4

Bi Mlih Klei Hdĭp

1Snăn kyuadah Krist tŭ leh klei knap mñai hlăm kđeh, brei diih mprăp diih pô hŏng klei mĭn msĕ snăn, kyuadah hlei pô tŭ leh klei knap hlăm kđeh amâo lŏ ngă soh ôh, 2čiăng kơ êjai ñu ăt dôk hdĭp hlăm kđeh, ñu amâo lŏ hdĭp tui si klei mnuih tluh ôh, ƀiădah tui si klei Aê Diê čiăng. 3Man leh diih ngă mphŭn dô msĕ si klei phung amâo đăo khăp ngă, hdĭp hlăm klei čhŏ mrŏ, ngă klei kđeh tluh, kpiê ruă, klei ƀơ̆ng mnăm êgao hnơ̆ng, klei ngă tă tăn, leh anăn klei kkuh mpŭ soh kơ rup yang. 4Diñu bi kngăr kyuadah ară anei diih amâo tui hlue ôh diñu hlăm klei ngă jhat msĕ snăn, leh anăn diñu blŭ klei jhat kơ diih. 5Ƀiădah diñu srăng hưn klei diñu ngă kơ Pô kăp phat kđi phung hdĭp leh anăn phung djiê. 6Kyuanăn phung djiê hmư̆ leh klei mrâo mrang jăk mơh, čiăng kơ wăt tơdah Aê Diê phat kđi diñu leh tui si mnuih hlăm kđeh, diñu dưi dôk hdĭp hlăm mngăt msĕ si Aê Diê.

Yua Bi Jăk Klei Aê Diê Brei

7Klei knhal tuč kơ jih jang mnơ̆ng giăm truh leh. Kyuanăn brei diih jing djŏ hnơ̆ng leh anăn thâo răng kơ klei wah lač. 8 Êgao hĭn kơ jih jang, brei diih bi khăp hdơ̆ng diih nanao, kyuadah klei khăp guôm lu klei soh. 9Bi jum bĕ hdơ̆ng diih amâo blŭ dŭñ dŭñ ôh. 10Tui si grăp čô mă tŭ leh klei brei mơ̆ng Aê Diê, yua klei anăn bi đru hdơ̆ng găp, msĕ si phung dĭng buăl kiă jăk bi mbha klei Aê Diê pap. 11Hlei pô blŭ, brei ñu blŭ msĕ si pô hưn klei Aê Diê blŭ. Hlei pô đru bruă arăng, brei ñu mă bruă anăn hŏng klei ktang Aê Diê brei; čiăng kơ hlăm jih jang klei Aê Diê dưi mâo klei guh kơang hlăm Yêsu Krist. Kơ Aê Diê yơh mâo klei guh kơang leh anăn klei dưi kiă kriê hlăm jih jang ênuk. Amen.

Tŭ Klei Knap Mñai Kyua Krist

12Ơ phung kâo khăp, tơdah diih dôk ti krah pui klei lông dlăng, đăm bi kngăr ôh msĕ si sa klei mdê truh kơ diih. 13Ƀiădah hơ̆k mơak bĕ kyuadah diih tŭ mbĭt klei knap mñai Krist, čiăng kơ diih dưi dôk hơ̆k mơak msĕ mơh ti hruê klei guh kơang Ñu srăng bi êdah. 14Tơdah arăng dlao wač kơ diih kyua anăn Krist, diih mâo klei jăk jĭn, kyuadah Mngăt Myang guh kơang, jing Mngăt Myang Aê Diê dôk ti diih. 15Ƀiădah đăm brei ôh sa čô hlăm phung diih tŭ klei knap mñai kyua ñu jing pô bi mdjiê mnuih, amâodah pô knĕ, amâodah pô ngă soh prŏng, amâodah pô khăp mŭt bi rŭng hlăm bruă arăng. 16Ƀiădah lĕ tơdah sa čô tŭ klei knap mñai kyua ñu jing pô đăo kơ Krist, đăm brei ñu hêñ ôh, ƀiădah brei ñu mpŭ mni kơ Aê Diê kyua ñu mâo anăn Krist. 17Kyuadah truh leh ênuk klei phat kđi srăng dơ̆ng hŏng găp djuê Aê Diê; leh anăn tơdah klei phat kđi dơ̆ng hŏng drei, ya srăng truh knhal tuč kơ phung amâo gưt ôh kơ klei mrâo mrang jăk Aê Diê? 18 Leh anăn
  “Tơdah mnuih kpă tlaih hŏng klei dleh,
   ya srăng truh kơ phung amâo mpŭ kơ Aê Diê leh anăn kơ phung soh?”
19Snăn, brei phung tŭ klei knap tui si Aê Diê čiăng, êjai ngă klei kpă, jao mngăt diñu kơ Pô Hrih sĭt suôr.