19

Saulo Lorz Qangx Oix Daix Ndaawitv

1Saulo heuc ninh nyei dorn, Yo^naa^taan, caux ninh nyei zuangx bou, daix Ndaawitv. Mv baac Saulo nyei dorn, Yo^naa^taan, hnamv haic Ndaawitv. 2Yo^naa^taan ziouc gorngv mbuox Ndaawitv, “Yie nyei die, Saulo, lorz qangx daix meih. Weic naaiv, njang hnoi ndorm meih oix zuqc faix fim, oix zuqc lorz dorngx bingx jienv mbueiz nyei. 3Meih bingx haaix nzopv lomc-huaang, yie oix mingh wuov souv jienv yie nyei die nyei ga'hlen gorngv meih nyei jauv bun yie nyei die muangx. Yie hiuv duqv meih nyei jauv hnangv haaix nor, yie ziouc mbuox meih.”
4Yo^naa^taan ceng Ndaawitv bun ninh nyei die muangx. Ninh gorngv, “Tov aa die maiv dungx zoux zuiz hoic meih nyei bou, Ndaawitv, weic zuqc Ndaawitv maiv zoux haaix nyungc zuiz dorngc aa die. Ninh zoux nyei nyungc-nyungc yaac tengx duqv die camv haic. 5Ninh maiv longc maengc nyei mingh daix wuov dauh Fi^li^saa^die Mienh. Ziouv tengx I^saa^laa^en nyei zuangx mienh duqv hingh jiex. Wuov zanc aa die buatc yaac a'hneiv haic. Ih zanc weic haaix diuc oix zoux zuiz daix Ndaawitv bun maiv zoux dorngc nyei mienh nyei nziaamv liouc cuotv yaac maiv maaih gorn-baengx.”
6Saulo ziouc muangx Yo^naa^taan nyei waac. Saulo houv jienv waac gorngv, “Yie ziangv jienv ziangh jienv nyei Ziouv laengz waac, Ndaawitv zungv maiv zuqc daix daic aqv.”
7Yo^naa^taan ziouc heuc Ndaawitv, yaac zorqv naaiv deix yietc zungv sic gorngv mbuox ninh. Yo^naa^taan yaac dorh Ndaawitv mingh Saulo wuov. Ndaawitv ziouc yiem Saulo nyei nza'hmien hnangv zinh ndaangc nor.
8Nqa'haav aengx maaih mborqv jaax nyei sic. Ndaawitv ziouc cuotv mingh caux Fi^li^saa^die Mienh mborqv jaax, yaac daix Fi^li^saa^die Mienh daic camv! haic. Fi^li^saa^die Mienh ziouc yiem ninh nyei wuov ndaangc maengx biaux.
9Yiem Ziouv daaih nyei orqv mienv aengx daaih morh Saulo mi'aqv. Wuov zanc Saulo yiem ninh nyei dinc nanv jienv cang. Ndaawitv yaac patv daanh baah bun ninh muangx. 10Saulo biu cang mingh oix nzopv Ndaawitv bangc njongc ding jienv, mv baac Ndaawitv simv ndutv mi'aqv. Cang ziouc ding jienv wuov njongc. Wuov muonz Ndaawitv biaux ndutv mi'aqv.
11Saulo paaiv mienh mingh Ndaawitv nyei biauv cienh mangc, zuov taux lungh njang daix ninh aqv. Mv baac Ndaawitv nyei auv, Mikaan, gorngv mbuox Ndaawitv, “Se gorngv ih muonz meih maiv biaux maengc nor, njang hnoi meih zungv oix zuqc daix daic aqv.” 12Mikaan ziouc bungx Ndaawitv yangh fong muonh njiec. Ndaawitv ziouc biaux ndutv mi'aqv. 13Mikaan aengx zorqv miuc-fangx an jienv coux, zorqv longc yungh biei zoux daaih nyei nzomz-dauh bun nzomz jienv, yaac zorqv lui homc jienv.
14Saulo paaiv mienh mingh zorqv Ndaawitv wuov zanc Mikaan gorngv, “Ndaawitv maiv longx.”
15Saulo aengx paaiv mienh mingh mangc Ndaawitv, yaac gorngv mbuox ninh mbuo, “Liemh coux gaeng jienv ninh daaih yie naaiv, weic bun yie daix ninh aqv.” 16Paaiv mingh nyei mienh bieqc mingh, buatc miuc-fangx yiem wuov coux, yaac maaih yungh biei nyei nzomz-dauh yiem m'nqorngv.
17Saulo gorngv Mikaan, “Meih weic haaix diuc hnangv naaiv nduov yie, bungx yie nyei win-wangv biaux mingh, ninh ziouc biaux ndutv mi'aqv.”
 Mikaan dau Saulo, “Ninh gorngv mbuox yie, ‘Bungx yie mingh maah! Oix bun yie daix meih zoux haaix nyungc?’+”
18Ndaawitv ziouc biaux ndutv mi'aqv. Ninh mingh Laamaa Zingh lorz Saa^mu^en, yaac zorqv Saulo zoux bun ninh nyei yietc zungv jauv gorngv bun Saa^mu^en muangx. Ninh caux Saa^mu^en ziouc mingh yiem Naayotv. 19Maaih mienh mingh gorngv mbuox Saulo, “Ndaawitv mingh yiem Laamaa Zingh, Naayotv wuov norm dorngx.” 20Saulo ziouc paaiv mienh mingh zorqv Ndaawitv. Mingh nyei mienh buatc guanh douc waac mienh yiem wuov douc Tin-Hungh nyei waac, Saa^mu^en zoux bieiv zeiv souv jienv dorh ninh mbuo. Tin-Hungh nyei Singx Lingh njiec daaih yiem jienv Saulo paaiv mingh nyei mienh, ninh mbuo ziouc caux jienv douc waac. 21Maaih mienh dorh naaiv deix sic mingh mbuox Saulo. Ninh ziouc aengx paaiv deix mienh mingh. Wuov deix mienh yaac caux jienv douc Tin-Hungh nyei waac. Saulo aengx paaiv da'faam nzunc mienh mingh. Wuov deix yaac fih hnangv nyei douc Tin-Hungh nyei waac. 22Saulo ganh ziouc mingh Laamaa Zingh. Daaih taux Seku Mungv nyei domh wuom-kuotv ga'hlen ninh naaic mienh, “Saa^mu^en caux Ndaawitv yiem haaix?”
 Maaih mienh dau ninh, “Ninh mbuo i dauh yiem Laamaa Zingh gu'nyuoz, Naayotv wuov norm dorngx.”
23Saulo ziouc mingh Laamaa Zingh, Naayotv wuov. Tin-Hungh nyei Singx Lingh njiec daaih yiem jienv Saulo. Ninh ziouc yietc binc mingh, yietc binc douc Tin-Hungh nyei waac, taux Laamaa Zingh, Naayotv wuov. 24Ninh yaac jaiv nqoi lui-houx dorng jienv Saa^mu^en douc Tin-Hungh nyei waac, aengx laengh gaengv nyei bueix yietc hnoi, yietc muonz. Weic naaic mienh cingx daaih gorngv, “Saulo yaac benx dauh douc waac mienh fai?”