29

Cov Filixatee tsw tso sab rua Tavi

1Cov Filixatee txhwj cov tub rog huvsw tuaj rua ntawm Afe, mas cov Yixayee ua yeej rua ntawm lub hauv dej txhawv ntawm lub moos Yile‑ee. 2Thaus Filixatee cov thawj coj tej paab tub rog kws ib puas leej ib txheeb leej hlaa moog mas Tavi hab nwg cov tuabneeg kuj ua paab tom qaab kws nrug Akhij ua ke. 3Filixatee cov thawj rog has tas, “Cov tuabneeg Henplais tuaj ua daabtsw ntawm nuav?” Mas Akhij has rua Filixatee cov thawj rog tas, “Nuav yog Tavi, kws yog cov Yixayee tug vaajntxwv Xa‑u le ib tug tub teg tub taw, nwg tub nrug kuv nyob tsheej xyoo lawm. Txwj nub kws nwg tswv tuaj cuag kuv kuv kuj tsw pum nwg muaj ib qho txhum le txug naj nub nwgnuav.” 4Tassws Filixatee cov thawj rog chim rua vaajntxwv mas puab rov has rua vaajntxwv tas, “Ca le xaa tug yawm nuav rov qaab moog tsev. Ca nwg rov moog nyob rua huv lub moos kws koj tu rua nwg. Tsw xob kheev nwg nrug peb moog ua rog ua ke tsaam tes nwg ua yeeb ncuab rua peb. Tsua qhov nwg yuav ua le caag rov moog nrug nwg tug vaajntxwv sws raug zoo tau? Sub tsw yog muab peb cov tuabneeg nuav taubhau coj moog pauv lov? 5Tug yawm nuav tub yog Tavi nev, yog tug kws puab hu nkauj seev cev has tas, ‘Xa‑u tua tau quas txheeb leej Tavi tua tau quas vaam leej.’ ”
6Akhij txhad hu Tavi lug has rua nwg tas, “Muaj Yawmsaub kws muaj txujsa nyob pum, koj tub ua ncaaj ua nceeg lug lawm. Yog ntawm kuv tug mas kuv pum zoo ca koj nrug kuv moog ua rog, tsua qhov kuv tsw pum koj ua ib qho txhum txwj nub kws koj lug nrug kuv nyob txug naj nub nwgnuav le. Tassws txawm le caag los xwj cov thawj rog tsw nrug kuv pum koj zoo. 7Ua le nuav thov koj rov qaab moog ua sab tug quas yeeg sub txhad tsw ua rua Filixatee cov thawj tsw txaus sab.” 8Mas Tavi has rua Akhij tas, “Kuv tau ua daabtsw? Txwj nub kws kuv lug ua koj le num txug naj nub nwgnuav koj pum kuv kws yog koj tug qhev ua ib yaam daabtsw kws yuav tsw tswm nyog kuv moog ua rog rua koj tej yeeb ncuab? Koj yog kuv tug tswv hab kuv tug vaajntxwv.” 9Akhij teb Tavi tas, “Kuv paub hab kuv lub qhov muag pum koj tsw ua ib qho txhum, koj zoo yaam nkaus le Vaajtswv ib tug tubkhai sau ntuj. Tassws Filixatee cov thawj rog has tas, ‘Tsw xob kheev nwg nrug peb moog ua rog le.’ 10Ua le nuav koj hab Xa‑u cov tub teg tub taw kws nrug koj tuaj ca le sawv ntxuv, mas taagkig thaus pum kev tes ca le rov qaab moog.” 11Tavi txawm sawv ntxuv nrug nwg cov tuabneeg rov qaab moog rua cov Filixatee tebchaws. Tassws cov Filixatee mas nce moog peg Yile‑ee.