungh ganh nyei mienh oix zuqc siemv ndaangc. Se gorngv yiem mbuo jiez gorn zuqc siemv, maiv sienx Tin-Hungh nyei kuv fienx wuov deix, setv mueiz hnangv haaix nor. 18Hnangv Ging-Sou gorngv nor,
  “Se gorngv kuv mienh duqv njoux se ndongc naaic aqc,
   maiv sienx Tin-Hungh wuov deix
    caux zuiz-mienh oix hnangv haaix nor?”
19Hnangv naaic, ei Tin-Hungh nyei za'eix zuqc siouc kouv nyei mienh oix zuqc aengx zoux jienv kuv sic mingh yaac zorqv ganh jiu bun Tin-Hungh, dongh Zeix Ninh Mbuo Daaih yaac kaux duqv wuonv Wuov Dauh.