6

Phung Philistin Bi Wĭt Hip Aê Diê

1Hip Yêhôwa dôk kjuh mlan hlăm čar Philistin. 2Phung Philistin iêu phung khua ngă yang leh anăn phung mdian leh anăn lač, “Ya drei srăng ngă hŏng hip Yêhôwa? Hưn kơ hmei si hmei srăng bi wĭt kơ anôk gơ̆ pô.” 3Diñu wĭt lač, “Tơdah diih bi wĭt hip Aê Diê Israel, đăm bi wĭt ñu hơăi ôh, ƀiădah sĭt nik bi wĭt kơ Aê Diê sa mnơ̆ng myơr kơ klei gao klei bhiăn. Snăn diih srăng hlao, leh anăn diih srăng thâo si kngan ñu amâo đuĕ mơ̆ng diih ôh.” 4Diñu êmuh, “Ya mnơ̆ng myơr kơ klei gao klei bhiăn hmei srăng bi wĭt kơ ñu?” Digơ̆ lŏ wĭt lač, “Êma klŏ rŭp kdloh mlŭn ngă hŏng mah, leh anăn êma drei kkuih ngă hŏng mah, tui si dŭm čô khua phung Philistin; kyuadah klei bi knap msĕ truh leh kơ jih jang diih leh anăn kơ phung khua diih. 5Snăn brei diih ngă rup kdloh mlŭn diih leh anăn rup kkuih diih, mnơ̆ng bi rai čar diih, leh anăn brei klei guh kơang kơ Aê Diê Israel. Năng ai ñu srăng hrui kngan ñu mơ̆ng diih, mơ̆ng phung yang diih, leh anăn mơ̆ng čar diih. 6Ya yuôm diih bi khăng ai tiê diih msĕ si phung Êjip leh anăn Pharaôn bi khăng ai tiê? Leh Yêhôwa ngă ktang kơ diñu, amâo djŏ hĕ diñu brei phung ƀuôn sang đuĕ nao, leh anăn digơ̆ đuĕ nao yơh? 7Ară anei brei diih mă leh anăn mkra sa boh êdeh mrâo leh anăn dua drei êmô ana dôk bi mam êđai ka tuôm đua knông ôh, leh anăn mđua knông êdeh ti êmô, ƀiădah đoh bi wĭt êđai digơ̆. 8Mă hip Yêhôwa, dưm hlăm êdeh, leh anăn dưm rup mah anăn hlăm hip ti djiêu, mnơ̆ng diih bi wĭt kơ ñu jing mnơ̆ng myơr kơ klei gao klei bhiăn. Brei hip đuĕ nao tui si êlan ñu čiăng nao. 9Kăp dlăng bĕ, tơdah gơ̆ đĭ nao ti êlan čar gơ̆ pô ti ƀuôn Bet-Sêmes, snăn jing Yêhôwa yơh ngă leh klei jhat prŏng anei kơ drei, ƀiădah tơdah amâo djŏ snăn ôh, snăn drei srăng thâo amâo djŏ kngan ñu ôh čăm leh drei, knŏng tui si klei truh yơh.”
10Phung êkei anăn ngă snăn. Diñu mă dua drei êmô ana dôk bi mam êđai leh anăn mđua knông êdeh kơ digơ̆, leh anăn krư̆ êđai digơ̆ hlăm war. 11Diñu dưm hip Yêhôwa hlăm êdeh, wăt hip mâo kkuih mah leh anăn rup kdloh mlŭn anăn. 12Dua drei êmô anăn nao êlan kpă phă ƀuôn Bet-Sêmes, leh anăn bŭ êjai êbat. Diñu amâo weh kơ hnuă amâodah kơ điâo ôh. Phung khua Philistin tui ti tluôn diñu truh ti knông lăn ƀuôn Bet-Sêmes. 13Phung ƀuôn sang ƀuôn Bet-Sêmes dôk wiă mdiê ƀlê hlăm tlung. Tơdah diñu kngưr ală leh anăn ƀuh hip, diñu hơ̆k mơak ƀuh dŏ anăn. 14Êdeh anăn truh hlăm hma Y-Yôsuê, ƀuôn Bet-Sêmes, leh anăn mjưh tinăn. Mâo sa boh tâo prŏng tinăn; diñu blah kyâo êdeh leh anăn arăng myơr dua drei êmô ana jing mnơ̆ng myơr čuh kơ Yêhôwa. 15Phung Lêwi bi mtrŭn hip Yêhôwa, wăt hip ti djiêu gơ̆ mâo rup mah hlăm lam, leh anăn dưm dŏ anăn ti dlông boh tâo prŏng. Hruê anăn phung êkei ƀuôn Bet-Sêmes myơr mnơ̆ng myơr čuh leh anăn myơr mnơ̆ng ngă yang kơ Yêhôwa. 16Leh êma čô khua phung Philistin ƀuh klei anăn, diñu lŏ wĭt hruê anăn mtam kơ ƀuôn Êkron.
17Nĕ anei rup kdloh mlŭn mah phung Philistin bi wĭt jing mnơ̆ng myơr kơ klei gao klei bhiăn kơ Yêhôwa: sa kơ ƀuôn Asdôt, sa kơ ƀuôn Gasa, sa kơ ƀuôn Askalon, sa kơ ƀuôn Gat, sa kơ ƀuôn Êkron. 18Msĕ mơh mâo rup kkuih mah mdŭm hŏng jih jang ƀuôn phung Philistin êma čô khua kiă kriê, wăt ƀuôn mâo mnư̆ kjăp leh anăn ƀuôn amâo mâo mnư̆ ôh. Boh tâo prŏng ti djiêu anăn diñu dưm hip Yêhôwa jing sa klei hưn truh kơ hruê anei hlăm hma Y-Yôsuê ƀuôn Bet-Sêmes.
19Yêhôwa bi mdjiê đa đa phung êkei ƀuôn Bet-Sêmes kyuadah diñu iêp dlăng hlăm lam hip Yêhôwa. Ñu bi mdjiê kjuh pluh čô digơ̆. Leh anăn phung ƀuôn sang čŏk hia, kyuadah Yêhôwa bi mdjiê lu čô ti krah phung mnuih ƀuôn sang. 20Snăn phung êkei ƀuôn Bet-Sêmes lač, “Hlei pô dưi dôk dơ̆ng ti anăp Yêhôwa, Aê Diê doh jăk anei? Leh anăn kơ hlei pô hip ñu srăng nao leh ñu kbiă đuĕ mơ̆ng drei?” 21Snăn diñu tiŏ phung nao hưn kơ phung mnuih ƀuôn Kiriat-Jêrim, lač, “Phung Philistin ba wĭt leh hip Yêhôwa; trŭn bĕ leh anăn mă ba gơ̆ kơ diih.”