6

Hip Wơ̆t Glaĭ Pơ Israel

1Tơdang hip Yahweh dŏ amăng guai lŏn ƀing Philistia tơjuh blan, 2ƀing Philistia iâu rai ƀing khua suai yang wơ̆t hăng ƀing pơsêh laih anŭn tơña tui anai, “Hơget tơlơi ƀing ta khŏm ngă kơ hip Yahweh anai lĕ? Laĭ bĕ kơ ƀing gơmơi hơdră hiư̆m pă kiăng mơit glaĭ hip anai pơ anih hơđăp ñu.”
3Ƀing gơñu laĭ glaĭ tui anai, “Tơdah ƀing gih mơit glaĭ hip yang ƀing Israel anai, anăm mơit nao đôč đač ôh, samơ̆ khŏm brơi kơ yang anŭn sa gơnam pơyơr tơlơi soh. Tui anŭn yơh, ƀing gih či suaih hĭ laih anŭn ƀing gih či thâo krăn yơh yua hơget Ñu ăt dŏ pơkơhma̱l hĭ ƀing gih.”
4Ƀing Philistia tơña tui anai, “Hơget jing gơnam pơyơr tơlơi soh jing gơnam ƀing gơmơi năng brơi kơ yang anŭn lĕ?”
 Ƀing gơñu laĭ glaĭ tui anai, “Rơma boh ge̱t bem ngă hăng mah laih anŭn rơma drơi tơkuih ngă hăng mah mơ̆n tui hăng mrô ƀing khua djă̱ akŏ Philistia, yuakơ ăt tơlơi ruă khe̱ng hrup hăng anŭn mơ̆n truh laih ƀơi ƀing gih laih anŭn ƀơi ƀing khua djă̱ akŏ gih.
5Tui anŭn, ƀing gih khŏm pơkra bĕ khul rup pơhơmutu hrup hăng bem laih anŭn tơkuih jing hlô mơnơ̆ng hlak pơrai hĭ lŏn čar gih; giŏng anŭn ăt pơpŭ pơyom mơ̆n kơ yang ƀing Israel. Năng ai yang anŭn ƀu či pơkơhma̱l hĭ ƀing gih, ƀing yang gih laih anŭn anih lŏn gih dơ̆ng tah. 6Ƀing gih anăm pơkhăng hĭ pran jua gih kar hăng ƀing Êjip laih anŭn Pharaoh ngă laih ôh. Yuakơ tơdơi kơ yang anŭn pơtơnap djik mưč kơ ƀing Êjip laih, tơl ƀing Êjip brơi kơ ƀing Israel tơbiă đuaĭ hĭ mơ̆ng lŏn čar Êjip yơh.
7“Bơ kơ ră anai, mă pre bĕ sa boh rơdêh rơmok phrâo hrŏm hăng dua drơi rơmô ania hlak pơmĕm ană, samơ̆ aka băk oč ôh. Troă bĕ gơñu ƀơi rơdêh anŭn, samơ̆ mă pơđuaĭ hĭ bĕ ană gơñu hăng krư̆ hĭ pơ war. 8Giŏng anŭn, mă bĕ hip Yahweh laih anŭn pioh ƀơi rơdêh anŭn; pioh bĕ amăng kơthŭng kĕh ƀơi djeo rơdêh anŭn gơnam mah ƀing gih mơit nao hrŏm kơ Ñu jing sa gơnam pơyơr tơlơi soh. Brơi bĕ kơ rơmô dui rơdêh anŭn nao tui hăng jơlan gơñu pô. 9Samơ̆ krăp lăng bĕ pơpă anih rơdêh anŭn nao. Tơdah ñu đĭ nao pơ guai lŏn ñu pô, anăp nao pơ plei pơnăng Bêt-Semes amăng čar Israel, tui anŭn Yahweh hơmâo ba rai laih tơlơi răm rai anai ƀơi ƀing ta. Samơ̆ tơdah rơdêh anŭn ƀu nao pơ plei anŭn ôh, tui anŭn ƀing ta či thâo krăn yơh ƀu djơ̆ Ñu ôh brơi laih tơlơi truh sat ƀơi ƀing ta laih anŭn ƀing ta či thâo tơlơi truh sat anŭn rai ƀơi ƀing ta yuakơ tui hăng yang đăr đôč.”
10Tui anŭn, ƀing gơñu ngă tui hăng tơlơi anŭn. Ƀing gơñu mă dua drơi rơmô hrup hăng anŭn pơmŭt amăng rơdêh laih anŭn ba krư̆ hĭ ană rơmô anŭn amăng war. 11Ƀing gơñu pioh đĭ hip Yahweh ƀơi rơdêh anŭn wơ̆t hăng kơthŭng kĕh hơmâo khul tơkuih mah laih anŭn khul rup bem mơ̆n. 12Giŏng anŭn, rơmô anŭn đĭ nao tơpă truh pơ anih Bêt-Semes tui hăng jơlan prŏng, rơmô anŭn ur jai tơdang rơbat nao; gơñu ƀu wir nao gah hơnuă ôh, kŏn wĕh nao gah ieo lơi. Ƀing khua djă̱ akŏ ƀing Philistia đuaĭ tui lăng gơñu truh pơ guai lŏn Bêt-Semes yơh.
13Hlak anŭn, ƀing ană plei Bêt-Semes hlak yuă hơpuă pơdai kơtor amăng anih dơnung. Ƀing gơñu hơ̆k mơak yơh tơdang ƀing gơñu angak lăng ƀuh glaĭ hip anŭn dơ̆ng. 14-15Hip anŭn rai truh pơ hơma Yôsua mơnuih mơ̆ng Bêt-Semes laih anŭn rơdêh anŭn dơ̆ng glaĭ hĭ pơ anŭn jĕ sa boh pơtâo prŏng. Ƀing Lêwi mă trŭn hip Yahweh wơ̆t hăng kơthŭng kĕh hơmâo khul gơnam mah amăng anŭn; giŏng anŭn ƀing gơñu mă pioh khul gơnam anŭn ƀơi boh pơtâo anŭn. Ƀing gơñu blah kơyâo rơdêh anŭn laih anŭn ngă yang pơyơr dua drơi rơmô ania anŭn jing sa gơnam pơyơr čuh kơ Yahweh. Ƀơi hrơi anŭn ƀing ană plei plei Bêt-Semes pơyơr khul gơnam pơyơr čuh laih anŭn ngă yang pơyơr đĭ kơ Yahweh. 16Tơdang rơma čô khua djă̱ akŏ ƀing Philistia ƀuh abih bang tơlơi anŭn, ăt amăng hrơi anŭn mơ̆n ƀing gơñu wơ̆t glaĭ pơ plei pơnăng Ekrôn yơh.
17Anai yơh jing khul gơnam bem mah ƀing Philistia mơit tui jing sa gơnam pơyơr tơlơi soh kơ Yahweh tui anai: Rĭm boh gơnam anŭn pơala kơ plei pơnăng Asdôd, plei pơnăng Gaza, plei pơnăng Eskelôn, plei pơnăng Gat laih anŭn plei pơnăng Ekrôn. 18Laih anŭn dơ̆ng mrô khul tơkuih mah ăt yap tui hăng mrô plei ƀing Philistia lŏm kơ rơma čô khua djă̱ akŏ gơñu anŭn mơ̆n, anŭn jing hơdôm plei kơđông kơjăp laih anŭn hơdôm plei pla jum dar gơñu yơh. Boh pơtâo prŏng, jing anih ƀing gơñu pioh trŭn hip Yahweh, amăng hơma Yôsua mơnuih mơ̆ng Bêt-Semes anŭn yơh jing hĭ tơlơi ngă gơ̆ng jơlan truh kơ ră anai.
19Samơ̆ Yahweh pơdjai hĭ đơđa ƀing mơnuih plei Bêt-Semes yơh. Ñu pơdjai hĭ tơjuhpluh čô amăng ƀing gơñu yuakơ ƀing gơñu lăng mŭt amăng hip Yahweh. Ƀing ană plei anŭn rơngot hơning yơh yuakơ Yahweh hơmâo pơkơhma̱l hĭ ƀing mơnuih amăng gơñu kơtang biă mă. 20Giŏng anŭn, ƀing mơnuih plei Bêt-Semes tơña tui anai, “Hlơi pô dưi dŏ dơ̆ng ƀơi anăp Yahweh jing Ơi Adai rơgoh hiam anai lĕ? Hip anai či tơbiă nao pơ pă mơ̆ng anih anai lĕ?”
21Giŏng anŭn, ƀing gơñu pơkiaŏ ƀing mơnuih laĭ pơthâo pơ ƀing mơnuih amăng plei pơnăng Kiryat-Yearim amăng čar Israel tui anai, “Ƀing Philistia hơmâo brơi glaĭ laih kơ ƀing ta hip Yahweh. Tui anŭn, rai mă bĕ hip anŭn ba nao pơ anih gih.”