5

Tu Vaajtswv paab yaaj

1Kuv thov ntuag mej cov kws saib pawg ntseeg. Kuv yog ib tug kws saib pawg ntseeg hab ua timkhawv txug Kheto txujkev raug tswm txom hab koom tug fwjchim ci ntsaa ab kws yuav tshwm lug. 2Ca le yug Vaajtswv paab yaaj kws nyob huv mej [kws muab cob rua mej saib], tsw yog yuam mej lub sab tassws zoo sab ua [lawv le Vaajtswv lub sab nyam], u tsw yog ntshaw tej nyaj txag kws yuav tau tassws kub sab ua, 3tsw yog swv fwjchim quab yuam cov kws muab cob rua mej saib tassws ua yaam ntxwv rua paab yaaj xyum. 4Mas thaus tug Tswv yaaj kws luj kawg tshwm lug mej yuav tau lub mom kub muaj meej kws tsw txawj qub. 5Ib yaam le ntawd mej cov hluas yuav tsum nyob huv qaab cov saib pawg ntseeg le kev tswjfwm. Mej txhua tug ca le muab qhov kws txu fwjchim ib leeg rua ib leeg lug naav, tsua qhov
  “Vaajtswv tawm tsaam cov kws tsaab ua luj,
   tassws nwg hlub cov kws txu fwjchim.”
6Vem le nuav mej ca le txu mej nyob huv qaab Vaajtswv txhais teg kws muaj fwjchim luj sub thaus txug swjhawm Vaajtswv txhad le tsaa mej sawv kuas sab. 7Ca le muab mej txhua yaam kev txhawj xeeb tso plhuav rua nwg, vem nwg mob sab mej. 8Ca le feeb meej hab ceev faaj zuv tog. Mej tug yeeb ncuab kws yog Ntxwg Nyoog ncig moog ncig lug zoo yaam nkaus le tug tsuv ntxhuav nyooj quas lawg nrhav tug kws yuav tum tau noj. 9Ca le muaj sab ruaj huv txujkev ntseeg tiv thaiv nwg, tsua qhov mej paub tas mej cov kwvtij thoob plawg lub nplajteb kuj raug kev tswm txom ib yaam nkaus. 10Thaus mej raug kev tswm txom ib nyuas ntu, mas Vaajtswv kws muaj txujkev hlub puv npo kws tau hu mej lug koom nwg tug fwjchim ci ntsaa ab kws nyob moog ib txhws huv Kheto, nwg yuav pub mej nyob zoo le qub, yuav fwj mej nyob ruaj, pub zug rua mej hab tsaa mej nyob ruaj moog le. 11Thov ca nwg muaj fwjchim kaav moog ib txhws tsw kawg. Amee.

Xaus lug

12Kuv kuas Xivana kws kuv pum tas yog ib tug kwvtij kws tso sab tau sau tsaab ntawv tsw ntau pes tsawg nuav tuaj rua mej. Kuv xaav txhawb mej lub sab hab ua timkhawv rua mej tas tej kws kuv sau nuav yog Vaajtswv txujkev hlub tag. Ca le nyob ruaj rua huv txujkev hlub nuav. 13Tug kws nyob huv lub nroog Npanpiloo kws raug xaiv lug ntseeg ib yaam nkaus hab kuv tug tub Malakau has lug ncu txug tuaj rua mej. 14Ca le sws fem ntawm txuj kevcai nwj kws yog kev sws hlub.

 Thov txujkev sab tug nrug nraim mej cov kws nyob huv Kheto.