30

Y-Đawit Bi Blah Dưi Hŏng Phung Amalek

1Tơdah Y-Đawit leh anăn phung kahan ñu truh ti ƀuôn Siklak hruê tal tlâo, phung Amalek ngă leh kơ čar dhŭng leh anăn ƀuôn Siklak. Diñu dưi leh hŏng ƀuôn Siklak leh anăn čuh ƀuôn anăn, 2leh anăn mă phung mniê leh anăn jih jang phung dôk hlăm ƀuôn anăn, phung điêt wăt prŏng. Diñu amâo bi mdjiê sa čô ôh, ƀiădah diñu mă ba phung anăn leh anăn đuĕ nao. 3Tơdah Y-Đawit leh anăn phung kahan ñu truh kơ ƀuôn anăn, diñu ƀuh arăng čuh leh ƀuôn anăn, leh anăn phung mô̆, anak êkei leh anăn anak mniê diñu arăng mă jing mnă leh. 4Snăn Y-Đawit leh anăn phung mbĭt hŏng ñu ur hia tơl diñu amâo lŏ mâo klei ktang dưi hia ôh. 5 Wăt dua čô mô̆ Y-Đawit mơh arăng mă ba jing mnă leh, H'Ahinôam mơ̆ng ƀuôn Jesrêel leh anăn H'Abigêl mô̆ ayang Y-Nabal mơ̆ng čư̆ Karmel. 6Y-Đawit rŭng răng snăk, kyuadah phung ƀuôn sang blŭ čiăng bhĭr boh tâo kơ ñu, kyuadah jih jang phung ƀuôn sang ênguôt snăk, grăp čô kyua anak êkei leh anăn anak mniê gơ̆. Ƀiădah Y-Đawit lŏ bi ktang ñu pô hlăm anăn Yêhôwa Aê Diê ñu.
7 Y-Đawit lač kơ Y-Abiathar khua ngă yang, anak êkei Y-Ahimalek, “Ba bĕ kơ kâo ao êphôt.” Snăn Y-Abiathar djă ba ao êphôt kơ Y-Đawit. 8Leh anăn Y-Đawit êmuh kơ Yêhôwa, “Kâo srăng tiŏ phung anăn mơ̆? Kâo srăng hmao diñu mơ̆” Yêhôwa lŏ wĭt lač kơ ñu, “Tiŏ bĕ, kyuadah sĭt nik ih srăng hmao leh anăn srăng lŏ sua mă.” 9Snăn Y-Đawit dơ̆ng nao mbĭt hŏng năm êtuh čô kahan dôk leh mbĭt hŏng ñu. Diñu truh ti hnoh êa Bêsor. Tinăn arăng lui phung amâo nao ôh. 10Ƀiădah Y-Đawit ăt tiŏ mbĭt hŏng pă êtuh čô kahan; dua êtuh čô dôk hĕ, phung anăn êmăn đei, amâo dưi găn hnoh êa Bêsor ôh.
11Diñu ƀuh hlăm dliê sa čô Êjip leh anăn atăt ba gơ̆ kơ Y-Đawit. Diñu brei gơ̆ kpŭng leh anăn gơ̆ ƀơ̆ng. Diñu brei gơ̆ mnăm. 12Leh anăn diñu brei kơ gơ̆ sa klŏ ƀêñ boh hra leh anăn dua kmrŭ boh kriăk ƀâo krô. Leh gơ̆ ƀơ̆ng, gơ̆ lŏ mơai; kyuadah gơ̆ amâo tuôm ƀơ̆ng kpŭng amâodah mnăm êa ôh êjai tlâo hruê leh anăn tlâo mlam. 13Y-Đawit lač kơ gơ̆, “Hlei phung ih jing? Leh anăn mơ̆ng ih kbiă hriê?” Gơ̆ lač, “Kâo jing sa čô êkei hlăk ai Êjip, dĭng buăl kơ sa čô Amalek; leh anăn khua kâo lui kâo leh tlâo hruê kyuadah kâo ruă. 14Hmei ngă leh kơ čar dhŭng phung Čhêret, leh anăn kơ lăn čar Yuđa, leh anăn kơ čar dhŭng phung Kalep, leh anăn hmei čuh leh ƀuôn Siklak.” 15Y-Đawit lač kơ gơ̆, “Ih dưi atăt kâo trŭn nao kơ phung anăn mơ̆?” Leh anăn gơ̆ lač, “Brei ih kat asei kơ kâo hŏng anăn Aê Diê kơ ih amâo srăng bi mdjiê kâo ôh, amâodah jao kâo hlăm kngan khua kâo, leh anăn kâo srăng atăt ih trŭn nao kơ phung anăn.”
16Tơdah gơ̆ atăt ñu leh, phung anăn bra hiu leh tar ƀar čar huă ƀơ̆ng, mnăm, leh anăn kdŏ, kyua jih mnơ̆ng lu snăk diñu plah mă leh mơ̆ng čar phung Philistin leh anăn mơ̆ng čar Yuđa. 17Y-Đawit ngă kơ diñu mơ̆ng tlam wai băk tơl truh tlam hruê mgi; leh anăn amâo mâo sa čô êkei hlăm phung diñu tlaih ôh, knŏng pă êtuh čô êkei hlăk ai đĭ aseh samô leh anăn đuĕ. 18Y-Đawit sua mă jih mnơ̆ng phung Amalek mă leh, leh anăn Y-Đawit sua mă leh mơh dua čô mô̆ ñu. 19Amâo mâo sa mnơ̆ng luč ôh, điêt amâodah prŏng, anak êkei amâodah anak mniê, mnơ̆ng arăng plah mă leh. Y-Đawit lŏ mă wĭt jih. 20Y-Đawit mă mơh jih biăp bê leh anăn êmô, leh anăn phung ƀuôn sang đoh hlô mnơ̆ng anăn ti anăp ñu leh anăn lač, “Anei yơh mnơ̆ng Y-Đawit plah mă.”
21Y-Đawit truh kơ phung dua êtuh čô êkei êmăn, amâo dưi tui hlue Y-Đawit ôh, leh anăn lui diñu dôk ti hnoh êa Bêsor. Diñu nao drông Y-Đawit leh anăn phung mnuih mbĭt hŏng gơ̆. Tơdah Y-Đawit truh giăm diñu, gơ̆ kkuh kơ diñu. 22Leh anăn jih jang phung ƀai leh anăn jhat hlăm phung kahan nao leh mbĭt hŏng Y-Đawit lač, “Kyuadah diñu amâo nao mbĭt hŏng drei ôh, drei amâo srăng brei ôh sa mnơ̆ng drei lŏ sua mă leh, knŏng grăp čô dưi atăt mô̆ ñu leh anăn phung anak ñu leh anăn đuĕ wĭt.” 23Ƀiădah Y-Đawit lač, “Ơ phung ayŏng adei, diih amâo srăng ngă snăn ôh hŏng mnơ̆ng Yêhôwa brei leh kơ drei. Ñu mgang drei leh anăn jao leh hlăm kngan drei phung hriê leh ngă kơ drei anăn. 24Hlei srăng mđing kơ diih hlăm klei anei? Kdrêč bi mbha kơ phung trŭn leh kơ klei bi blah srăng mdŭm mơh hŏng kdrêč bi mbha kơ phung dôk kiă dŏ dô. Diñu srăng bi mbha mdŭm.” 25Mơ̆ng hruê anăn kơ anăp, ñu mjing klei anăn sa klei bhiăn leh anăn sa klei mtă kơ phung Israel truh ti hruê anei.
26Tơdah Y-Đawit truh kơ ƀuôn Siklak, ñu mơĭt kdrêč mnơ̆ng plah mă kơ phung mah jiăng ñu, phung khua mduôn Yuđa, lač, “Nĕ anei mnơ̆ng myơr kơ diih mơ̆ng mnơ̆ng plah mă mơ̆ng phung roh Yêhôwa.” 27Ñu ngă snăn mơh kơ phung dôk hlăm ƀuôn Bêthel, ƀuôn Ramôt hlăm čar dhŭng, ƀuôn Jatir, 28ƀuôn Arôer, ƀuôn Sipmôt, ƀuôn Êstêmôa, 29ƀuôn Rakal, lu boh buôn Jêrahmêl, lu boh ƀuôn phung Kênit, 30ƀuôn Hôrma, ƀuôn Bôrasan, ƀuôn Athač, 31ƀuôn Hêbron, jih jang anôk Y-Đawit leh anăn phung kahan ñu tuôm hiu leh.