19

Saul Gir Pơdjai Hĭ Dawid

1Saul pơtă kơ ană đah rơkơi ñu Yônathan laih anŭn kơ abih bang ƀing khua mă bruă kơ ñu kiăng kơ pơdjai hĭ Dawid. Samơ̆ Yônathan khăp kơ Dawid biă mă 2laih anŭn pơkơđiăng kơ gơ̆ tui anai, “Ama kâo Saul hlak hơduah mơneč kiăng pơdjai hĭ ih. Răng bĕ kơ ih pô amăng mơguah pơgi; tơbiă nao bĕ pơ anih đuaĭ kơdŏp amăng đang hơma laih anŭn dŏ pơ anŭn. 3Kâo či tơbiă nao laih anŭn dŏ dơ̆ng hrŏm hăng ama kâo amăng đang hơma ih hlak dŏ kơdŏp anŭn. Kâo či pơhiăp hăng ñu kơ tơlơi ih laih anŭn kâo či ruai kơ ih yơh hơget tơlơi kâo hơduah ƀuh.”
4Yônathan pơhiăp hăng ama ñu Saul kiăng pơgang brơi Dawid tui anai, “Ơ pơtao anăm ngă sat ôh kơ ding kơna ih Dawid anŭn; ñu ƀu hơmâo ngă sat kơ ih ôh laih anŭn hơget tơlơi ñu hơmâo ngă laih, jing hơmâo tơlơi tŭ yua kơ ih prŏng biă mă. 5Ñu hơmâo pơsăn laih tơlơi hơdip ñu tơdang ñu pơdjai hĭ pô Philistia anŭn. Yahweh dưi hĭ laih sa tơlơi dưi hĭ prŏng prin kơ abih bang ƀing Israel laih anŭn ih ƀuh laih, ăt hơ̆k mơak mơ̆n. Tui anŭn, yua hơget ih ngă sat kơ sa čô mơnuih ƀu hơmâo tơlơi soh hrup hăng Dawid anŭn laih anŭn kiăng pơdjai hĭ gơ̆ ƀu hơmâo tơhơnal tơlơi ôh lĕ?”
6Saul hơmư̆ Yônathan laĭ laih anŭn ƀuăn rơ̆ng tui anai, “Kâo ƀuăn hăng Yahweh hơdip, Dawid ƀu či djai hĭ ôh.”
7Tơdơi kơ anŭn, Yônathan iâu rai Dawid laih anŭn ruai glaĭ abih bang tơlơi ră ruai anŭn. Ñu ăt ba rai Dawid pơ Saul, tui anŭn Dawid dŏ hăng Saul kar hăng hlâo adih yơh.
8Sa wơ̆t dơ̆ng hơmâo tơlơi pơblah, tui anŭn Dawid tơbiă nao pơblah hăng ƀing Philistia. Ñu pơrai hĭ ƀing ayăt anŭn hăng sa tơlơi kơsung blah kơtang biă mă tơl ngă kơ ƀing rŏh ayăt čơlah đuaĭ hĭ mơ̆ng anăp ñu.
9Samơ̆ sa bơngăt yang sat mơ̆ng Yahweh pơkiaŏ rai ƀơi Saul tơdang ñu hlak dŏ be̱r amăng sang ñu hăng sa ƀĕ tơbăk ƀơi tơngan ñu. Tơdang anŭn Dawid hlak pĕ go̱ng trưng, 10Saul gir hră̱ kiăng klâŏ hĭ Dawid ƀơi pơnăng sang hăng tơbăk anŭn, samơ̆ Dawid pơpĕ hĭ tơdang Saul hră̱ tơbăk anŭn ƀơi pơnăng. Mlam anŭn Dawid đuaĭ kơdŏp hĭ mlam anŭn mơtam yơh.
11Saul pơkiaŏ nao ƀing mơnuih pơ sang Dawid kiăng lăng sŭ laih anŭn kiăng pơdjai hĭ gơ̆ ƀơi mơguah. Samơ̆ HʼMikal jing bơnai Dawid, pơtă kơ gơ̆ tui anai, “Tơdah ih ƀu đuaĭ kơdŏp hĭ ôh yuakơ tơlơi hơdip ih mlam anai, hrơi pơgi arăng či pơdjai hĭ ih yơh.” 12Tui anŭn, HʼMikal brơi kơ Dawid trŭn mơ̆ng sa boh amăng phă̱, tui anŭn gơ̆ đuaĭ kơdŏp hĭ yơh. 13Giŏng anŭn, HʼMikal mă sa boh rup trah, pơđih hĭ rup anŭn amăng sưng, go̱m hĭ rup anŭn hăng sa blah ao laih anŭn pioh blâo bơbe ƀơi akŏ rup anŭn.
14Tơdang Saul pơkiaŏ mơnuih nao mă Dawid, HʼMikal laĭ, “Ñu dŏ ruă.”
15Giŏng anŭn, Saul pơkiaŏ rai mơnuih kiăng lăng Dawid laih anŭn pơtă, “Ba rai bĕ Dawid pơ kâo amăng sưng ñu, tui anŭn kâo dưi pơdjai hĭ ñu.” 16Samơ̆ tơdang ƀing mơnuih anŭn mŭt nao, pơ anŭn kơnơ̆ng hơmâo sa boh rup trah đôč amăng sưng laih anŭn ƀơi akŏ rup anŭn hơmâo blâo bơbe.
17Saul laĭ kơ ană dra ñu HʼMikal tui anai, “Yua hơget ih pơblư̆ hĭ kâo kar hăng anŭn laih anŭn brơi hĭ pô rŏh ayăt kâo anŭn đuaĭ kơdŏp hĭ laih lĕ?”
 HʼMikal laĭ glaĭ tui anai, “Ñu laĭ hăng kâo, ‘Brơi kâo đuaĭ bĕ, tơdah ih ƀu brơi ôh, kâo či pơdjai hĭ ih yơh.’ ”
18Tơdang Dawid đuaĭ kơdŏp tơklaih laih, ñu nao pơ Samuêl ƀơi anih Ramah adih laih anŭn ră ruai hăng gơ̆ abih bang tơlơi Saul hơmâo ngă laih kơ ñu. Giŏng anŭn, Dawid hăng Samuêl nao pơ anih Naiot laih anŭn dŏ pơ anih anŭn yơh. 19Arăng rai laĭ pơthâo kơ Saul tui anai, “Dawid dŏ ƀơi plei Naiot amăng anih Ramah.” 20Tui anŭn, ñu pơkiaŏ ƀing ling tơhan nao mă Dawid. Samơ̆ tơdang ƀing gơñu ƀuh sa grup ƀing pô pơala pơhiăp tơlơi laĭ lui hlâo, hrŏm hăng Samuêl mơ̆n pơ anŭn jing pô djă̱ akŏ gơñu, Yang Bơngăt Ơi Adai trŭn rai ƀơi ƀing ling tơhan Saul anŭn, tui anŭn ƀing gơñu ăt laĭ lui hlâo mơ̆n. 21Arăng ruai glaĭ kơ Saul tơlơi anŭn, tui anŭn ñu pơkiaŏ nao ƀing ling tơhan pơkŏn dơ̆ng laih anŭn ƀing gơñu ăt laĭ lui hlâo mơ̆n. Saul pơkiaŏ nao ƀing ling tơhan tal klâo dơ̆ng, samơ̆ ƀing gơñu ăt pơhiăp tơlơi laĭ lui hlâo mơ̆n. 22Tơhơnal tuč, Saul pô yơh nao pơ anih Ramah laih anŭn nao truh pơ anih ia dơmŭn prŏng ƀơi plei pơnăng Sekhu. Ñu tơña tui anai, “Pơpă Samuêl hăng Dawid lĕ?”
 Ƀing gơñu laĭ glaĭ tui anai, “Amăng plei Naiot ƀơi anih Ramah anŭn.”
23Tui anŭn, Saul nao pơ plei Naiot ƀơi Ramah. Samơ̆ Yang Bơngăt Ơi Adai rai ƀơi ñu, tui anŭn yơh tơdang ñu hlak rơbat nao, ñu pơhiăp tơlơi laĭ lui hlâo mơ̆n tơl ñu truh pơ anih Naiot. 24Ñu tŏh hĭ ao phyung ñu laih anŭn ăt laĭ lui hlâo mơ̆n ƀơi anăp Samuêl; ñu dŏ pơ anŭn kar hăng anŭn amăng abih hrơi hăng mlam anŭn. Yuakơ tơlơi anŭn yơh, hơmâo tơlơi arăng laĭ tui anai, “Saul ăt jing sa čô amăng ƀing pô pơala mơ̆n hă?”