13

Samuêl Ƀuăh Kơ Saul

1Saul hlak klâopluh thŭn tơdang ñu jing pơtao laih anŭn ñu git gai ƀing Israel amăng pă̱pluh-dua thŭn.
2Saul ruah klâo-rơbâo čô tơhan mơ̆ng ƀing Israel; dua-rơbâo čô dŏ hăng ñu ƀơi anih Mikmas laih anŭn ƀơi anih bŏl čư̆ Bêthêl, sa-rơbâo čô hrŏm hăng Yônathan ƀơi anih Gibeah amăng tring Benyamin. Ƀing mơnuih dŏ glaĭ jing ƀing ñu ƀu ruah ôh, ñu brơi ƀing gơ̆ glaĭ pơ sang ƀing gơ̆ pô yơh.
3Yônathan, jing ană đah rơkơi Saul, kơsung blah kơđông ƀing Philistia ƀơi anih Geba laih anŭn ƀing Philistia hơmư̆ kơ tơlơi anŭn yơh. Giŏng anŭn, Saul brơi arăng ayŭp tơdiăp djŏp anih amăng lŏn čar Israel laih anŭn laĭ tui anai, “Brơi kơ ƀing Hêbrơ hơmư̆ bĕ!” 4Tui anŭn, ƀing Israel hơmư̆ tơlơi laĭ pơthâo anŭn tui anai, “Ƀing Saul hơmâo kơsung blah laih kơđông ƀing Philistia, tui anŭn ră anai ƀing Philistia pơrơmut biă mă kơ ƀing Israel.” Giŏng anŭn, arăng iâu pơƀut glaĭ ƀing ling tơhan Israel kiăng pơgop hăng Saul ƀơi anih Gilgal yơh.
5Ƀing Philistia pơƀut glaĭ tơhan kiăng blah ƀing Israel, ƀing gơñu hơmâo klâo-rơbâo rơdêh aseh, năm-rơbâo ƀing đĭ rơdêh aseh laih anŭn ƀing ling tơhan lu hrup hăng čuah ƀơi ha̱ng ia rơsĭ yơh. Ƀing gơñu đĭ nao dŏ jưh ƀơi anih Mikmas, jing anih gah ngŏ̱ kơ Bêt-Awen. 6Tơdang ƀing Israel ƀuh ƀing gơñu dŏ amăng tơlơi rŭng răng, yuakơ ƀing Philistia kiaŏ tui jĕ ƀing gơñu, ƀing gơñu đơđa đuaĭ kơdŏp amăng pa̱r laih anŭn ƀơi amăng pum drơi, kơplăh wăh khul boh pơtâo, amăng khul amăng luh laih anŭn pơ khul amăng ia yơh. 7Đơđa ƀing Hêbrơ găn krong Yurdan nao đuaĭ kơdŏp pơ anih lŏn Gad laih anŭn Gilead.
 Samơ̆ Saul ăt dŏ glaĭ ƀơi anih Gilgal laih anŭn abih bang ƀing ling tơhan hrŏm hăng ñu tơtư̆ huĭ.
8Ñu dŏ tơguan amăng tơjuh hrơi, yuakơ Samuêl yơh pơkă brơi mông anŭn; samơ̆ Samuêl ƀu rai pơ anih Gilgal ôh, tui anŭn ƀing tơhan Saul čơdơ̆ng čơlah đuaĭ hĭ yơh. 9Tui anŭn, Saul pơđar tui anai, “Ba rai bĕ kơ kâo khul gơnam pơyơr čuh laih anŭn gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir.” Laih anŭn Saul pơyơr đĭ gơnam pơyơr čuh anŭn yơh. 10Ƀơi mông tơdang ñu pơgiŏng hĭ laih tơlơi pơyơr anŭn, Samuêl truh laih anŭn Saul tơbiă nao čơkă Samuêl.
11Samuêl tơña tui anai, “Hơget tơlơi sat ih hơmâo ngă laih lĕ?” Saul laĭ glaĭ, “Tơdang kâo ƀuh ƀing ling tơhan čơdơ̆ng čơlah đuaĭ hĭ mơ̆ng kâo laih anŭn ih kŏn rai djơ̆ ƀơi mông pơkă lơi, laih dơ̆ng ƀing Philistia rai pơƀut glaĭ ƀơi anih Mikmas, 12kâo pơmĭn tui anai, ‘Ră anai ƀing Philistia či trŭn rai pơblah hăng kâo ƀơi anih Gilgal anai yơh, laih anŭn kâo aka ƀu hơduah sem ôh tơlơi pơmơak kơ Yahweh djru kâo.’ Tui anŭn, kâo pơmĭn kâo pô khŏm pơyơr gơnam pơyơr čuh anŭn yơh.”
13Samuêl pơhiăp kơ ñu tui anai, “Ih ngă hăng tơlơi mlŭk biă mă. Ih ƀu djă̱ pioh ôh tơlơi pơđar Yahweh Ơi Adai ih brơi laih kơ ih; tơdah ih djă̱ pioh, Ñu pơkơjăp brơi laih lŏn čar ih wơ̆t hăng ƀing ană tơčô ih, jing brơi kơ ƀing Israel nanao yơh. 14Samơ̆ ră anai lŏn čar ih ƀu dŏ nanao ôh; Yahweh hơmâo hơduah ƀuh laih sa čô mơnuih jing pô đuaĭ tui pran jua Ñu pô laih anŭn hơmâo ruah laih gơ̆ jing pô či dui ba ƀing ană plei Ñu tơdơi kơ ih, yuakơ ih ƀu djă̱ pioh ôh tơlơi Yahweh pơđar.”
15Giŏng anŭn, Samuêl đuaĭ hĭ mơ̆ng anih Gilgal laih anŭn đĭ nao pơ anih Gibeah amăng tring ƀing Benyamin; Saul yap ƀing mơnuih nao hrŏm hăng ñu. Mrô yap ƀing gơñu truh kơ năm-rơtuh čô.

Ƀing Israel Ƀu Hơmâo Gơnam Blah

16Saul, ană ñu Yônathan laih anŭn ƀing nao hrŏm hăng ñu hlak dŏ amăng anih Gibeah amăng tring Benyamin, tơdang anŭn ƀing Philistia dŏ jưh ƀơi anih Mikmas. 17Hơmâo sa grup ƀing ling tơhan Philistia tơbiă mơ̆ng anih jưh gơñu kiăng kơ nao pơrăm pơrai amăng klâo grup tui anai: Sa grup anăp nao pơ anih Oprah amăng tơdron tač Sual; 18sa grup anăp nao pơ anih Bêt-Hôrôn laih anŭn grup tal klâo anăp nao pơ čư̆ lăng trŭn pơ dơnung Zeboim gah anăp kơ tơdron ha̱r.
19Ƀu hơmâo ôh sa čô thâo taih tia amăng lŏn čar Israel, yuakơ ƀing Philistia laĭ tui anai, “Ngă tui anŭn kiăng kơ khă hĭ ƀing Hêbrơ či pơkra rai khul đao gưm laih anŭn tơbăk yơh!” 20Tui anŭn, abih bang ƀing Israel trŭn nao pơ ƀing Philistia kiăng kơ săh khul čŏng kai, čŏng jik, jo̱ng laih anŭn mơnêk yuă gơñu. 21Nua apăh jing dua črăn amăng klâo sekel pioh kơ tơlơi săh khul čŏng kai laih anŭn čŏng jik; sa črăn amăng klâo sekel pioh kơ tơlơi săh khul gai ƀrơ, jo̱ng laih anŭn kiăng pơkra glaĭ khul gai añhueng gơñu.
22Tui anŭn, amăng hrơi pơblah anŭn, ƀing ling tơhan nao hrŏm hăng Saul laih anŭn Yônathan ƀu hơmâo sa ƀĕ đao gưm ƀôdah tơbăk ôh amăng tơngan gơñu; kơnơ̆ng Saul hăng ană ñu Yônathan đôč hơmâo.

Yônathan Kơsung Blah Ƀing Philistia

23Hlak anŭn, ƀing Philistia pơkiaŏ sa grup ƀing ling tơhan gơñu tơbiă nao laih pơ anih pơblah jĕ Mikmas klă̱ anăp hăng anih pơ Gibeah, jing ƀơi jơlan gơniă kơplăh wăh dua hơ̆ng dơ̆ng čư̆ yơh.