19

Xa‑u nrhav kev tua Tavi

1Xa‑u has rua nwg tug tub Yaunathaa hab nwg cov tub teg tub taw suavdawg tas kuas puab muab Tavi tua pov tseg. Tassws Xa‑u tug tub Yaunathaa nyam Tavi heev. 2Yaunathaa txhad has rua Tavi tas, “Kuv txwv Xa‑u nrhav kev tua koj pov tseg. Vem le nuav pigkig sawv ntxuv koj yuav tsum ceev faaj zoo, ca le moog tswv nraim nyob tuabywv. 3Mas kuv yuav moog sawv ntsug ze ze kuv txwv rua huv daim teb kws koj moog tswv nraim hov, hab kuv yuav nrug kuv txwv thaam txug koj. Yog kuv paub le caag kuv yuav qha rua koj paub hab.”
4Yaunathaa qhuas Tavi rua nwg txwv Xa‑u noog tas, “Vaajntxwv, thov koj tsw xob ua txhum rua Tavi kws yog koj tug qhev, tsua qhov Tavi tsw tau ua ib qho txhum rua koj hab tej num kws nwg ua kuj muaj nuj nqes ntau kawg rua koj, 5vem nwg sev nyog nwg txujsa moog tua tug Filixatee hov hab Yawmsaub paab cov Yixayee suavdawg kov yeej luj kawg. Koj tub pum hab koj tub zoo sab kawg le lawm. Ua caag koj yuav ua txhum rua tug kws tsw tau ua txhum es yuav tua Tavi kws tsw to kev tua?” 6Xa‑u kuj noog Yaunathaa has, Xa‑u txhad twv tas, “Yawmsaub kws muaj txujsa nyob pum, Tavi yuav tsw raug muab tua hlo le.” 7Tes Yaunathaa txawm hu Tavi hab qha txhua yaam nuav rua nwg paub, hab Yaunathaa coj Tavi moog cuag Xa‑u, tes Tavi txhad tau lug nrug Xa‑u nyob le qub.
8Rov muaj kev ua rog tuaj. Tavi kuj tawm moog ua rog rua cov Filixatee hab tua tuag coob heev, puab txhad tig tswv taag lawm. 9Vaajtswv ca ib tug plig phem lug tshoov Xa‑u lub sab rua thaus nwg nyob tsawg huv nwg lub tsev hab tuav rawv raab muv. Tavi saamswm ntaus nkauj nog ncaas. 10Xa‑u tuab nkaug xaav kuas ntsa nkaus Tavi rua ntawm phaab ntsaa, tassws Tavi mam dhau lawm. Xa‑u raab muv txhad rhais nreeg ntawm phaab ntsaa. Mas Tavi tswv dim mo ntawd.
11Xa‑u tso tuabneeg moog rua ntawm Tavi lub tsev hab zuv tog yuav tua Tavi rua thaus kaaj ntug. Tassws Tavi tug quaspuj Mikhaa has rua Tavi tas, “Yog mo nuav koj tsw cawm koj txujsa pigkig koj yuav raug tua tuag xwb.” 12Mikhaa txawm muab Tavi tso nqeg ntawm qhov rais nwg txhad tswv dim lawm. 13Mikhaa muab ib tug txoov daab lug tso pw rua sau lub txaaj hab muab lub tog rau ncoo plaub tshws tso rua ntawm taubhau hab muab choj vuv rua. 14Thaus Xa‑u tso tuabneeg moog nteg Tavi, Mikha has tas, “Nwg muaj mob.” 15Tes Xa‑u txawm khaiv tuabneeg moog saib Tavi hab has tas, “Ca le nqaa hlo nwg lub txaaj hab nwg tuaj cuag kuv sub kuv txhad muab nwg tua tau pov tseg.” 16Thaus cov tuabneeg nkaag lug saib na cav pum tug txoov daab pw sau lub txaaj hab lub tog rau ncoo plaub tshws nyob ntawm taubhau. 17Xa‑u txhad has rua Mikhaa tas, “Ua caag koj yuav daag kuv es tso kuv tug yeeb ncuab dim moog lawm?” Mikhaa teb Xa‑u tas, “Nwg has rua kuv tas, ‘Tso kuv moog, yuav ca kuv muab koj tua lov?’ ”
18Tavi txawm tswv dim moog cuag Xamuyee huv lub moos Lama hab pav txhua yaam kws Xa‑u tau ua rua nwg rua Xamuyee noog. Mas Xamuyee hab Tavi moog nyob huv lub zog Nayauj. 19Muaj tuabneeg has rua Xa‑u tas, “Tavi nyob huv lub zog Nayauj ntawm lub moos Lama.” 20Xa‑u txawm tso tuabneeg moog nteg Tavi. Thaus puab moog pum ib paab xwbfwb saamswm cev Vaajtswv lug hab Xamuyee sawv quas ntsug ua puab tug thawj, Vaajtswv tug Ntsuj Plig kuj lug kaav taag nrho cov kws Xa‑u tso tuaj tes puab txawm cev Vaajtswv lug hab. 21Thaus muaj tuabneeg has rua Xa‑u, nwg kuj tso dua ib paab moog, mas cov hov kuj cev Vaajtswv lug hab. Xa‑u kuj tso paab kws peb moog hab puab kuj cev Vaajtswv lug lawm hab. 22Tes Xa‑u ca le sawv kev moog rua ntawm Lama. Nwg tuaj txug ntawm lub qhov dej luj huv lub moos Xekhu mas nug tas, “Xamuyee hab Tavi nyob hovtwg?” Muaj ib tug teb tas, “Ob tug nyob huv lub zog Nayauj ntawm lub moos Lama.” 23Tes Xa‑u txawm tawm hov ntawd moog rua huv Nayauj ntawm lub moos Lama. Mas Vaajtswv tug Ntsuj Plig lug kaav taag nrho nwg lub sab, nwg txawm cev Vaajtswv lug taug kev moog txug Nayauj ntawm lub moos Lama. 24Nwg hle nwg tej rwg tsho tseg hab cev Vaajtswv lug rua ntawm Xamuyee xubndag hab pw lab qaab ib nub ib mos hov ntawd. Vem le nuav luas txhad has tas, “Xa‑u yog ib tug xwbfwb cev Vaajtswv lug hab lov?”