25

Y-Đawit leh anăn H'Abigêl

1Y-Samuel djiê; leh anăn jih jang phung Israel bi kƀĭn leh anăn čŏk hia kơ ñu, leh anăn digơ̆ dơr ñu hlăm sang ñu ti ƀuôn Rama.
 Leh anăn Y-Đawit kgŭ trŭn nao kơ kdrăn tač Paran.
2Ti ƀuôn Maôn mâo sa čô êkei mâo bruă ti čư̆ Karmel. Êkei anăn mdrŏng snăk; ñu mâo tlâo êbâo drei biăp leh anăn sa êbâo drei bê. Ñu dôk ti čư̆ Karmel kăp mlâo biăp ñu. 3Anăn êkei anăn Y-Nabal, leh anăn anăn mô̆ ñu H'Abigêl. Mniê anăn mâo klei thâo săng jăk leh anăn siam, ƀiădah êkei anăn jing khăng leh anăn ƀai. Ñu jing sa čô găp djuê Y-Kalep. 4Y-Đawit hmư̆ hlăm kdrăn tač kơ Y-Nabal dôk kăp mlâo biăp ñu. 5Snăn Y-Đawit tiŏ nao pluh čô êkei hlăk ai, leh anăn Y-Đawit lač kơ phung hlăk ai, “Đĭ nao bĕ ti čư̆ Karmel, nao kơ Y-Nabal leh anăn kkuh kơ ñu hŏng anăn kâo. 6Diih srăng kkuh kơ ñu snei: ‘Brei klei êđăp ênang dôk mbĭt hŏng ih, dôk mbĭt hŏng sang ih, leh anăn dôk mbĭt hŏng jih jang mnơ̆ng ih mâo. 7Kâo hmư̆ leh kơ ih mâo phung kăp mlâo biăp. Bi phung mgăt biăp ih dôk mbĭt hŏng hmei leh, hmei amâo tuôm ngă jhat kơ diñu ôh, leh anăn diñu amâo mâo luč sa mnơ̆ng ôh êjai jih jang hruê diñu dôk ti čư̆ Karmel. 8Êmuh bĕ kơ phung hlăk ai ih, leh anăn diñu srăng hưn klei anăn kơ ih. Kyuanăn brei phung êkei hlăk ai kâo mâo klei pap ti anăp ală ih, kyuadah hmei hriê ti hruê mâo klei huă mnăm. Akâo kơ ih brei ya mnơ̆ng ih mâo kơ phung dĭng buăl ih leh anăn kơ anak êkei ih Y-Đawit.’ ”
9Tơdah phung êkei hlăk ai Y-Đawit truh, diñu lač jih klei anăn kơ Y-Nabal hŏng anăn Y-Đawit, leh anăn diñu dôk guôn. 10Y-Nabal lŏ wĭt lač kơ phung dĭng buăl Y-Đawit, “Hlei Y-Đawit? Hlei anak êkei Y-Yêsê? Ênuk anei mâo lu dĭng buăl đuĕ mơ̆ng khua diñu. 11Kâo srăng mă mơ̆ kpŭng kâo, êa kâo, leh anăn čĭm kâo čuh leh kơ phung kăp mlâo biăp kâo leh anăn brei dŏ anăn kơ mnuih hriê leh mơ̆ng anôk kâo amâo thâo ôh?” 12Snăn phung êkei Y-Đawit wir đuĕ wĭt leh anăn hưn jih klei anei kơ ñu. 13Y-Đawit lač kơ phung kahan ñu, “Brei grăp čô liêô đao gưm ñu!” Leh anăn grăp čô êkei liêô đao gưm diñu, Y-Đawit msĕ mơh. Leh anăn mâo hlăm brô pă êtuh čô êkei tui hlue Y-Đawit, êjai dua êtuh čô ăt dôk mbĭt hŏng dŏ dô.
14Ƀiădah sa čô hlăm phung êkei hlăk ai Y-Nabal hưn kơ H'Abigêl mô̆ Y-Nabal. “Nĕ anei mơ̆ng kdrăn tač Y-Đawit tiŏ nao leh mnuih čiăng kkuh kơ khua drei, leh anăn ñu dlao wač kơ digơ̆. 15Ƀiădah phung anăn jing jăk snăk hŏng hmei, amâo mâo klei jhat truh kơ hmei ôh, leh anăn hmei amâo tuôm luč sa mnơ̆ng ôh êjai hmei dôk hlăm hma mbĭt hŏng diñu. 16Hruê leh anăn mlam diñu jing mnư̆ kơ hmei, jih jang hruê hmei dôk mbĭt hŏng diñu kiă kriê biăp. 17Snăn ară anei brei ih thâo klei anei leh anăn ksiêm mĭn ya ih srăng ngă, kyuadah arăng mĭn leh čiăng ngă jhat kơ khua drei leh anăn kơ jih sang ñu. Leh anăn ñu mâo knuih jhat đei tơl arăng amâo dưi blŭ hrăm hŏng ñu ôh.”
18Snăn H'Abigêl ruăt mă dua êtuh klŏ kpŭng, dua kdô klĭt bŏ hŏng kpiê, êma drei êđai biăp mkra čĭm leh, êma hnơ̆ng mdiê đeh, sa êtuh kmrŭ boh kriăk ƀâo, leh anăn dua êtuh klŏ ƀêñ boh hra, leh anăn mdiăng dŏ anăn hŏng aseh dliê. 19Ñu lač kơ phung êkei hlăk ai ñu, “Nao bĕ êlâo kơ kâo; nĕ anei kâo tui tluôn diih.” Ƀiădah ñu amâo hưn ôh klei anăn kơ ung ñu Y-Nabal. 20Êjai ñu đĭ aseh dliê trŭn hlăm anôk hgăm ti čư̆, nĕ anei Y-Đawit leh anăn phung kahan gơ̆ trŭn phă ñu; leh anăn ñu bi tuôm hŏng digơ̆. 21Y-Đawit lač leh, “Sĭt nik hơăi mang yơh kâo kiă leh jih jang mnơ̆ng êkei anăn mâo hlăm kdrăn tač. Snăn amâo sa mnơ̆ng luč ôh mơ̆ng jih jang dŏ ñu; ƀiădah ñu bi wĭt leh kơ kâo klei jhat hrô kơ klei jăk. 22Brei Aê Diê ngă kơ Y-Đawit tui si Ñu čiăng tơdah kâo lui tơl aguah sa čô êkei amâodah sa drei knô hlăm jih jang dŏ ñu mâo.”
23Tơdah H'Abigêl ƀuh Y-Đawit, ñu ruăt trŭn mơ̆ng aseh dliê, buôn kŭp ƀô̆ ti lăn ti anăp Y-Đawit. 24Ñu klăm ti jơ̆ng Y-Đawit leh anăn lač, “Ơ khua, brei klei jing soh lĕ knŏng hjăn kơ kâo. Akâo kơ ih brei dĭng buăl mniê ih blŭ kơ knga ih, leh anăn mđing bĕ kơ klei dĭng buăl mniê ih blŭ. 25Đăm brei khua kâo uêñ ôh kơ êkei ƀai Y-Nabal anăn, kyuadah ñu jing msĕ si anăn ñu, Y-Nabal jing anăn ñu, leh anăn ñu jing mluk. Bi kâo, dĭng buăl mniê ih, amâo ƀuh ôh phung êkei hlăk ai khua kâo tiŏ hriê leh anăn. 26Snăn ară anei, Ơ khua kâo, tui si Yêhôwa dôk hdĭp leh anăn tui si mngăt ih dôk hdĭp, kyuadah Yêhôwa kơ̆ng leh ih mơ̆ng klei soh tuh êrah, leh anăn mơ̆ng klei rŭ ênua hŏng kngan ih pô, ară anei brei phung roh ih leh anăn phung duah čiăng ngă jhat kơ khua kâo jing msĕ si Y-Nabal. 27Leh anăn ară anei bi mnơ̆ng myơr anei dĭng buăl mniê ih djă ba kơ khua kâo, brei kơ phung êkei hlăk ai tui hlue khua kâo. 28Kâo akâo kơ ih, pap brei klei soh dĭng buăl mniê ih; kyuadah sĭt nik Yêhôwa srăng bi kjăp sang khua kâo, kyuadah khua kâo dôk bi blah kơ Yêhôwa; leh anăn arăng amâo srăng ƀuh ôh klei jhat hlăm ih hlăm jih klei hdĭp ih. 29Tơdah phung mnuih kgŭ čiăng tiŏ ih leh anăn duah bi luč klei hdĭp ih, klei hdĭp khua kâo srăng bi mguôp mbĭt hŏng phung hdĭp Yêhôwa Aê Diê ih răng kriê, leh anăn ñu srăng hwiê klei hdĭp phung roh ih msĕ si mơ̆ng klĭt bhĭr boh tâo. 30Leh anăn tơdah Yêhôwa ngă leh kơ khua kâo tui si jih klei jăk ñu blŭ leh kơ ih, leh anăn mjing ih khua kơ phung Israel, 31khua kâo amâo srăng mâo ôh klei bi ênguôt amâodah klei kčŭt mơ̆ng ai tiê kpă kyua tuh hĕ leh êrah amâo mâo klei, amâodah kyua khua kâo rŭ ênua ñu pô. Leh anăn tơdah Yêhôwa ngă klei jăk leh kơ khua kâo, brei ih hdơr kơ dĭng buăl mniê ih.”
32Y-Đawit lač kơ H'Abigêl, “Bi mni kơ Yêhôwa Aê Diê phung Israel, pô tiŏ hriê leh ih hruê anei bi tuôm hŏng kâo! 33Bi mni hmưi kơ klei thâo mĭn ih, leh anăn bi mni kơ ih, pô kơ̆ng kâo leh hruê anei kơ klei soh tuh êrah leh anăn kơ klei rŭ ênua hŏng kngan kâo pô! 34Kyuadah sĭt nik tui si Yêhôwa Aê Diê phung Israel dôk hdĭp, pô kơ̆ng leh kâo kơ klei ngă jhat kơ ih, tơdah ih amâo ruăt hriê bi tuôm hŏng kâo ôh, sĭt nik ti aguah amâo srăng mâo sa mnơ̆ng ăt dôk ôh kơ Y-Nabal, sa čô êkei amâodah sa drei knô.” 35Snăn Y-Đawit mă tŭ mơ̆ng kngan gơ̆ mnơ̆ng gơ̆ djă ba leh kơ ñu, leh anăn ñu lač kơ mniê anăn, “Wĭt bĕ êđăp ênang kơ sang ih; nĕ anei kâo gưt leh asăp ih, leh anăn kâo tŭ leh klei ih akâo.”
36H'Abigêl truh kơ Y-Nabal; leh anăn nĕ anei, ñu dôk ngă klei huă mnăm hlăm sang ñu, msĕ si klei huă mnăm kơ sa čô mtao. Ai tiê Y-Nabal hơ̆k mơak kyuadah ñu kpiê ruă snăk. Snăn gơ̆ amâo hưn kơ ñu sa mnơ̆ng ôh tơl truh ti aguah mngač. 37Leh anăn ti aguah tơdah Y-Nabal hlao leh kpiê ruă, mô̆ ñu yăl dliê kơ ñu klei anăn. Tiê boh Y-Nabal amâo lŏ dưi kpư̆ ôh, leh anăn ñu jing khăng msĕ si boh tâo. 38Hlăm brô pluh hruê êdei Yêhôwa čăm Y-Nabal leh anăn ñu djiê.
39Tơdah Y-Đawit hmư̆ kơ Y-Nabal djiê leh, ñu lač, “Mpŭ mni kơ Yêhôwa, pô rŭ leh ênua kơ klei Y-Nabal mưč mač kơ kâo leh, leh anăn kơ̆ng leh dĭng buăl ñu kơ klei ngă jhat. Yêhôwa bi wĭt leh klei ƀai Y-Nabal kơ boh kŏ ñu pô.” Leh anăn Y-Đawit tiŏ mnuih nao êmuh H'Abigêl čiăng brei gơ̆ jing mô̆ ñu. 40Tơdah phung dĭng buăl Y-Đawit truh kơ sang H'Abigêl ti čư̆ Karmel, diñu lač kơ gơ̆, “Y-Đawit tiŏ hriê leh hmei kơ ih čiăng mă ih jing mô̆ ñu.” 41Gơ̆ kgŭ kkui ƀô̆ ti lăn leh anăn lač, “Nĕ anei dĭng buăl mniê diih jing dĭng buăl rao jơ̆ng phung dĭng buăl khua kâo.” 42Leh anăn H'Abigêl ruăt kgŭ, đĭ aseh dliê, leh anăn êma čô dĭng buăl mniê nao mbĭt hŏng ñu. Ñu tui hlue phung dĭng buăl Y-Đawit tiŏ nao, leh anăn jing mô̆ Y-Đawit.
43Y-Đawit mă msĕ mơh H'Ahinôam mơ̆ng ƀuôn Jesrêel, leh anăn jih dua digơ̆ jing mô̆ ñu. 44 Y-Sôl brei hĕ leh H'Mikal anak mniê ñu, mô̆ Y-Đawit, kơ Y-Palti anak êkei Y-Lais mơ̆ng ƀuôn Galim.