5

Hip Nau Tâm Rnglăp Tâm N'gor Philistin

1Tơlah phung Philistin geh sŏk jêh hip Brah Ndu, khân păng tung tă bơh ƀon Êbenêser tât ta ƀon Asdôt. 2Pônây, khân păng sŏk hip Brah Ndu leo nglăp ôbăl tâm ngih brah Dagôn jêh ri n'gân ôbăl êp meng Dagôn. 3Tơlah phung ƀon lan Asdôt kah rngăl ơm ôi jêh nây, saơ Dagôn chalôt nkŭp muh măt ta neh panăp hip Yêhôva. Pôri khân păng sŏk Dagôn jêh ri plơ̆ dơm tay ta ntŭk ơm păng. 4Nar pakơi đŏng khân păng kah rngăl ơm ôi, saơ Dagôn chalôt nkŭp ta neh đŏng panăp hip Yêhôva, bôk jêh ri bar đah ti lĕ rŭng êng, gŭ ta kalơ kađar lăp mpông sâng, kanŏng săk păng dơm hôm e. 5Yor nây, tât nar aơ, phung kôranh ƀư brah Dagôn, jêh ri mbu moh lăp tâm ngih brah păng, der dadê mâu dơi jot ôh jâng ta kađar ntŭk lăp mpông ngih brah Dagôn tâm ƀon Asdôt. 6Ƀiălah ti Yêhôva ƀư nkrit ăn ma phung ƀon lan Asdôt, ăn nau rêh ni toyh tâm n'gor khân păng, nglăp nau ji mrănh-krơ ƀư rai ƀon Asdôt jêh ri nkual păng. 7Tơlah phung ƀon Asdôt saơ nau tât nây, khân păng lah: "Lơi ăn hip Brah Ndu Israel gŭ ntŭk he ôh; yorlah, ti păng ăn nau rêh ni toyh ta kalơ he jêh ri kalơ Dagôn, jêng brah he." 8Pôri khân păng prơh bu hăn kuăl tâm rƀŭn lĕ rngôch kôranh phung Philistin, jêh ri lah: "Mâm he mra ƀư ma hip Brah Ndu Israel?" Khân păng plơ̆ lah, "Ăn bu tung leo hip Brah Ndu Israel rlet ma ƀon Gat." Pôri khân păng tung leo hip Brah Ndu Israel tât tanây. 9Ƀiălah jêh khân păng tung leo hip, pôri ti Yêhôva ƀư ma ƀon nây, jêh ri ƀư nkrit toyh ngăn ƀư ăn rêh ni phung buklâu tâm ƀon, phung mom ndăm nđâp ma phung buranh, pôri khân păng geh nau ji mrănh-krơ lam bunuyh.
10Rnôk nây, khân păng njuăl hip Brah Ndu ma ƀon Êkron. Tơlah hip tât jêh ta ƀon nây, phung ƀon lan Êkron nter huy, "khân păng tung leo jêh ma he hip Brah Ndu Israel gay ŭch nkhĭt he jêh ri phung ƀon lan he." 11Pôri khân păng prơh bu kuăl tâm rƀŭn lĕ rngôch kôranh phung Philistin jêh ri lah: "Tung leo hom hip Brah Ndu Israel, ăn păng plơ̆ sĭt ntŭk ơm, jêh ri gay păng mâu nkhĭt he jêh ri phung ƀon lan he." Yorlah tâm ăp ƀon lĕ geh da dê jêh nau nkrit, ƀaƀă lĕ khĭt. Ti Brah Ndu ăn nau rêh ni toyh ngăn ta nây. 12Bi phung bu klâu mâu khĭt geh nau ji mrănh-krơ; jêh ri nau nter ƀon nây hao tât kalơ trôk.