24

Dawid Pap Brơi Tơlơi Hơdip Saul

1Tơdơi kơ Saul wơ̆t glaĭ mơ̆ng tơlơi kiaŏ blah ƀing Philistia, hơmâo mơnuih rai laĭ pơthâo kơ ñu kơ tơlơi Dawid tui anai, “Dawid hlak dŏ amăng tơdron ha̱r En-Gedi.” 2Tui anŭn, Saul djă̱ ba klâo-rơbâo čô tơhan khĭn kơtang hloh mơ̆ng abih bang ƀing Israel laih anŭn tơbiă nao hơduah mă Dawid wơ̆t hăng ƀing tơhan gơ̆ amăng anih anăp nao pơ boh pơtâo Bơbe Glai yơh.
3Ñu nao truh pơ sa boh war triu kơtuai jơlan anŭn; pơ anŭn hơmâo sa boh amăng čư̆, tui anŭn Saul pô mŭt pơ anih anŭn kiăng kơ juă glai. Dawid laih anŭn ƀing tơhan ñu dŏ pơ gah lăm hloh ăt amăng pa̱r čư̆ anŭn mơ̆n. 4Ƀing tơhan ñu laĭ tui anai, “Anai yơh hrơi Yahweh pơhiăp laih hăng ih tơdang Ñu laĭ, ‘Kâo či jao hĭ rŏh ayăt ih amăng tơngan ih kiăng kơ ngă bĕ tui hăng tơlơi ih kiăng.’ ” Giŏng anŭn, Dawid rui nao hơgŏm laih anŭn khăt hĭ akiăng ao phyung Saul.
5Tơdơi kơ anŭn, Dawid hơƀlơ̆k glaĭ yuakơ ñu hơmâo khăt hĭ laih akiăng ao phyung gơ̆. 6Dawid laĭ kơ ƀing tơhan ñu tui anai, “Yahweh khă hĭ kâo, ƀu dưi ngă sa tơlơi kar hăng anŭn ôh kơ khua kâo, jing pô Yahweh hơmâo trôč laih ia jâo ruah kiăng kơ jing pơtao, ƀôdah yơr đĭ tơngan kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu; yuakơ ñu jing pô Yahweh hơmâo trôč ruah laih.” 7Hăng khul tơlơi pơhiăp anŭn yơh Dawid ƀuăh khă hĭ kơ ƀing tơhan ñu ƀu brơi kơ ƀing gơñu kơsung blah Saul ôh. Giŏng anŭn, Saul tơbiă mơ̆ng anih pa̱r anŭn laih anŭn nao amăng jơlan ñu.
8Giŏng anŭn, Dawid tơbiă mơ̆ng pa̱r anŭn laih anŭn iâu tui pơtao Saul tui anai, “Ơ pơtao, khua kâo hơi!” Tơdang Saul wir lăng glaĭ, Dawid bon kơkuh ñu pô hăng ƀô̆ mơta ñu sŏ̱ lŏn. 9Ñu laĭ kơ Saul tui anai, “Yua hơget ih pơđi̱ng hơmư̆ tui tơlơi arăng laĭ tui anai lĕ, ‘Dawid hơduah mơneč sat kiăng ngă kơ ih’? 10Hrơi anai ih hơmâo ƀuh laih hăng mơta ih pô hiư̆m Yahweh hơmâo jao hĭ laih ih amăng tơngan kâo amăng pa̱r anŭn. Đơđa mơnuih pơtrŭt kâo kiăng pơdjai hĭ ih, samơ̆ kâo pap brơi tơlơi hơdip ih; kâo laĭ, ‘Kâo ƀu či yơr tơngan kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng khua kâo ôh, yuakơ ñu jing pô Yahweh trôč laih.’ 11Anai nê, Ơ ama kâo hơi, lăng bĕ bơnăl ƀơi tơngan kâo anai! Kâo khăt hĭ laih mơ̆ng akiăng ao phyung ih samơ̆ ƀu pơdjai hĭ ih ôh. Ră anai, brơi kơ ih thâo hluh bĕ, kâo ƀu ngă soh ôh kŏn ngă tơlơi wĕ wŏ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih lơi. Kâo ƀu ngă tơlơi soh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih ôh, samơ̆ ih lua mă kâo kiăng mă pơđuaĭ hĭ tơlơi hơdip kâo. 12Rơkâo kơ Yahweh phat kơđi tŏng krah ih hăng kâo. Rơkâo kơ Yahweh rŭ nua ƀơi tơlơi soh ih hơmâo ngă laih kơ kâo, samơ̆ kâo ƀu či ngă sat kơ ih ôh. 13Tui hăng tơlơi pơhiăp arăng juăt laĭ laih, ‘Mơ̆ng ƀing mơnuih soh sat yơh pơtơbiă rai khul bruă sat ƀai,’ tui anŭn kâo ƀu či ngă kơ ih ôh.
14“Ih anăm kiaŏ mă kâo dơ̆ng tah, yuakơ kâo jing mơnuih đôč đač kar hăng sa drơi asâo djai ƀôdah sa drơi kơtâo asâo yơh. 15Rơkâo kơ Yahweh jing Pô phat kơđi ta laih anŭn pơrơđah brơi tŏng krah ƀing ta. Rơkâo kơ Ñu pơmĭn brơi tơlơi tơpă hơnơ̆ng kâo laih anŭn djă̱ pioh; rơkâo kơ Ñu phat brơi djơ̆ găl hăng pơklaih hĭ kâo mơ̆ng ih.”
16Tơdang Dawid pơhiăp giŏng laih hơdôm tơlơi anŭn, Saul tơña tui anai, “Anŭn jing hiăp ih hă, Ơ Dawid ană kâo hơi?” Laih anŭn ñu hia kraih. 17Ñu laĭ tui anai, “Ih yơh jing pô tơpă hơnơ̆ng hloh kơ kâo. Ih hơmâo ngă laih tơlơi hiam kơ kâo, samơ̆ kâo ngă tơlơi sat kơ ih. 18Ră anai ih phrâo ruai glaĭ laih tơlơi hiam ih ngă laih kơ kâo; Yahweh jao hĭ laih kâo amăng tơngan tơlơi dưi ih, samơ̆ ih ƀu pơdjai hĭ kâo ôh. 19Sĭt yơh tơdang sa čô hơduah ƀuh pô rŏh ñu, ñu ƀu pơklaih hĭ rŏh ayăt ñu anŭn ôh. Rơkâo kơ Yahweh bơni hiam kơ ih hăng tơlơi hiam klă yuakơ tơlơi ih hơmâo ngă laih kơ kâo hrơi anai. 20Kâo thâo sĭt ih či jing pơtao laih anŭn čar pơtao Israel či dŏ kơjăp amăng tơngan ih yơh. 21Ră anai, ƀuăn rơ̆ng bĕ hăng kâo ƀơi anăp Yahweh kơ tơlơi ih ƀu či pơdjai hĭ ôh abih bang ană tơčô kâo, samơ̆ brơi bĕ ƀing gơñu hơdip djă̱ tŏ tui amăng anăn kâo.”
22Tui anŭn, Dawid ƀuăn rơ̆ng kiăng kơ ngă tui hăng tơlơi Saul rơkâo yơh. Giŏng anŭn, Saul wơ̆t glaĭ pơ sang, samơ̆ Dawid hăng ƀing tơhan ñu đĭ nao pơ anih kơđông kơjăp yơh.