19

Y-Sôl Duah Čiăng Bi Mdjiê Y-Đawit

1Y-Sôl blŭ kơ Y-Jônathan anak êkei ñu leh anăn kơ jih jang phung dĭng buăl ñu brei digơ̆ bi mdjiê Y-Đawit. Ƀiădah Y-Jônathan, anak êkei Y-Sôl mâo klei khăp snăk kơ Y-Đawit. 2Y-Jônathan hưn kơ Y-Đawit, “Y-Sôl ama kâo duah čiăng bi mdjiê ih. Snăn răng bĕ aguah mgi, brei ih dôk hlăm anôk hgăm leh anăn đuĕ dăp bĕ. 3Kâo srăng kbiă leh anăn dôk giăm ama kâo hlăm hma anôk ih đuĕ dăp, leh anăn kâo srăng blŭ kơ ama kâo kơ klei ih. Ya klei kâo hmư̆, kâo srăng hưn kơ ih.” 4Y-Jônathan blŭ klei jăk Y-Đawit kơ ama ñu Y-Sôl leh anăn lač, “Akâo kơ mtao đăm ngă soh hŏng dĭng buăl ih Y-Đawit ôh; kyuadah gơ̆ amâo tuôm ngă klei soh hŏng ih ôh, ƀiădah jih klei gơ̆ ngă jing klei jăk đru ih. 5Gơ̆ săn asei mlei leh anăn bi mdjiê leh êkei Philistin, leh anăn Yêhôwa ngă leh kơ jih jang phung Israel sa klei dưi prŏng hŏng phung roh diñu. Ih ƀuh leh klei anăn leh anăn hơ̆k mơak. Snăn ih srăng ngă soh mơ̆ hŏng êrah amâo mâo soh ôh êjai bi mdjiê hĕ Y-Đawit amâo mâo klei?” 6Y-Sôl gưt asăp Y-Jônathan. Y-Sôl kat asei, “Tui si Yêhôwa dôk hdĭp, Y-Đawit amâo srăng mdjiê ôh.” 7Y-Jônathan iêu Y-Đawit leh anăn bi êdah kơ ñu jih klei anăn. Y-Jônathan atăt Y-Đawit kơ Y-Sôl, leh anăn gơ̆ dôk ti anăp ñu msĕ si êlâo.
8Lŏ mâo klei bi blah. Y-Đawit kbiă nao bi blah hŏng phung Philistin, leh anăn bi mdjiê digơ̆ lu snăk. Snăn digơ̆ đuĕ ti anăp ñu. 9Leh anăn sa čô yang jhat mơ̆ng Yêhôwa tiŏ hriê dôk hŏng Y-Sôl êjai ñu dôk gŭ hlăm sang ñu djă krang. Bi Y-Đawit dôk pĕ brô̆. 10Y-Sôl čiăng pơ̆ng Y-Đawit ti mtih hŏng kdrang; ƀiădah gơ̆ đuĕ dêč mơ̆ng ñu. Snăn Y-Sôl tlŏ kdrang ti mtih. Y-Đawit đuĕ leh anăn tlaih.
11 Mlam anăn, Y-Sôl tiŏ nao phung mnuih kơ sang Y-Đawit čiăng kăp dlăng gơ̆, čiăng kơ ñu dưi bi mdjiê gơ̆ ti aguah. Ƀiădah H'Mikal mô̆ Y-Đawit hưn kơ Y-Đawit, “Tơdah ih amâo bi mtlaih klei hdĭp ih mlam anei, aguah mgi ih srăng djiê yơh.” 12Snăn H'Mikal mtrŭn Y-Đawit ti ƀăng bhă điêt; gơ̆ đuĕ leh anăn tlaih. 13H'Mikal mă rup Têraphim dưm hlăm jhưng pĭt leh anăn dưm sa boh anal kŏ ngă hŏng mlâo bê ti kŏ jhưng pĭt, leh anăn guôm dŏ anăn hŏng čhiăm. 14Tơdah Y-Sôl tiŏ nao phung mnuih mă Y-Đawit, H'Mikal lač, “Gơ̆ ruă.” 15Leh anăn Y-Sôl tiŏ nao phung mnuih dlăng Y-Đawit, lač, “Kkung ba ñu hŏng jhưng ñu đih, čiăng kâo dưi bi mdjiê ñu.” 16Tơdah phung mnuih anăn mŭt, nĕ anei rup Têraphim dôk hlăm jhưng pĭt mbĭt hŏng hnal kŏ ngă hŏng mlâo bê ti kŏ jhưng pĭt. 17Y-Sôl lač kơ H'Mikal, “Si ngă ih mplư kâo msĕ snăn, leh anăn brei pô roh kâo đuĕ, snăn ñu tlaih leh?” H'Mikal lŏ wĭt lač kơ Y-Sôl, “Ñu lač kơ kâo, ‘Brei kâo đuĕ, ya yuôm kâo bi mdjiê ih?’ ”
18Y-Đawit đuĕ leh anăn tlaih. Ñu truh kơ Y-Samuel ti ƀuôn Rama, leh anăn yăl dliê kơ Y-Samuel jih klei Y-Sôl ngă leh kơ ñu. Ñu leh anăn Y-Samuel nao dôk ti Naiôt. 19Arăng hưn kơ Y-Sôl, “Nĕ anei Y-Đawit dôk ti Naiôt, hlăm giăm ƀuôn Rama.” 20Leh anăn Y-Sôl tiŏ nao phung mnuih mă Y-Đawit. Tơdah diñu ƀuh sa phung khua pô hưn êlâo dôk hưn êlâo leh anăn Y-Samuel jing khua diñu, Mngăt Myang Aê Diê hriê dôk mbĭt hŏng phung mnuih Y-Sôl tiŏ nao, leh anăn wăt diñu mơh hưn êlâo. 21Tơdah arăng hưn klei anăn kơ Y-Sôl, ñu lŏ tiŏ nao phung mkăn, leh anăn wăt digơ̆ mơh hưn êlâo. Y-Sôl lŏ tiŏ nao phung tal tlâo, leh anăn wăt digơ̆ mơh hưn êlâo. 22Hlăk anăn Y-Sôl pô nao kơ ƀuôn Rama, leh anăn truh ti kbăng êa prŏng ti ƀuôn Seku; ñu êmuh, “Ti anôk Y-Samuel leh anăn Y-Đawit?” Sa čô lač, “Nĕ anei, diñu dôk ti Naiôt, giăm ƀuôn Rama.” 23Mơ̆ng anăn ñu nao kơ Naiôt giăm ƀuôn Rama; leh anăn Mngăt Myang Aê Diê hriê dôk hŏng ñu mơh, leh anăn êjai ñu êbat ñu hưn êlâo tơl ñu truh ti Naiôt giăm ƀuôn Rama. 24 Wăt ñu mơh toh hĕ čhiăm ao ñu leh anăn ñu hưn êlâo mơh ti anăp Y-Samuel, leh anăn ñu đih asei lưng jih hruê anăn leh anăn jih mlam anăn. Kyuanăn arăng lač, “Djŏ mơ̆ wăt Y-Sôl mơh jing sa čô hlăm phung khua pô hưn êlâo?”