Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Ƀu thâo krăn ôh
Ƀing mă tŭ: Ƀing mơnuih Ơi Adai ruah, jing ƀing Israel
Hrơi čih: Kơplăh wăh amăng thŭn tơdơi kơ ƀing Israel tŭ pơkăh pơpha jing hĭ dêh čar gah dư̱r hăng gah thu̱ng, jing kơplăh wăh 930 Hlâo Kơ Krist
Atŭt akŏ: Lŏn čar ƀing Israel pơplih mơ̆ng tơlơi tŭ dui ba yua mơ̆ng Ơi Adai găn mơ̆ng “ƀing khua phat kơđi” jing hĭ tŭ dui ba yua mơ̆ng Ñu găn mơ̆ng ƀing pơtao.

Sŏp hră Samuêl Tal Sa čih pioh kơ tơlơi pơplih amăng ƀing Israel čơdơ̆ng mơ̆ng rơnŭk ƀing khua phat kơđi hlŏng truh kơ rơnŭk hơmâo lŏn čar hăng pơtao. Hơdôm tơlơi pơplih amăng tơlơi hơdip ƀing Israel anŭn phŭn tĕk djơ̆ kơ klâo čô anai: Samuêl, jing pô khua phat kơđi hơnăl tuč amăng ƀing khua phat kơđi yom pơphan; Saul, jing pô pơtao blung hlâo kơ ƀing Israel; laih anŭn Dawid, jing pô đuaĭ hyu lu anih hlâo kơ hơmâo tơlơi dưi git gai lŏn čar, samơ̆ tơlơi hơdip ñu ăt tĕk djơ̆ hăng tơlơi hơdip Samuêl laih anŭn Saul mơ̆n.
 Akŏ phŭn kơ sŏp hră anai, ăt hrup hăng hơdôm sŏp hră hră ruai pơkŏn mơ̆n amăng Tơlơi Pơgop Hơđăp, jing ră ruai kơ tơlơi tơdah dŏ tŏng ten hăng Ơi Adai či hơmâo tơlơi dưi jing hĭ yơh, samơ̆ tơdah ƀu gưt tui ôh tơlơi Ơi Adai kiăng sĭt či bưp tơlơi răm rai yơh. Tơlơi anŭn hơmâo pơrơđah rơđah rơđo̱ng yơh amăng boh hiăp Khua Yang tơdang ră ruai kơ khua ngă yang Êli amăng črăn 2:30 tui anai, “Kâo či pơpŭ kơ hlơi pô pơpŭ kơ Kâo, samơ̆ Kâo či djik djak kơ hlơi pô djik djak kơ Kâo yơh.”
 Sŏp hră čih pioh hơdôm tơlơi truh phara phara kơ tơlơi pơkô̆ pơjing lŏn čar. Khua Yang pô yơh arăng yap jing pơtao sĭt kơ ƀing Israel, samơ̆ tơdang ƀing ană plei kwưh rơkâo kơ Ñu kiăng kơ hơmâo pơtao, Ñu brơi kơ ƀing gơñu ruah sa čô pơtao yơh. Tơlơi yom pơphan biă mă anŭn jing pơtao laih anŭn ƀing ană plei ƀing Israel le̱ng kơ dŏ gah yŭ kơ Ơi Adai dưi kơtang phat kơđi git gai yơh (2:7-10). Abih bang tơlơi dưi ƀing ană plei, ƀing pơdrŏng laih anŭn ƀing rin kar kaĭ, le̱ng kơ ngă tơlơi bruă gah yŭ kơ tơlơi juăt Ơi Adai yơh.

Jar Atŭt Kơsem

Samuêl jing khua phat kơđi ƀing Israel (1:1–7:17)
Saul jing pơtao (8:1–10:27)
Khul thŭn blung hlâo amăng tơlơi Saul git gai (11:1–15:35)
Dawid hăng Saul (16:1–30:31)
Tơlơi Saul hăng ƀing ană đah rơkơi ñu djai (31:1-13)