1 Saa^mu^en

Biux Mengh Waac

Da'yietv Saa^mu^en fiev jienv gorngv I^saa^laa^en Guoqv doix domh jien gunv nyei lungh ndiev tiuv benx hungh diex gunv nyei lungh ndiev. Wuov zanc I^saa^laa^en Guoqv nyei jauv-louc gauh camv jiex gorngv zuqc buo laanh mienh. Maaih nqa'haav laai wuov dauh domh jien, Saa^mu^en, maaih I^saa^laa^en nyei da'yietv dauh hungh diex, Saulo, yaac maaih Ndaawitv Hungh. Ndaawitv maiv gaengh duqv zoux hungh nyei ziangh hoc, ninh nyei jauv-louc zorpc jienv Saa^mu^en caux Saulo gorngv.
 Naaiv buonv sou nyei domh eix leiz se hnangv yiem Loz-Ngaengc Waac Sou gorngv I^saa^laa^en nyei jauv-louc nyei ziex buonv sou nor. Sou gorngv, se gorngv I^saa^laa^en Mienh ziepc zuoqv nyei gan Tin-Hungh nyei waac, ninh mbuo ziouc duqv longx. Maiv ziepc zuoqv nyei gan Tin-Hungh nyei waac wuov deix zuqc kouv aqv. Yiem 1 Saa^mu^en 2:30 hnangv naaiv gorngv duqv mengh nyei. Ziouv gorngv mbuox Eli sai mienh, “Taaih yie wuov deix, yie oix taaih ninh mbuo. Mangc piex yie wuov deix, ninh mbuo zungv zuqc mangc piex.”
 Naaiv buonv sou gorngv ziex nyungc taux I^saa^laa^en Mienh liepc hungh nyei jauv-louc. Ziouv se I^saa^laa^en Mienh nyei zien hungh mv baac baeqc fingx tov bun dauh mienh zoux. Ziouv ziouc ginv dauh hungh bun ninh mbuo. Gauh longc jienv jiex, liemh hungh diex caux baeqc fingx oix zuqc muangx Tin-Hungh gunv yaac ei jienv ninh nyei waac zoux (1 Saa^mu^en 2:7-10). Yiem Tin-Hungh nyei leiz-latc ga'ndiev nyei mienh, maiv gunv jomc fai butv zoih, yietc zungv horpc zuqc duqv fih hnangv nyei.

Sou Gorngv

1:1-7:17 Saa^mu^en zoux I^saa^laa^en nyei domh jien
8:1-10:27 Saulo duqv zoux hungh
11:1-15:35 Saulo jiez gorn zoux hungh gunv nyei ziangh hoc
16:1-30:31 Ndaawitv caux Saulo
31:1-13 Saulo caux ninh nyei dorn mbuo zuqc daic