5

Kuinx Jiu-Baang Nyei Mienh Gox Caux Mienh Lunx Mienh

1Yie kuinx yiem meih mbuo naaic jiu-baang nyei zuangx ⟨mienh gox.⟩ yie yaac zoux mienh gox, yaac zoux Giduc siouc kouv nyei zorng-zengx. Yie yaac oix juangc jienv zipv nqa'haav oix hinc cuotv nyei njang-laangc. 2Yie kuinx meih mbuo goux longx Tin-Hungh bun meih mbuo goux wuov guanh mienh hnangv goux ba'gi yungh mienh goux ninh mbuo nyei ba'gi yungh nor. Oix zuqc buangv hnyouv goux, hnangv Tin-Hungh oix meih mbuo zoux nor, maiv zeiz hnangv zuqc aapv jienv zoux. Yaac maiv dungx zoux weic douh duqv nyaanh. Oix zuqc buangv hnyouv zoux. 3Yaac maiv dungx gunv ba'laqc hniev Tin-Hungh bun meih mbuo goux wuov deix. Oix zuqc zoux longx nyei nyungc zeiv bun ninh mbuo zuotc. 4Taux Giduc, dongh Goux Ba'gi Yungh nyei Domh Ziouv, daaih wuov zanc, meih mbuo ziouc duqv maiv haih mitc nyei njang-laangc ⟨mienh gox.⟩
5Meih mbuo lunx wuov deix m'jangc dorn fih hnangv nyei oix zuqc mbuoqc gox wuov deix gunv. Oix zuqc nyiemc ganh zoux faix, laanh fu-sux laanh, weic zuqc Ging-Sou gorngv,
  “Tin-Hungh ngaengc jienv zoux maux nyei mienh,
  mv baac ninh ceix en bun nyiemc ganh zoux faix wuov deix.”
6Hnangv naaic oix zuqc nyiemc ganh zoux faix yiem Tin-Hungh maaih qaqv nyei buoz-ndiev. Taux ninh dingc nyei ziangh hoc ninh ziouc taaih meih mbuo faaux. 7Oix zuqc zorqv yietc zungv you-nzauh guangc bun ninh weic zuqc ninh goux jienv meih mbuo.
8Oix zuqc ging hnyouv mbungh jienv. Meih mbuo nyei win-wangv, mienv nyei hungh, hnangv sienh nor njunh jienv mingh mingh daaih daaih lorz mienh ngaatc nyanc. 9Oix zuqc sienx wuonv, ngaengc jienv mienv nyei hungh, weic zuqc meih mbuo hiuv duqv yiem naaiv lungh ndiev sienx Yesu nyei gorx-youz yaac hnangv meih mbuo nor, zuqc buangh naaiv nyungc kouv. 10Mv baac zuov meih mbuo zuqc siouc kouv caamx baav liuz, ceix nyungc-nyungc en nyei Tin-Hungh, dongh heuc meih mbuo caux Giduc juangc maengc ziangh, yietc liuz juangc ninh nyei njang-laangc wuov dauh, oix bun meih mbuo dunh yunh, sienx henv yaac sienx wuonv. 11Tin-Hungh nyei qaqv yietc liuz yiem taux maanc gouv maanc doic. ⟨Aamen.⟩

Setv Mueiz Waac

12Silaa tengx yie fiev naaiv zeiv fienx se nangv nyei. Yie yaac funx ninh zoux ziepc zuoqv nyei gorx-youz. Yie fiev kuinx meih mbuo yaac zoux zorng-zengx gorngv naaiv se Tin-Hungh nyei zien en. Meih mbuo oix zuqc kaux wuonv ninh nyei en aqv.
13Mbaa^mbi^lon Zingh nyei jiu-baang yaac jangx taux meih mbuo. Tin-Hungh yaac ginv ninh mbuo hnangv ginv meih mbuo nor. Yie nyei dorn, Maako, yaac jangx taux meih mbuo.
14Meih mbuo wuic buangh oix zuqc zoux hnyouv cing-nzengc zom hmien bun cing laanh hnamv laanh.
 Tov Tin-Hungh bun meih mbuo yietc zungv caux Giduc juangc maengc ziangh nyei mienh duqv baengh orn.