23

Dawid Pơklaih Hĭ Plei Pơnăng Keilah

1Tơdang Dawid hơmư̆ tui anai, “Anai nê, ƀing Philistia hlak pơblah hăng ƀing mơnuih amăng plei pơnăng Keilah laih anŭn hlak klĕ mă khul pơdai arăng prăh laih pơ anih prăh pơdai,” 2ñu hơduah tơña mơ̆ng Yahweh tui anai, “Dưi mơ̆ kâo nao blah ƀing Philistia anai?”
 Yahweh laĭ glaĭ kơ ñu, “Nao bĕ, kơsung blah bĕ ƀing Philistia laih anŭn pơklaih hĭ bĕ plei Keilah.”
3Samơ̆ ƀing tơhan Dawid laĭ kơ ñu, “Ƀing ta huĭ yơh pơ anai jing amăng anih Yudah. Tui anŭn, ƀing ta či huĭ hloh dơ̆ng yơh, tơdah ƀing ta nao pơ plei Keilah kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ling tơhan Philistia jĕ guai lŏn gơñu anŭn!”
4Sa wơ̆t dơ̆ng Dawid hơduah tơña Yahweh laih anŭn Yahweh laĭ glaĭ kơ ñu tui anai, “Trŭn nao bĕ pơ plei Keilah, yuakơ Kâo či jao hĭ ƀing Philistia amăng tơngan tơlơi dưi ih yơh.” 5Tui anŭn, Dawid hăng ƀing tơhan ñu trŭn nao pơ plei Keilah, pơblah hăng ƀing Philistia laih anŭn mă pơđuaĭ hĭ khul hlô mơnơ̆ng gơñu. Ñu pơrai hĭ lu ƀing Philistia laih anŭn pơklaih hĭ ƀing mơnuih plei Keilah yơh. 6Hlâo kơ anŭn, khua ngă yang Abiathar, ană đah rơkơi Ahimelek, hơmâo djă̱ ba laih ao êphôd hrŏm hăng ñu tơdang ñu đuaĭ nao pơ Dawid ƀơi plei Keilah.

Pơtao Saul Kiaŏ Mă Dawid

7Saul hơmư̆ Dawid hơmâo đuaĭ nao laih pơ plei Keilah, tui anŭn ñu laĭ tui anai, “Ơi Adai hơmâo jao hĭ laih Dawid kơ kâo, yuakơ ñu hơmâo krư̆ hĭ laih ñu pô tơdang ñu mŭt amăng sa boh plei hơmâo khul amăng ja̱ng laih anŭn khul čơnŭh khuă anŭn.” 8Tui anŭn, Saul iâu pơƀut glaĭ abih bang ƀing ling tơhan ñu kơ tơlơi pơblah, kiăng trŭn nao wang blah plei pơnăng Keilah kiăng kơ kơsung blah Dawid wơ̆t hăng ƀing tơhan gơ̆.
9Tơdang Dawid hơmư̆ Saul ngă mơneč sat kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu, ñu laĭ kơ khua ngă yang Abiathar tui anai, “Ba rai êphôd bĕ, tui anŭn ƀing ta dưi thâo hơget tơlơi Ơi Adai kiăng kơ ƀing ta ngă.” 10Dawid iâu laĭ tui anai, “Ơ Yahweh Ơi Adai ƀing Israel hơi, ding kơna Ih anai hơmâo hơmư̆ rơđah laih Saul pơkra hơdră kiăng rai pơrai hĭ plei Keilah anai yuakơ kâo. 11Saul či trŭn rai pơ anai tui hăng tơlơi kâo, ding kơna Ih anai, hơmâo hơmư̆ laih mơ̆? Ƀing ană plei Keilah anai či jao hĭ kâo kơ ñu mơ̆? Ơ Yahweh Ơi Adai Israel hơi, laĭ pơthâo kơ ding kơna Ih anai đa.”
 Giŏng anŭn, Yahweh laĭ, “Ñu či rai yơh.”
12Dawid tơña dơ̆ng tui anai, “Bơ kơ ƀing ană plei plei Keilah anai či jao hĭ kâo laih anŭn ƀing tơhan kâo kơ Saul mơ̆?”
 Yahweh laĭ glaĭ tui anai, “Ƀing gơñu či jao hĭ yơh.”
13Tui anŭn, Dawid laih anŭn ƀing tơhan ñu truh kơ năm-rơtuh čô, tơbiă mơ̆ng plei Keilah laih anŭn đuaĭ nao mơ̆ng anih anai truh pơ anih pơkŏn yơh. Tơdang Saul hơmư̆ Dawid hơmâo đuaĭ kơdŏp laih mơ̆ng plei Keilah, ñu ƀu nao pơ plei anŭn dơ̆ng tah.
14Dawid hăng ƀing tơhan ñu dŏ pơ anih đuaĭ kơdŏp amăng tơdron ha̱r laih anŭn amăng khul bŏl čư̆ tơdron ha̱r Zip. Rĭm hrơi Saul tui hơduah Dawid, samơ̆ Khua Yang Ơi Adai ƀu brơi kơ Saul mă hĭ Dawid ôh.
15Tơdang Dawid ăt dŏ ƀơi anih Hôrsah amăng tơdron ha̱r Zip anŭn, ñu hơmư̆ Saul hơmâo rai laih kiăng mă hĭ tơlơi hơdip ñu. 16Laih anŭn Yônathan ană đah rơkơi Saul rai pơ Dawid ƀơi anih Hôrsah kiăng kơ pơkơjăp ñu kơ tơlơi Ơi Adai či wai pơgang brơi kơ ñu yơh. 17Ñu laĭ tui anai, “Anăm huĭ ôh. Ơi Adai ƀu či brơi kơ ama kâo ngă sat kơ ih ôh. Ih či jing pơtao kơ ƀing Israel laih anŭn kâo či jing pô khua tŏ tui ih yơh, wơ̆t tơdah ama kâo Saul thâo krăn mơ̆n kơ tơlơi anai.” 18Gơñu dua pơphrâo glaĭ tơlơi pơgop gơñu ƀơi anăp Yahweh kơ tơlơi ƀing gơñu či jing gơyut gơyâo nanao yơh. Giŏng anŭn, Yônathan glaĭ pơ sang, samơ̆ Dawid ăt dŏ ƀơi anih Hôrsah.
19Ƀing mơnuih Zip đĭ nao pơ Saul ƀơi plei pơnăng Gibeah laih anŭn laĭ pơthâo tui anai, “Ƀing gơmơi thâo krăn kơ tơlơi Dawid hlak dŏ kơdŏp amăng ƀing gơmơi ƀơi anih kơđông Hôrsah, jing ƀơi bŏl čư̆ Hakilah, jing gah thu̱ng kơ anih Yesimôn anŭn. 20Ră anai, Ơ pơtao ăh, trŭn nao bĕ ƀơi mông pă ih kiăng ngă kơ tơlơi anŭn, laih anŭn ƀing gơmơi yơh či grơ̆ng glăm kơ bruă djru ih mă hĭ ñu yơh.”
21Saul laĭ glaĭ tui anai, “Yahweh yơh bơni hiam kơ ƀing gih yuakơ gih ƀlơ̆ng pơmĭn kơ kâo. 22Nao bĕ laih anŭn prap rơmet lu hloh dơ̆ng bĕ. Hơduah ƀuh bĕ anih Dawid juăt nao laih anŭn hlơi ƀing ƀuh ñu pơ anŭn. Ƀing gơñu hơmâo ruai pơthâo laih kơ kâo kơ tơlơi Dawid jing pô thâo pleč biă mă. 23Hơduah ƀuh bĕ abih bang anih đuaĭ kơdŏp ñu dŏ laih anŭn rai laĭ pơthâo kơ kâo abih bang tơlơi. Giŏng anŭn, kâo či nao hrŏm hăng ƀing gih yơh; tơdah ñu dŏ amăng anih tring anai, kâo či kiaŏ mă ñu djŏp anih amăng guai lŏn ƀing Yudah yơh.”
24Tui anŭn, ƀing gơñu tơbiă nao pơ anih Zip hlâo kơ Saul. Hlak anŭn, Dawid hăng ƀing tơhan ñu dŏ amăng tơdron ha̱r Maôn, jing anih amăng tring Arabah gah thu̱ng kơ anih Yesimôn. 25Saul laih anŭn ƀing ling tơhan ñu čơdơ̆ng hơduah kơsem; tơdang Dawid hơmư̆ kơ tơlơi anŭn, ñu đuaĭ nao pơ anih boh pơtâo laih anŭn dŏ amăng tơdron ha̱r Maôn. Tơdang Saul hơmư̆ kơ tơlơi anŭn, ñu nao pơ tơdron ha̱r Maôn kiăng kiaŏ mă Dawid yơh.
26Saul hlak đuaĭ nao gah anai kơ čư̆, tơdang anŭn Dawid laih anŭn ƀing tơhan ñu đuaĭ nao pơ gah adih kơ čư̆, ječ ameč kiăng đuaĭ klaih hĭ mơ̆ng Saul. Tơdang Saul laih anŭn ƀing ling tơhan ñu hlak kiaŏ tui jĕ Dawid hăng ƀing tơhan gơ̆ laih kiăng kơ mă ƀing gơ̆, 27hơmâo mơnuih rai laĭ pơthâo kơ Saul tui anai, “Rai tañ bĕ! Ƀing Philistia hlak wang blah lŏn čar ta anai.” 28Giŏng anŭn, Saul lui hĭ tơlơi kiaŏ mă Dawid laih anŭn nao bưp ƀing Philistia. Yuakơ anŭn yơh ƀing gơñu pơanăn anih anai jing Sela-Hammahlekot. 29Giŏng anŭn, Dawid đĭ nao mơ̆ng anih anŭn laih anŭn dŏ hơdip amăng khul anih đuaĭ kơdŏp tơdron ha̱r En-Gedi.