16

Orn Ndaawitv Zoux Hungh

1Ziouv gorngv mbuox Saa^mu^en, “Meih oix weic Saulo nzauh ndongc haaix lauh? Yie tutv guangc ninh, maiv bun ninh zoux hungh gunv I^saa^laa^en Mienh. Meih oix zuqc zorqv youh dinh buangv meih nyei saeng-kuv jorng ziouc mingh aqv. Yie oix paaiv meih mingh lorz Mbetc^le^hem Mienh, ⟨Jetc^si,⟩ weic zuqc yiem ninh nyei yietc zungv dorn nyei mbu'ndongx yie weic ganh ginv dauh zoux hungh.”
2Saa^mu^en gorngv, “Yie hnangv haaix nor haih mingh? Se gorngv Saulo haiz nor, ninh zungv oix daix yie.”
 Ziouv gorngv, “Dorh dauh yangh ngongh nyeiz caux jienv meih mingh yaac gorngv, ‘Yie daaih oix fongc horc ziec bun Ziouv.’
3Mbuox Jetc^si caux jienv daaih fongc horc ziec, yie ziouc mbuox meih, meih horpc zuqv hnangv haaix nor zoux. Yie mbuox meih hiuv duqv haaix dauh nyei mbuox, meih oix zuqc longc youh orn wuov dauh.”
4Saa^mu^en ziouc ei jienv Ziouv nyei waac zoux. Ninh taux Mbetc^le^hem wuov zanc, wuov norm mungv nyei mienh gox ziouc sin zinx nyanh nyanh nyei cuotv daaih zipv ninh yaac naaic gaax ninh, “Meih daaih weic baengh orn nyei jauv fai?”
5Saa^mu^en dau, “Yie daaih weic baengh orn. Yie daaih fongc horc ziec bun Ziouv. Meih mbuo oix zuqc saax ganh cing-nzengc daaih caux yie mingh fongc horc ziec.” Saa^mu^en ziouc saax Jetc^si caux ninh nyei dorn mbuo cing-nzengc daaih yaac heuc ninh mbuo mingh caux jienv fongc horc ziec.
6Nqa'haav ninh mbuo daaih nyei ziangh hoc, Saa^mu^en mangc buatc E^li^apc ziouc yiem hnyouv hnamv, “Dongh Ziouv orn wuov dauh ndongc haaix zungv souv jienv naaiv, Ziouv nyei nza'hmien aqv.”
7Mv baac Ziouv gorngv mbuox Saa^mu^en, “Maiv dungx mangc ninh nyei beih zaangc fai ninh nyei sin-pei ziangh duqv hlang. Yie maiv longc ninh, weic zuqc Ziouv mangc maiv hnangv baamh mienh mangc. Baamh mienh mangc ga'nyiec beih zaangc, mv baac Ziouv mangc gu'nyuoz hnyouv.”
8Jetc^si ziouc heuc Aa^mbi^naa^ndapc yangh jauv jiex Saa^mu^en nyei nza'hmien. Saa^mu^en gorngv, “Ziouv yaac maiv ginv naaiv dauh.” 9Jetc^si ziouc heuc Sammaa jiex mingh, mv baac Saa^mu^en gorngv, “Ziouv yaac maiv ginv naaiv dauh.” 10Jetc^si heuc ninh nyei siec dauh dorn yangh jauv jiex Saa^mu^en nyei nza'hmien. Saa^mu^en gorngv mbuox Jetc^si, “Ziouv maiv ginv naaiv deix mienh.” 11Saa^mu^en naaic Jetc^si, “Meih nyei dorn yietc zungv maaih mbuoqc naaiv dauh hnangv fai?”
 Jetc^si dau, “Aengx maaih dauh dorn-laai mv baac ninh mingh bungx ba'gi yungh mi'aqv.”
 Saa^mu^en gorngv mbuox Jetc^si, “Oix zuqc paaiv mienh mingh heuc ninh nzuonx daaih. Ninh maiv gaengh taux, yie mbuo zungv maiv zueiz.”
12Jetc^si ziouc paaiv mienh mingh heuc wuov dauh dorn nzuonx daaih. Naaiv dauh dorn se hmien-setv njang, siqv nyei. Hmien-fangx ziangh duqv nzueic. Sin-pei yaac ziangh duqv longx.Ziouv gorngv, “Dongh naaiv dauh aqv. Gunv longc youh orn ninh maah!”
13Saa^mu^en ziouc zorqv dapv jienv jorng nyei youh yiem wuov dauh dorn nyei zuangx gorx mbu'ndongx orn ninh. Yiem wuov hnoi daaih Ziouv nyei Singx Lingh camv-camv nyei yiem jienv Ndaawitv. Saa^mu^en ziouc jiez sin nzuonx Laamaa mi'aqv.

Ndaawitv Weic Saulo Patv Daanh Baah

14Ziouv nyei Singx Lingh leih nqoi Saulo mi'aqv. Aengx maaih orqv nyei mienv yiem Ziouv daaih morh ninh.
15Saulo nyei bou mbuo ziouc gorngv mbuox Saulo, “Ih zanc maaih orqv nyei mienv yiem Tin-Hungh daaih morh jienv hungh diex yiem. 16Tov meih, yie mbuo nyei ziouv, paaiv yiem meih nyei nza'hmien nyei bou mingh lorz dauh dongh haih patv daanh baah liouc nyei mienh daaih. Yiem Tin-Hungh daaih nyei orqv mienv haaix zanc daaih yiem hungh diex nyei sin nor, heuc ninh patv daanh baah, hungh diex ziouc longx mi'aqv.”
17Saulo ziouc mbuox ninh nyei bou, “Meih mbuo gunv mingh weic yie lorz dauh haih patv daanh baah yaauc nyei mienh yaac dorh ninh daaih yie naaiv.”
18Maaih dauh houh saeng gorngv, “Yie buatc Mbetc^le^hem Mienh, Jetc^si, maaih dauh dorn patv daanh baah liouc haic. Ninh daamv hlo, mborqv jaax henv. Ninh gorngv waac mbiaangc nyei, hmien-fangx yaac ziangh duqv nzueic. Ziouv yaac caux ninh yiem.”
19Hnangv naaic Saulo ziouc fungx douc fienx mienh mingh mbuox Jetc^si, “Tov bun meih nyei dorn, Ndaawitv, dongh caux ba'gi yungh yiem wuov dauh dorn, daaih yie naaiv.” 20Jetc^si ziouc paaiv ninh nyei dorn, Ndaawitv, mingh yaac zorqv njuov caux yietc ndopv-mbuoqc a'ngunc diuv caux dauh yungh dorn bun lorh tor jienv mingh fungx bun Saulo.
21Ndaawitv mingh taux Saulo wuov ziouc zoux hungh diex nyei gong. Saulo hnamv haic Ndaawitv. Ndaawitv yaac duqv zoux tengx Saulo dorh wuoqc ginc nyei mienh. 22Saulo fungx fienx mingh mbuox Jetc^si, “Tov bun Ndaawitv yiem naaiv zoux yie nyei gong, weic zuqc ninh horpc yie nyei hnyouv haic.”
23Yiem Tin-Hungh daaih nyei orqv mienv haaix zanc daaih morh Saulo, Ndaawitv ziouc zorqv daanh baah daaih patv bun Saulo muangx. Saulo ziouc haiz kuh yiem, longx aqv. Orqv nyei mienv yaac leih nqoi ninh mi'aqv.