5

Lub swb xaab nyob huv Filixatee tebchaws

1Thaus cov Filixatee txeeb tau Vaajtswv lub swb xaab moog puab kwv ntawm lub moos Epee‑exaw moog txug lub moos Asantau. 2Cov Filixatee coj Vaajtswv lub swb xaab moog rua huv lub tsev teev daab Ntakoo, muab txawb rua ntawm tug txoov daab Ntakoo ib saab. 3Nub tom qaab thaus sawv ntxuv cov tuabneeg huv Asantau pum na cav tug txoov daab Ntakoo qaug rua huv peg teb khwb ntawm Yawmsaub lub swb xaab saab xubndag. Puab txawm muab tug txoov daab Ntakoo tsaa txawb rua lub qub chaw. 4Nub tom qaab thaus sawv ntxuv puab txawm pum na cav tug txoov daab Ntakoo qaug rua huv peg teb khwb ntawm Yawmsaub lub swb xaab saab xubndag, lub taubhau hab ob txhais teg kuj luv dha rua ntawm paws rooj, tshuav tug txoov daab Ntakoo lub cev xwb. 5Vem le nuav daab Ntakoo cov pov thawj hab txhua tug kws nkaag moog rua huv lub tsev teev daab Ntakoo txhad tsw tsuj lub tsev teev daab Ntakoo lub paws rooj huv lub moos Asantau lug txug naj nub nwgnuav.
6Yawmsaub txhais teg ua nyaav heev rua cov tuabneeg huv Asantau. Nwg ua rua puab ntshai kawg hab nplawm puab ua rua puab mob faaj, tsw has cov kws nyob huv lub moos Asantau hab cov kws nyob ib ncig. 7Thaus cov tuabneeg huv Asantau pum muaj le hov puab txawm has tas, “Tsw xob ca cov Yixayee tug Vaajtswv lub swb xaab nyob huv peb, tsua qhov nwg txhais teg ua nyaav heev rua peb hab peb tug daab Ntakoo.” 8Puab txhad tso tuabneeg moog hu Filixatee cov thawj suavdawg tuaj ua ke hab has tas, “Peb yuav ua le caag rua cov Yixayee tug Vaajtswv lub swb xaab?” Cov thawj teb tas, “Ca le coj cov Yixayee tug Vaajtswv lub swb xaab moog rua lub moos Ka.” Puab txhad coj Yixayee tug Vaajtswv lub swb xaab moog rua hov ntawd. 9Tassws thaus puab coj moog rua lub moos hov lawd, Yawmsaub txhais teg kuj tawm tsaam lub moos hov ua rua lub moos hov raag zum zawg. Nwg nplawm lub moos hov taag nrho tej laug tej hluas huvsw, ua rua puab txhua tug mob faaj. 10Puab txhad le xaa Vaajtswv lub swb xaab moog rua lub moos Ekhoo. Thaus Vaajtswv lub swb xaab tuaj txug lub moos Ekhoo, cov tuabneeg huv Ekhoo qw has tas, “Puab coj cov Yixayee tug Vaajtswv lub swb xaab tuaj rua peb sub txhad tua tau peb hab peb cov tuabneeg pov tseg.”
11Vem le nuav puab txhad tso tuabneeg moog hu taag nrho Filixatee cov thawj huvsw tuaj ua ke hab has tas, “Ca le xaa cov Yixayee tug Vaajtswv lub swb xaab tawm moog. Ca lub swb xaab hov rov qaab moog rua nwg lub qub chaw sub lub swb xaab hov txhad tsw tua peb hab peb cov tuabneeg.” Thoob plawg lub moos raag ceeb zum zawg vem ntshai tuag. Hab Vaajtswv txhais teg kuj ua nyaav heev rua puab hov ntawd. 12Cov kws tsw tuag kuj mob faaj, hab lub moos hov tej suab quaj kuj nrov nto ntuj.