22

Dawid Ƀơi Plei Pơnăng Adullam Laih Anŭn Plei Pơnăng Mizpah

1Dawid tơbiă mơ̆ng Gat laih anŭn đuaĭ kơdŏp pơ pa̱r čư̆ jĕ plei pơnăng Adullam. Tơdang ƀing ayŏng ñu laih anŭn ƀing sang anŏ ñu hơmư̆ kơ tơlơi Dawid dŏ pơ pa̱r čư̆ anŭn, ƀing gơñu trŭn nao pơ gơ̆ pơ anih anŭn yơh. 2Abih bang ƀing hlơi tơnap tap laih anŭn đo̱m hơnưh ƀôdah ƀing hơmâo pran jua rơngot hơning, pơƀut glaĭ hăng ñu, tui anŭn ñu jing hĭ khua djă̱ akŏ kơ ƀing gơ̆ yơh. Hơmâo truh kơ pă̱-rơtuh čô nao hrŏm hăng ñu.
3Mơ̆ng anih anŭn Dawid đuaĭ nao pơ plei pơnăng Mizpah amăng tring Môab laih anŭn pơhiăp hăng pơtao ƀing Môab tui anai, “Rơkâo kơ ih brơi bĕ kơ ƀing amĭ ama kâo nao dŏ hăng ih tơl kâo thâo krăn hơget tơlơi Ơi Adai či ngă brơi kơ kâo.” 4Tui anŭn, ñu brơi ƀing amĭ ama ñu dŏ hăng pơtao Môab, tui anŭn ƀing gơ̆ dŏ pơ anih anŭn nanao tơdang Dawid dŏ amăng kơđông kơjăp anŭn.
5Samơ̆ pô pơala Gad laĭ kơ Dawid tui anai, “Anăm dŏ amăng kơđông ôh. Nao bĕ amăng anih lŏn ƀing Yudah.” Tui anŭn, Dawid tơbiă nao pơ glai kơmrơ̆ng anih Heret yơh.

Saul Pơdjai Hĭ Ƀing Khua Ngă Yang Ƀơi Plei Pơnăng Nob

6Hlak anŭn, Saul hơmư̆ arăng hơduah ƀuh laih Dawid wơ̆t hăng ƀing tơhan ñu mơ̆n. Laih anŭn Saul, tơngan ñu djă̱ tơbăk, hlak dŏ gah yŭ kơyâo tamaris ƀơi bŏl čư̆ anih Gibeah, hrŏm hăng ƀing khua moa ñu dŏ dơ̆ng jum dar ñu. 7Saul pơhiăp hăng ƀing gơñu tui anai, “Ơ ƀing Benyamin! Ană đah rơkơi Yisai či pha brơi kơ ƀing gih khul đang hơma laih anŭn đang boh kơƀâo hă? Ñu či pha brơi kơ ƀing gih jing ƀing khua djă̱ akŏ kơ khul rơbâo čô laih anŭn kơ khul rơtuh čô hă? 8Ih hlak gir pơglưh hĭ kâo jing pơtao, yuakơ ih pơmĭn ană đah rơkơi Yisai či djru ih hă? Ƀu hơmâo hlơi pô ôh ruai kơ kâo tơdang ană đah rơkơi kâo pơjing sa tơlơi pơgop hăng ană đah rơkơi Yisai. Ƀu hơmâo ôh hlơi pô amăng ƀing gih ƀlơ̆ng kơ kâo ƀôdah ruai kơ kâo hơget tơlơi ană đah rơkơi kâo hơmâo pơtrŭt laih ding kơna kâo, pơkra mơneč kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo, tui hăng tơlơi ñu ngă laih hrơi anai.”
9Samơ̆ Doeg mơnuih Edôm, jing pô hlak dŏ dơ̆ng hrŏm hăng ƀing khua moa Saul laĭ tui anai, “Kâo ƀuh ană đah rơkơi Yisai nao pơ Ahimelek jing ană đah rơkơi Ahitub ƀơi plei pơnăng Nob. 10Ahimelek iâu kwưh Yahweh brơi kơ ñu; Ahimelek ăt pha brơi gơnam ƀơ̆ng laih anŭn đao Gôliat mơnuih Philistia kơ ñu mơ̆n.”
11Giŏng anŭn, pơtao pơkiaŏ mơnuih nao iâu rai khua ngă yang Ahimelek ană đah rơkơi Ahitub wơ̆t hăng abih bang sang anŏ ama gơ̆, jing ƀing khua ngă yang ƀơi plei pơnăng Nob; giŏng anŭn abih bang ƀing gơ̆ rai pơ pơtao yơh. 12Saul laĭ, “Ră anai hơmư̆ bĕ, Ơ ană đah rơkơi Ahitub.”
 Gơ̆ laĭ glaĭ tui anai, “Ơ khua ăh.”
13Saul laĭ kơ gơ̆ tui anai, “Yua hơget ƀing gih, ih hăng ană đah rơkơi Yisai anŭn, ngă mơneč kiăng pơglưh hĭ kâo jing pơtao lĕ? Ih hơmâo pha brơi laih kơ ñu ƀañ tơpŭng, đao laih anŭn iâu kwưh Ơi Adai brơi kơ ñu mơ̆n, tui anŭn yơh ñu hơmâo tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng kâo laih anŭn pơkra mơneč sat kiăng ngă kơ kâo, jing tơlơi ñu ngă ră anai.”
14Ahimelek laĭ glaĭ kơ pơtao tui anai, “Hlơi amăng abih bang ƀing ding kơna ih jing pô tŏng ten hrup hăng Dawid, jing han pơtao, khua kơ ƀing gak răng brơi kơ ih laih anŭn arăng pơpŭ pơyom biă mă amăng sang anŏ ih lĕ? 15Hrơi anŭn jing hrơi blung hlâo hă jing hrơi kâo iâu kwưh Ơi Adai brơi kơ ñu? Sĭt ƀu djơ̆ ôh! Pơtao anăm phŏng kơđi kơ kâo, ding kơna ih anai, ƀôdah kơ hlơi pô amăng sang anŏ ama kâo ôh, yuakơ kâo, ding kơna ih anai, ƀu thâo ôh kơ tơlơi prŏng ƀôdah tơlơi anet anŭn.”
16Samơ̆ pơtao laĭ kơ ñu tui anai, “Sĭt ih či djai yơh, Ơ Ahimelek, ih wơ̆t hăng abih bang sang anŏ ama ih yơh.”
17Giŏng anŭn, pơtao pơđar ƀing răng gak dŏ jĕ ƀơi ñu tui anai, “Wir pơdjai hĭ bĕ ƀing khua ngă yang Yahweh anŭn, yuakơ ƀing gơñu hơmâo dŏ laih gah Dawid. Ƀing gơñu thâo krăn Dawid hlak đuaĭ kơdŏp, samơ̆ ƀing gơñu ƀu laĭ pơthâo kơ kâo ôh.”
 Samơ̆ ƀing khua moa pơtao ƀu kiăng yơr tơngan pơdjai hĭ ƀing khua ngă yang Yahweh ôh.
18Giŏng anŭn, pơtao pơđar Doeg, “Ih wir pơdjai hĭ bĕ ƀing khua ngă yang anŭn.” Tui anŭn, Doeg mơnuih Edôm anŭn wir pơdjai hĭ ƀing gơ̆ yơh. Amăng hrơi anŭn ñu pơdjai hĭ sapănpluh-rơma čô jing ƀing buh hơô ao bơnăl ƀlĭ êphôd, jing ao khua ngă yang. 19Ñu ăt pơdjai hĭ ƀing ană plei amăng plei pơnăng Nob anŭn hăng đao mơ̆n, jing plei ƀing khua ngă yang, wơ̆t hăng ƀing đah rơkơi đah kơmơi, ƀing čơđai ană nge, rơmô, aseh laih anŭn triu bơbe yơh.
20Samơ̆ Abiathar, jing ană đah rơkơi Ahimelek, tơčô Ahitub, đuaĭ kơdŏp laih anŭn nao pơgop hrŏm hăng Dawid. 21Ñu ruai kơ Dawid tơlơi Saul hơmâo pơdjai hĭ laih ƀing khua ngă yang Yahweh. 22Giŏng anŭn, Dawid laĭ kơ Abiathar tui anai, “Amăng hrơi anŭn, tơdang Doeg jing mơnuih Edôm dŏ pơ anŭn, kâo thâo sĭt ñu či ruai hăng Saul yơh. Kâo yơh jing pô grơ̆ng glăm kơ tơlơi djai abih bang sang anŏ ama ih anai. 23Dŏ hăng kâo bĕ; anăm huĭ ôh. Pô Saul anŭn hơduah sem kiăng pơdjai hĭ ih, ñu ăt hơduah sem kiăng pơdjai hĭ kâo mơ̆n. Ih či dŏ hơdip rơnŭk rơnua hăng kâo yơh.”