2

Hana zaaj nkauj

1Tes Hana txawm thov Yawmsaub has tas,
  “Kuv lub sab xyiv faab rua huv Yawmsaub,
   kuv tug kub kuj raug muab tsaa
   rua lub chaw sab huv Yawmsaub.
  Kuv lub qhov ncauj khaav tau
   rua kuv cov yeeb ncuab,
  tsua qhov kuv zoo sab
   rua koj txujkev cawm dim.

  2“Tsw muaj leejtwg dawb huv le Yawmsaub,
   tsw muaj leejtwg zoo cuag le koj,
  tsw muaj ib txhwb zeb twg
   zoo cuag le peb tug Vaajtswv.
  3Tsw xob has lug khaav theeb dua le lawm,
   tsw xob ca tej lug muab hlub
   tawm huv lub qhov ncauj,
  tsua qhov Yawmsaub yog tug Vaajtswv
   kws paub txhua yaam,
  hab muab txhua yaam num
   kiv tshuaj saib.
  4Cov kws muaj zug raab neev
   raug muab luv lawm,
  cov kws tsaug leeg
   kuj tau tug zug lug naav lawm.
  5Cov kws txeev noj tsau npo
   kuj tawm moog ua zug nrhav noj,
  cov kws tshaib plaab
   kuj tsw tshaib lawm.
  Tug kws ib txwm xeeb tsw taug mivnyuas
   kuj yug tau xyaa tug lawm,
  tassws tug kws muaj mivnyuas coob
   ua ntsog qos ntsuag.
  6Yawmsaub muab tua hab pub txujsa,
   nwg coj nqeg moog rua huv tub tuag teb
   hab tsaa kuas sawv rov lug.
  7Yawmsaub ua kuas pluag
   hab ua kuas muaj,
  nwg muab txu kuas qeg
   hab muab tsaa kuas sawv sab.
  8Nwg tsaa cov kws pluag sawv
   huv moov aav lug,
  nwg muab cov kws raug txom nyem
   tsaa sawv huv qhov tshauv lug,
  coj puab lug nrug cov thawj
   nyob tsawg ua ke,
  hab tau lub rooj sab
   kws muaj koob meej ua puab tug.
  Cov ncej kws txheem lub nplajteb nuav
   yog Yawmsaub le,
  nwg muab lub nplajteb
   txawb rua sau cov ncej hov.

  9“Nwg yuav tsom kwm
   cov kws npuab nwg, txhais kwtaw,
  tassws cov tuabneeg limham yuav nyob
   ntsag tu rua huv qhov tsaus ntuj,
  tsua qhov tuabneeg swv nwg tug zug xwb
   yuav kov tsw yeej.
  10Yawmsaub cov yeeb ncuab
   yuav raug muab tsoo tawg ua tej dwb daim,
  nwg yuav ua xub nthe sau ntuj
   tawm tsaam puab.
  Yawmsaub yuav txav txem
   thoob plawg huv lub qaab ntuj nuav,
  nwg yuav pub zug rua nwg tug vaajntxwv,
   hab yuav tsaa tug
  kws nwg laub roj tsaa ca lawm tug kub
   nyob sab dua huvsw.”
11Tes Eekhana txawm rov qaab moog tsev rua huv lub moos Lama lawm. Tes tug mivtub hov ua koom rua Yawmsaub ntawm tug pov thawj Eli lub xubndag.

Eli ob tug tub ua txhum

12Eli ob tug tub yog tuabneeg tsw tsheej haaj tsw fwm Yawmsaub hlo le, 13hab tsw quav ntsej tej kevcai kws cov pov thawj coj rua tej pejxeem. Thaus leejtwg coj tsaj tuaj xyeem mas thaus saamswm hau nqaj tug pov thawj tug tub qhe yuav lug tuav rawv raab muv kws muaj peb ceg. 14Nwg yuav muab raab muv nkaug rua huv lub yag lossws lub fwj lossws lub laujkaub luj lub laujkaub miv. Txhua yaam kws raab muv chob tau hov tug pov thawj yuav muab ua nwg tug coj lug noj. Eli ob tug tub ua le nuav rua txhua tug Yixayee kws tuaj rua huv lub moos Silau. 15Tsw taag le ntawd xwb, ua ntej kws puab tsw tau hlawv cov npluag roj, tug pov thawj tug qhev pheej lug has rua tug kws muab xyeem hov tas, “Thov nqaj moog rua tug pov thawj kib. Nwg tsw yuav tej nqaj kws koj hau nwg yuav nqaj nyoog xwb.” 16Yog tug kws xyeem teb tas, “Thov ca puab hlawv cov npluag roj tsaiv koj maav coj npaum le koj lub sab nyam moog,” tug qhev yuav has tas, “Tsw tau le, yuav tsum muab nwgnuav xwb. Yog koj tsw muab los kuv yuav muab kuv moog.” 17Vem le nuav Yawmsaub txhad pum tas ob tug tub hluas nuav lub txem luj kawg le tsua qhov ob tug saib tsw taug tej kws muab xyeem rua Yawmsaub.
18Xamuyee ua koom rua ntawm Yawmsaub xubndag, nwg yog ib tug mivtub kws naav ib lub tsho efauj ntaub maag. 19Nwg nam naj xyoo xaws ib lub tsho miv miv coj moog rua nwg rua thaus nwg nrug tug quasyawg moog xyeem tsaj rua Yawmsaub. 20Mas Eli pheej foom koob moov rua Eekhana hab nwg tug quaspuj tas, “Thov Yawmsaub pub tug quaspuj nuav yug mivnyuas rua koj pauj tug kws nwg thov es muab qev rua Yawmsaub lawm.” Tes ob tug le rov moog tsev. 21Yawmsaub lug paab Hana, mas nwg txhad le xeeb mivnyuas yug tau peb tug tub hab ob tug ntxhais. Tug mivtub Xamuyee kuj hlub zoo rua ntawm Yawmsaub lub xubndag.
22Eli laug heev lawm hab nwg kuj nov txug txhua yaam kws nwg ob tug tub ua rua cov Yixayee, hab nov txug qhov kws ob tug deev cov quaspuj kws ua num ntawm lub rooj vaag kws nkaag moog rua huv lub tsev ntaub sws ntswb. 23Mas nwg has rua ob tug tas, “Ua caag meb yuav ua le nuav? Kuv tau nov cov pejxeem pav tej kev phem kws meb ua. 24Tub 'e, tsw xob ua. Tej xuv kws kuv nov Yawmsaub cov tuabneeg pav nchaa quas lug hov mas tsw zoo hlo le. 25Yog tuabneeg ua txhum rua tuabneeg, Vaajtswv nyob nruab nraab tu. Tassws yog tuabneeg ua txhum rua Yawmsaub, leejtwg yuav thov tau?” Tassws ob tug tsw kaam noog leej txwv has tsua qhov tas Yawmsaub tub npaaj sab muab ob tug tua pov tseg lawm.
26Tug mivtub Xamuyee kuj hlub zuj zug, Yawmsaub hab tuabneeg kuj txaus sab rua nwg zuj quas zug.

Eli tsev tuabneeg yuav puam tsuaj

27Thaus ntawd muaj Vaajtswv le ib tug tuabneeg tuaj has rua Eli tas, “Yawmsaub has le nuav tas, ‘Kuv tub qha kuv rua koj yawm koob Aloo tsev tuabneeg rua thaus puab nyob huv Iyi tebchaws kws puab nyob huv Falau kev tswjfwm. 28Kuv xaiv nwg tawm huv txhua xeem Yixayee lug ua kuv le pov thawj moog ua num ntawm kuv lub thaaj hab hlawv moov tshuaj tsw qaab hab naav lub tsho efaujc rau ntawm kuv xubndag. Kuv tau muab tej kws cov Yixayee muab hlawv xyeem rua kuv huvsw ua koj yawm koob caaj ceg le feem. 29Ua caag koj yuav saib tsw taug tej kws muab xyeem rua kuv hab tej kws kuv has kuas muab pub rua kuv? Koj muab koj ob tug tub saib hlub dua kuv es muab txhua yaam zoo kawg kws kuv haiv tuabneeg Yixayee muab xyeem rua kuv txaav kuas mej rog rog.’
30“Vem le nuav Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv txhad has tas, ‘Kuv tub cog lug tas koj tsev tuabneeg hab koj yawm koob caaj ceg yuav ua koom rua kuv moog ib txhws.’ Tassws nwgnuav Yawmsaub tshaaj tawm tas, ‘Tej kws kuv has ntawd muab rhuav pov tseg lawm. Tsua qhov cov kws muab kuv saib hlub kuv yuav muab puab saib hlub, cov kws saib tsw taug kuv, kuv yuav saib tsw taug puab.
31“ ‘Saib maj, lub caij lub nyoog kws kuv yuav txav koj tug zug hab koj yawm koob caaj ceg tug zug pov tseg lug yuav txug, sub txhad tsw muaj ib tug laug nyob huv koj lub cuab. 32Koj yuav raug kev txom nyem nyuaj sab, saib lab muag khav khib tej kev vaam meej kws cov Yixayee tau lawd, hab koj cuab tuabneeg yuav tsw muaj ib tug nyob laug moog ib txhab ib txhws le. 33Koj cov tuabneeg kws kuv tseg txujsa nyob tsw muab txav kuas tu ntawm kuv lub thaaj los yuav ua rua koj quaj quaj ua qhov muag tho ntshuv hab ua rua koj lub sab ntxhuv quas nyo. Koj caaj ceg yaav tom qaab suavdawg pheej yuav tuag rua thaus tseed hluas muaj zug npho.
34“ ‘Tej kws yuav raug Hauni hab Fineha kws yog koj ob tug tub, yog qhov kws ob tug yuav tuag rua ib nub, mas tej nuav yuav qha koj paub tas tej kws has yog muaj tseeb. 35Kuv yuav tsaa ib tug pov thawj kws lub sab xwb rua kuv, kws yuav ua lawv le tej kws kuv xaav huv kuv lub sab. Kuv yuav pub nwg muaj ib ceg tuabneeg ruaj khov, hab nwg yuav ua koom rua ntawm tug kws kuv laub roj tsaa ca lawd lub xubndag moog ib txhws. 36Hab koj caaj ceg kws tseed tshuav nyob yuav thov tug ntawd ib lub txag nyaj lossws ib lub ncuav noj, hab yuav has tas, Thov koj tsaa kuv ua tej num pov thawj kuv txhad tau noj tej zaub mov mivntswv hab.’ ”