23

Y-David Gŭ Tâm ƀon Kelia Jêh Ri Tâm Bri Rdah

1Bu mbơh ma Y-David, "Aơ, phung Philistin gŭ tâm lơh đah ƀon Kelia jêh ri sŏk gro ndô ndơ bu ta ntŭk plên ba." 2Yor nây Y-David ôp ma Yêhôva, "Gâp mra hăn tâm lơh đah phung Philistin aơ lĕ?" Jêh ri Yêhôva lah ma Y-David, "Hăn tâm lơh hom đah phung Philistin jêh ri tâm rklaih ƀon Kelia." 3Ƀiălah phung tahan Y-David lah ma păng, "Ta ntŭk ao, tâm n'gor Yuda, hên klach ngăn, rlau lơn ma nây lĕ hăn tât ta ƀon Kelia, tâm lơh đah phung Philistin." 4Y-David ôp đŏng ma Yêhôva: Jêh ri Yêhôva plơ̆ lah ma păng, "Dâk hom trŭnh hăn ma ƀon Kelia, yorlah gâp mra jao phung Philistin tâm ti may." 5Y-David jêh ri phung tahan păng hăn rlet ma ƀon Kelia, jêh ri tâm lơh đah phung Philistin, jêh ri têk leo ndrôk, biăp khân păng, jêh ri nkhĭt khân păng âk ngăn. Pôri Y-David tâm rklaih phung gŭ tâm ƀon Kelia.
6Pônây, tơlah Y-Abiathar, kon bu klâu Y-Ahimalek, hăn nchuăt du krap ndrel ma Y-David ta ƀon Kelia, pôri geh djôt leo du blah ao êphôt. 7Bu mbơh ma Y-Sôl nau Y-David lĕ tât jêh ta ƀon Kelia. Y-Sôl lah, "Brah Ndu jao păng tâm ti gâp, yorlah păng hŏ krŭng păng nơm tâm ƀon geh mpông pêr jêh ri rnăng ntĭl." 8Pôri, Y-Sôl kuăl lĕ rngôch phung ƀon lan ma nau tâm lơh, gay trŭnh hăn ma ƀon Kelia nchueng Y-David jêh ri tahan păng. 9Ƀiălah Y-David gĭt ma Y-Sôl, nchră ŭch ƀư mhĭk ma păng; jêh ri păng lah ma Y-Abiathar kôranh ƀư brah, "Leo ao êphôt ta aơ." 10Jêh ri Y-David lah, "Ơ Yêhôva Brah Ndu phung Israel, n'hêl nê̆ ngăn oh mon may hŏ tăng jêh nau Y-Sôl; joi ŭch hăn văch tât ma ƀon Kelia, ŭch ƀư rai lơi ƀon nây yor ma gâp. 11Phung kôranh ƀon Kelia mra jao lĕ gâp tâm ti Y-Sôl? Y-Sôl mra trŭnh nâm bu nau oh mon Kôranh Brah hŏ tăng nây lĕ? Ơ Yêhôva, Brah Ndu phung Israel, gâp vơl ma may mbơh hom ma oh mon may." Yêhôva lah, "Păng mra hăn trŭnh." 12Y-David lah, "Phung kôranh ƀon Kelia ma jao gâp jêh ri phung tĭng ndô̆ gâp tâm ti Y-Sôl lĕ? Yêhôva plơ̆ lah: "Khân păng mra jao khân may." 13Pôri Y-David, jêh ri phung tahan păng, geh tâm prao rhiăng nuyh, du dâk nchuăt tă bơh ƀon Kelia, jêh ri khân păng hăn ta ntŭk khân păng dơi. Tơlah bu mbơh ma Y-Sôl nau Y-David du jêh tă bơh ƀon Kelia, păng mâu yŏng hăn trŭnh ôh.
14Y-David gŭ tâm pôih nâp ajăp tâm bri kalơ dor bri rdah Sip. Y-Sôl joi ăp nar, ƀiălah Brah Ndu mâu jao păng tâm ti Y-Sôl ôh. 15Y-David tăng nau Y-Sôl joi ŭch ngroh lơi nau rêh păng. Y-David gŭ tâm bri rdah Sip ta Hêres. 16Y-Jônathan kon bu klâu Y-Sôl dâk hăn ma Y-David ta Hêres, jêh ri ƀư nâp nuih n'hâm păng rnơm ma Brah Ndu, 17jêh ri lah: "Lơi klach ôh, yorlah ti Y-Sôl, mbơ̆ gâp, mâu mra ƀư ma may ôh. May mra jêng hađăch chiă uănh phung Israel, jêh ri gâp mra jêng groi may. Y-Sôl mbơ̆ gâp gĭt đŏng nau aơ." 18Lĕ khân păng bar hê ƀư nau tâm rnglăp ta năp Yêhôva. Y-David hôm gŭ ta Hêres jêh ri Y-Jônathan sĭt ta ngih păng nơm.
19Phung Sip hăn hao ma Y-Sôl ta ƀon Gibêa, lah, "Y-David nde krap ta nklang hên, ta ntŭk pôih tâm bri Hêres nâp ngăn, ta gôl Hakila, mpeh rdŭng bri rdah. 20Pôri, hơi hađăch, hăn trŭnh hom, tĭng nâm lĕ nau nuih n'hâm may ŭch; jêh ri mra jao păng tâm ti hađăch." 21Y-Sôl lah, "Dăn ma Yêhôva ăn nau ueh uĭn ma khân may, yor khân may geh nuih n'hâm yô̆ an ma gâp. 22Hăn hom, sek uănh n'hêl nanê̆ gay gĭt jêh ri saơ ntŭk păng gŭ, jêh ri mbu moh lĕ saơ păng ta nây; yorlah bu mbơh ma gâp păng blau plĕch ngăn. 23Pôri, uănh n'hêl hom jêh ri gĭt ăp ntŭk păng krap, pônây plơ̆ sĭt mbơh tay ma gâp ăn nanê̆, jêh ri gâp ma hăn ndrel ma khân may. Tơlah păng gŭ tâm nkual n'gor, gâp ma joi păng kŏ tât saơ ta nklang âk rbăn phung Yuda." 24Pôri, khân păng dâk hăn, hăn tât Sip panăp Y-Sôl; bi Y-David jêh ri phung tĭng ndô̆ păng gŭ tâm bri rdah Maôn, tâm Rabah mpeh rđŭng Jêsimôn.
25Y-Sôl jêh ri phung tahan păng joi Y-David. Bu mbơh nau nây ma Y-David; pôri păng hăn trŭnh ta rkâp lŭ tâm bri rdah Maôn. Tơlah Y-Sôl gĭt jêh, pônây păng tĭng rgŏ Y-David tâm bri rdah Maôn. 26Y-Sôl hăn pŭng yôk đah aơ, bi Y-David phung tĭng ndô̆ păng hăn pŭng yôk đah ri. Y-David hăn ndal du nchuăt bơh Y-Sôl, dôl Y-Sôl jêh ri phung tahan păng nchueng gay ŭch nhŭp Y-David jêh ri phung tahan păng; ŭch nhŭp khân păng. 27Rnôk nây geh du huê văch tât mbơh ma Y-Sôl, lah: "Văch hom gơnh, yorlah Philistin hŏ lăp ŭch ƀư bri he." 28Pôri, Y-Sôl mâu hôm tĭng Y-David, hăn lơh phung Philistin. Yor nây, bu ntơ ntŭk aơ jêng Lŭ Pă Rnglah.