30

Y-David Tâm Lơh Dơi Đah Phung Amalek

1Tơlah Y-David, jêh ri phung tahan păng hŏ tât jêh ta ƀon Siklak, nar rơh pe, pôri phung Amalek hŏ lăp lơh jêh mpeh nkual rđŭng tâm ƀon Siklak. Khân păng dơi jêh đah ƀon Siklak, jêh ri bu su ƀon nây, 2jêh ri nhŭp phung bu ur jêh ri lĕ rngôch phung gŭ tâm ƀon nây, phung jê̆ nđâp toyh. Khân păng mâu nkhĭt du huê ôh, ƀiălah nhŭp leo phung nây jêh ri dâk hăn. 3Tơlah Y-David jêh ri phung tahan păng tât ta ƀon nây, jêh ri phung ur, kon buklâu jêh ri kon bu ur khân păng bu nhŭp jêng bu nă jêh. 4Pôri Y-David jêh ri phung ndrel ma păng nhĭm nter, nhĭm kŏ tât mâu hôm dăng nhĭm đŏng ôh. 5Bar hê ur Y-David lĕ bu leo ƀư bu nă tâm ban lĕ, H'Ahinôam bơh ƀon Jesrêel jêh ri H'Abigêl ur drô Y-Nabal, bơh yôk Karmel.
6Y-David geh nau rêh ni ngăn, yorlah phung ƀon lan ngơi ŭch klŭp păng ma lŭ, yorlah lĕ rngôch phung ƀon lan rngot ngăn, ăp nơm yor roh kon bu ur jêh ri kon bu klâu păng. Ƀiălah Y-David geh nau katang tâm Yêhôva Brah Ndu păng. 7Păng ngơi đah kôranh ƀư brah Y-Abiathar, lah: "Ăn may leo ao êphôt nây ma gâp." Pôri Y-Abiathar djôt leo ao êphôt ma Y-David. 8Jêh ri Y-David sĭt ôp ma Yêhôva, "Gâp mra tĭng phung tahan nây lĕ? Gâp mra ban lĕ khân păng?" Yêhôva plơ̆ lah ma păng, "Tĭng hom, yorlah nanê̆ ngăn may mra ban jêh ri sŏk sĭt lĕ phung bu nhŭp." 9Pônây Y-David ntơm dâk hăn ndrel ma prao rhiăng nuyh tahan gŭ ndrel păng. Khân păng tât ta dak n'hor Bêsor. Ta nây bu chalơi phung lĕ huăr mâu dơi hăn. 10Ƀiălah Y-David ăt hăn tĭng ndrel ma puăn rhiăng nuyh, yorlah bar rhiăng ri gŭ, rlu, lĕ huăr ngăn, mâu dơi rgăn ôh dak Bêsor.
11Phung mpôl Y-David mâp du huê buklâu Êjipt tâm nklang bri, leo păng tât ma Y-David. Bu ăn ma păng sa piăng let jêh ri nhêt dak. 12Jêh ri khân păng ăn ma păng du glo ƀănh play rvi, jêh ri bar rkŭm play kriăk ƀâu kro. Jêh păng sa, păng sĭt suan han n'hâm đŏng; yorlah tâm pe năng pe nar mâu sông sa, jêh ri mâu geh nhêt dak đŏng. 13Y-David ôp păng: "Mbu n'hanh may gŭ? Jêh ri mbah tă may?" păng nkoch, lah: "Gâp jêng du huê buklâu ndăm Êjipt, oh mon ma du huê Amalek; jêh ri kôranh gâp chalơi gâp tâm pe nar yorlah gâp ji. 14Hên hŏ lơh jêh tâm rđŭng phung Chhêret, jêh ri n'gor bri phung Yuda, jêh ri ma bri rđŭng phung Kalep, jêh ri hên lĕ su jêh ƀon Siklak." 15Y-David lah ma păng, "May dơi njŭn gâp trŭnh hăn ma phung nay lĕ?" jêh ri păng lah, "Ăn may sơm ton ma gâp ma amoh Brah Ndu may mâu mra nkhĭt gâp ôh, mâu lah jao gâp ma kôranh gâp, pôri gâp mra leo may hăn trŭnh tât phung nây."
16Buklâu phung Êjipt leo khân păng tât tanây, khân păng saơ phung Amalek hăn bra pru pra lam n'gor nây, sông sa jêh ri pâl rlưn, yorlah tă bơh drăp ndơ âk râk khân păng hŏ sŏk gro tâm bri Philistin jêh ri tâm n'gor Yuda. 17Y-David lơh khân păng ntơm bơh ƀhit ang ôi nar nây kŏ tât kêng măng nar ôi taơ; kanŏng phung ndăm puăn rhiăng nuyh ncho seh samô lĕ nchuăt du, ƀaƀă mâu geh du huê dơi klaih ôh. 18Y-David geh sŏk tay lĕ rngôch ndơ phung Amalek hŏ sŏk gro jêh, jêh ri tâm ban lĕ tâm rklaih bar hê ur păng nơm đŏng. 19Mâu klen du huê nuyh, mâu lah jê̆ mâu lah toyh, bu ur mâu lah buklâu, ndơ bu lĕ sŏk gro jêh, Y-David sŏk sĭt lĕ rngôch. 20Păng sŏk đŏng lĕ ndrôk jêh ri biăp, jêh ri phung ƀon lan têk mpô mpa nây panăp păng, jêh ri lah: "Aơ yơh ndơ Y-David sŏk gro."
21Y-David tât ta ntŭk phung bar rhiăng nuyh lĕ huăr, mâu dơi tĭng păng, păng chalơi ta dak n'hor Bêsor. Phung bar rhiăng nây chuă vơt Y-David jêh ri phung tahan tĭng păng. Tơlah Y-David tât dăch khân păng, păng mbah khân păng ôp ueh lăng săk jăn. 22Jêh ri lĕ rngôch phung ƀai jêh ri mhĭk tâm phung tahan hăn jêh ndrel ma Y-David, lah: "Yorlah khân păng mâu hăn ndrel ma he ôh, he mâu mra ăn ôh du ntil ndơ hŏ geh sŏk sĭt jêh, kanŏng ăp nơm dơi njŭn sĭt ur păng jêh ri phung kon păng nây dơm. Khân păng njŭn leo hom khân ôbăl hăn sĭt. 23Ƀiălah Y-David plơ̆ lah: "Hơi oh nâu, lơi ƀư pô nây ôh ma ndô ndơ Yêhôva hŏ ăn ma he, Păng king he jêh ri jao jêh tâm ti he phung văch hăn lơh jêh phung he nây. 24Pôri, mbu nơm ŭch iăt nau khân may ŭch mĭn lah nây? Kô̆ nau tâm pă ma phung trŭnh jêh ma nau tâm lơh mra tâm ban dơm đah kô̆ tâm pă ma phung kâp ndô ndơ. Khân păng mra tâm pă tâm ban dơm." 25Ntơm bơh nar nây tât kandơ̆, păng njêng nau nây jêng du nau vay jêh ri du nau ntăm ma phung Israel tât ma nar aơ.
26Tơlah Y-David tât ma ƀon Siklak, păng njuăl kô̆ ndô ndơ sŏk gro ma phung mĭt jiăng păng, phung bu bŭnh buranh phung Yuda, lah: "Aơ ndơ nhhơr ma khân may tă bơh ndô ndơ sok gro bơh phung rlăng Yêhôva." 27Păng ƀư pô nây đŏng ma phung gŭ tâm Bethel, ƀon Ramôt tâm bri rđŭng, ƀon Jatir. 28ƀon Arôer, ƀon Sipmôt, ƀon Êstêmôa, 29ƀon Rakal, âk rplay ƀon Jêrahmêl, âk rplay ƀon phung Kênit. 30ƀon Hôrma, ƀon Bôrasan, ƀon Athach, 31ƀon Hêbron jêh ri lĕ rngôch lam moh n'gor Y-David hŏ hăn rgăn jêh ndrel ma phung tahan păng.