7

1Ki^li^yaatv Ye^aa^lim Mienh ziouc daaih dorh Ziouv nyei faang mingh taux Aa^mbi^naa^ndapc nyei biauv. Ninh nyei biauv yiem norm mbong-aiv gu'nguaaic. Ninh mbuo yaac saax Aa^mbi^naa^ndapc nyei dorn, E^le^aa^saa, cing-nzengc daaih, bun ninh goux Ziouv nyei faang.

Saa^mu^en Yiem Mitv^baa Dorh I^saa^laa^en Mienh

2Laengz ngaengc waac faang yiem Ki^li^yaatv Ye^aa^lim lauh haic, zungv buangv nyic ziepc hnyangx mi'aqv. I^saa^laa^en nyei yietc zungv zeiv-fun ziouc hnamv-nzuonx lorz Ziouv. 3Saa^mu^en gorngv mbuox I^saa^laa^en nyei yietc zungv zeiv-fun, “Se gorngv meih mbuo longc nzengc hnyouv oix nzuonx daaih lorz Ziouv nor, oix zuqc guangc nqoi ganh fingx mienh nyei zienh. Yiem meih mbuo mbu'ndongx yaac oix zuqc zorqv nqoi Atc^taa^lotv zienh, zunv dingc hnyouv lorz Ziouv, kungx fu-sux ninh ganh hnangv. Ninh ziouc tengx meih mbuo biaux ndutv Fi^li^saa^die Mienh nyei buoz-ndiev.” 4I^saa^laa^en Mienh ziouc guangc ⟨Mbaa^an zienh⟩ caux Atc^taa^lotv zienh, kungx fu-sux Ziouv hnangv.
5Saa^mu^en aengx gorngv, “Heuc I^saa^laa^en nyei zuangx mienh gapv zunv yiem Mitv^baa Mungv. Yie ziouc weic meih mbuo daux gaux tov Ziouv. ” 6Ninh mbuo ziouc gapv zunv yiem Mitv^baa, yaac ndamv wuom daaih yiem Ziouv nyei nza'hmien dox cuotv fungx bun Ziouv. Wuov hnoi ninh mbuo zei maiv nyanc haaix nyungc. Yiem naaic ninh mbuo gorngv, “Yie mbuo baamz zuiz dorngc Ziouv. ” Saa^mu^en ziouc yiem Mitv^baa tengx I^saa^laa^en Mienh dunx sic.
7Fi^li^saa^die Mienh haiz gorngv I^saa^laa^en Mienh gapv zunv yiem Mitv^baa. Fi^li^saa^die Mienh nyei bieiv zeiv ziouc cuotv mingh mborqv I^saa^laa^en Mienh. I^saa^laa^en Mienh muangx haiz hnangv naaic ziouc gamh nziex haic Fi^li^saa^die Mienh. 8I^saa^laa^en Mienh gorngv mbuox Saa^mu^en, “Tov meih maiv dingh liouh nyei weic yie mbuo heuc jienv jouh Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh, yaac tov ninh tengx yie mbuo biaux ndutv Fi^li^saa^die Mienh nyei buoz-ndiev.” 9Saa^mu^en ziouc zorqv dauh maiv gaengh guangc nyorx nyei ba'gi yungh dorn ziangh dauh buov ziec fongc horc bun Ziouv. Saa^mu^en ziouc weic I^saa^laa^en Mienh heuc jienv tov Ziouv. Ziouv yaac dau ninh.
10Saa^mu^en fongc horc buov ziec nyei ga'naaiv wuov zanc, Fi^li^saa^die Mienh daaih fatv, oix mborqv I^saa^laa^en Mienh. Mv baac wuov hnoi Ziouv bun borngz domh mba'ong mbui, haeqv Fi^li^saa^die Mienh lunc nzengc ziouc suei I^saa^laa^en Mienh mi'aqv. 11I^saa^laa^en Mienh yiem Mitv^baa cuotv mingh zunc Fi^li^saa^die Mienh, daix jienv ninh mbuo mingh taux Mbetc^kaa.
12Saa^mu^en ziouc zorqv norm la'bieiv liepc jiez daaih yiem Mitv^baa Mungv caux Sen mbu'ndongx, yaac cuotv la'bieiv nyei mbuox heuc E^mben^e^se, weic zuqc ninh gorngv, “Ziouv tengx mbuo taux ih zanc.” 13Hnangv naaic Fi^li^saa^die Mienh zuqc suei ninh mbuo yaac maiv aengx bieqc I^saa^laa^en Mienh nyei deic aqv.
 Yiem Saa^mu^en nyei seix zeiv Ziouv dangv jienv Fi^li^saa^die Mienh.
14Dongh Fi^li^saa^die Mienh caangv I^saa^laa^en Mienh wuov deix zingh yiem E^ko^lon mingh taux Gatc Zingh, I^saa^laa^en Mienh aengx duqv nzuonx nzengc daaih. Naaiv deix zingh weih gormx nyei deic, I^saa^laa^en Mienh yaac njoux cuotv, maiv zuqc yiem Fi^li^saa^die Mienh nyei buoz-ndiev. Wuov zanc I^saa^laa^en Mienh caux Aa^mo^lai Mienh yaac taaix-baengh nyei yiem.
15Saa^mu^en ziangh seix tengx I^saa^laa^en Mienh dunx sic. 16Hnyangx-hnyangx ninh cuotv mingh youh jienv Mbetc^en, Gin^gaan caux Mitv^baa Mungv, yaac yiem naaiv deix norm-norm dorngx tengx I^saa^laa^en Mienh dunx sic. 17Nqa'haav ninh nzuonx Laamaa Zingh weic zuqc ninh nyei biauv yiem wuov. Yiem naaic ninh yaac tengx I^saa^laa^en Mienh dunx sic. Saa^mu^en yaac yiem wuov weic Ziouv ceix norm ziec-dorngh.