12

Y-Samuel Ngơi Ma Phung ƀon Lan

1Y-Samuel lah ma lĕ rngôch phung Israel, "Aơ, gâp tăng jêh bâr lĕ rngôch khân may lah jêh ma gâp, jêh ri gâp njêng jêh du huê hađăch chiă uănh khân may. 2Jêh ri aơ, hađăch hăn panăp khân may; gâp hŏ ranh jêh, jêh ri sŏk gâp lĕ mbra (ndra) jêh, aơ phung kon bu klâu gâp gŭ ndrel ma khân may. Gâp hŏ hăn lor panăp khân may ntơm bơh gâp hơm kon se jê̆ tât ma nar aơ. 3Pôri, aơ ta aơ gâp! Nkoch phong hom ma gâp ta năp Yêhôva jêh ri ta năp nơm păng tŏ jêh dak ƀâu kah. Mbu ndrôk gâp mâp sŏk jêh? Mâu lah mbu seh bri gâp mâp sŏk jêh? Mâu lah mbu nơm gâp ndơm sa drăp păng? Mbu nơm gâp mâp tŭn jot jêh? Mâu lah mbah tă ti gâp lĕ mâp sŏk jêh drăp bu blŏl gay nkŭm lơi măt gâp ma ndơ nây? Nkoch phong ma gâp, jêh ri gâp mra mplơ̆ sĭt ndơ nây ma khân may." 4Khân păng lah, "May mâu mâp ndơm sa drăp ndơ hên ôh, mâu lah tŭn jot hên, mâu lah sŏk dơn jêh drăp blŏl tă bơh ti du huê bunuyh ôh." 5Păng lah ma khân păng, "Yêhôva jêng nơm mbơh tâm rdâng ma khân may jêh ri nơm păng tŏ jêh dak ƀâu kah jêng mbơh nar aơ ma nau khân may mâu saơ du ntil ndơ ôh tâm ti gâp." Jêh ri khân păng lah, "Dăn Păng jêng nơm mbơh an."
6Y-Samuel lah ma phung ƀon lan, Yêhôva jêng nơm hŏ njêng Y-Môis jêh ri Y-Arôn, njŭn leo chô-yau khân may du luh tă bơh n'gor bri Êjipt. 7Yor nây aƀaơ, gŭ đăp mpăn hom, gay ma gâp dơi nkoch an ma khân may ta năp Yêhôva, yor lĕ rngôch kan sŏng Yêhôva hŏ ƀư jêh ma khân may jêh ri chô-yau khân may. 8Tơlah Y-Yakôb lăp jêh tâm n'gor bri Êjipt, rnôk nây chô yau khân may vơh vơl ma Yêhôva; jêh ri Yêhôva prơh hăn Y-Môis jêh ri Y-Arôn, phung njŭn leo chô yau khân may du luh tă bơh n'gor bri Ejipt, dơi njêng khân păng gŭ tâm ntŭk aơ. 9Ƀiălah khân păng chuêl Yêhôva Brah Ndu khân păng, yor ri păng jao khân păng ăn tâm ti Y-Sisêra kôranh tahan, Y-Jabin hađăch ƀon Hasôr, jêh ri tâm ti phung Philistin, jêh ri tâm ti hađăch bri Môap; phung aơ tâm lơh đah khân păng. 10Khân păng vơl nter ma Yêhôva jêh ri lah: "Hên ƀư tih jêh, yorlah hên lĕ chalơi jêh Yêhôva, jêh ri pah kan ma phung brah Baal jêh ri ma brah Astarôt; ƀiălah aƀaơ ri tâm rklaih hom hên tă bơh ti phung rlăng hên, jêh ri hên mra pah kan ma may'. 11Jêh ri Yêhôva prơh hăn Y-Jêrubaal jêh ri Y-Barak, Y-Jêptê, jêh ri Y-Samuel, jêh ri tâm rklaih khân may bơh ti phung rlăng gŭ jŭm khân may; jêh ri ăn khăn may gŭ đăp rmên. 12Jêh ri tơlah khân may saơ Y-Nahas, hađăch phung Amôn, văch lơh khân may; khân may lah ma gâp, 'Mâu ôh, dơi geh du huê hađăch mra chiă uănh hên, 'geh ngăn Brah Ndu khân may hŏ jêng hađăch ma khân may. 13Aƀaơ ri, aơ hađăch khân may hŏ săch jêh, jêh ri lĕ mbơh sơm. Yêhôva hŏ njêng păng ƀư hađăch chiă uănh khân may. 14Tơlah khân may klach yơk ma Yêhôva, pah kan ma păng, iăt tông tĭng nau păng ngơi, mâu tâm rdâng ôh lĕ nau păng ntăm, jêh ri hađăch chiă uănh khân may, tông bâr ma Brah Ndu khân may, pôri jêng ueh ngăn ma khân may. 15Ƀiălah tơlah khân may mâu iăt ôh bâr Yêhôva, tâm rdâng đah nau Yêhôva ntăm, pôri ti Yêhôva mra ăn nau rêh ni ma khân may nâm bu păng hŏ ƀư jêh nau rêh ni ma chô yau khân may. 16Pôri, aƀaơ dâk hom ta aơ, uănh kan toyh aơ Yêhôva mra ƀư ta năp măt khân may. 17Nar aơ, mâu hĕ di jêng yan rek kăch ba răch (ba ƀlê)? Gâp mra kuăl mbơh sơm ma Yêhôva. Păng mra ƀư lơp nglaih jêh ri mih, gay ăn khân may gĭt jêh ri saơ ma nau mhĭk djơh khân may jêng toyh, hŏ ƀư jêh ta năp măt Yêhôva, yor tă tâm nau khân may hŏ dăn ŭch du huê hađăch ma khân may nơm."
18Pôri Y-Samuel kuăl mbơh sơm ma Yêhôva, jêh ri Yêhôva ƀư lơp nglaih jêh ri dak mih tâm nar nây; lĕ rngôch phung ƀon lan klach ngăn ma Yêhôva jêh ri ma Y-Samuel. 19Lĕ rngôch phung ƀon lan lah ma Y-Samuel, "Mbơh sơm hom ma Yêhôva Brah Ndu may, yor phung oh mon may, gay ma hên mâu khĭt ôh; yorlah hên hŏ ntop nau tih dăn du huê hađăch ma hên nơm, nđâp ma lĕ rngôch nau tih êng đŏng tâm hên." 20Y-Samuel plơ̆ lah ma phung ƀon lan, "Lơi klach ôh. Ngăn khân may lĕ ƀư jêh nau mhĭk aơ, ƀiălah lơi chalơi ôh Yêhôva, pah kan ma Yêhôva ma lĕ nuih n'hâm khân may; 21lơi ta chalơi păng ôh, gay ŭch tĭng rup brah dơm dam mâu dơi ăn nau ueh mâu lah mâu dơi tâm rklaih ôh, yorlah nau nây jêng dơm dam. 22Yorlah Yêhôva mâu mra lơi ôh phung ƀon lan păng yor nây păng jêng toyh, yor ma amoh Yêhôva jêng ngăn, njêng khân may du phung ƀon lan ma păng nơm. 23Bi ma gâp mâu mra ƀư tih ôh ma Yêhôva, tơlah rlu mbơh sơm an ma khân may; gâp mra nti khân may gĭt trong ueh jêh ri sŏng. 24He kanŏng klach yơk ma Yêhôva, sŏk lĕ nuih n'hâm răp jăp pah kan ma păng; uănh hom yorlah kan toyh păng hŏ ƀư jêh! 25Ƀiălah tơlah khân may ăt ƀư nau mhĭk mro, khân may nđâp hađăch khân may nanê̆ mra rai yot.