8

Ƀing Israel Rơkâo Kơ Sa Čô Pơtao

1Tơdang Samuêl tha laih, ñu ruah ƀing ană đah rơkơi ñu kiăng kơ jing ƀing khua phat kơđi hrŏm hăng ñu kơ ƀing Israel. 2Anăn ană kơčoa đah rơkơi ñu jing Yôêl laih anŭn anăn ană đah rơkơi tal dua ñu jing Abiyah; ƀing gơñu mă bruă pơ anih Beêrseba. 3Samơ̆ ƀing ană đah rơkơi ñu anŭn ƀu rơbat tui amăng jơlan Yahweh kiăng ôh. Ƀing gơñu kơnơ̆ng kiăng kơ hơmâo prăk, tui anŭn ƀing gơñu mă tŭ khul gơnam plŏm ƀlŏr laih anŭn phat brơi kơđi kơ arăng ƀu tơpă hơnơ̆ng ôh.
4Tui anŭn, abih bang ƀing kŏng tha Israel pơƀut glaĭ hăng tơdruă laih anŭn nao bưp Samuêl ƀơi plei Ramah. 5Ƀing gơñu laĭ kơ Samuêl tui anai, “Ih jing tha laih, laih anŭn ƀing ană đah rơkơi ih ƀu ngă tui hăng tơlơi hơmutu hiam ih ôh. Hơnŭn yơh ră anai, ruah brơi bĕ sa čô pơtao kiăng git gai ƀing gơmơi, tui anŭn ƀing gơmơi či hơmâo pơtao kar hăng abih bang lŏn čar pơkŏn hơmâo.”
6Samơ̆ tơdang ƀing gơñu laĭ, “Pha brơi bĕ kơ ƀing gơmơi sa čô pơtao kiăng dui ba ƀing gơmơi,” tơlơi anŭn ƀu pơmơak Samuêl ôh; tui anŭn ñu iâu laĭ kơ Yahweh yơh. 7Yahweh laĭ glaĭ kơ ñu tui anai, “Hơmư̆ tui bĕ abih bang tơlơi ƀing ană plei laĭ hăng ih anŭn; anŭn ƀu djơ̆ ƀing gơñu hơngah hĭ kơ ih ôh, samơ̆ ƀing gơñu hơmâo hơngah hĭ laih Kâo jing pơtao kơ ƀing gơñu. 8Ƀing gơñu hlak ngă kơ ih anai ăt hrup hăng tơlơi ƀing gơñu hơmâo ngă laih mơ̆n čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi Kâo ba tơbiă ƀing gơñu mơ̆ng lŏn čar Êjip hlŏng truh kơ tă anai, anŭn jing tơlơi ƀing gơñu đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng Kâo laih anŭn kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng yơh. 9Ră anai hơmư̆ tui bĕ ƀing gơñu; samơ̆ ih khŏm pơkơđiăng ƀing gơñu laih anŭn brơi kơ ƀing gơñu thâo krăn hơget tơlơi pơtao, jing pô či git gai ƀing gơñu, či ngă.”
10Samuêl ruai glaĭ abih bang khul boh pơhiăp Yahweh anŭn kơ ƀing ană plei jing ƀing rơkâo kơ ñu pha brơi sa čô pơtao. 11Ñu laĭ dơ̆ng tui anai, “Anai yơh jing tơlơi pơtao, jing pô či git gai ƀing gih, či ngă kơ ƀing gih: Ñu či mă đơđa ƀing ană đah rơkơi gih mă bruă hăng khul rơdêh aseh, aseh ñu; giŏng anŭn ƀing gơñu či đuaĭ gah anăp kơ khul rơdêh aseh pơtao anŭn. 12Đơđa mơnuih ñu či ruah pơjing hĭ ƀing khua git gai kơ tơpul rơbâo čô, ƀing khua kơ tơpul rơmapluh čô, laih anŭn đơđa ƀing pơkŏn dơ̆ng či jŭ pla brơi đang hơma ñu hăng yuă brơi bơyan hơpuă ñu yơh, laih anŭn ƀing pơkŏn dơ̆ng či pơkra khul gơnam blah wơ̆t hăng khul gơnam yua kơ rơdêh aseh ñu mơ̆n. 13Ñu či mă ƀing ană đah kơmơi gih pơkra rai ia ƀâo mơngưi, hơtŭk tơnă laih anŭn ŏm ƀañ tơpŭng. 14Ñu či mă đang hơma hiam hloh amăng khul đang hơma, khul đang boh kơƀâo laih anŭn khul đang boh ôliwơ gih; giŏng anŭn ñu brơi hĭ khul đang anŭn kơ ƀing ding kơna ñu. 15Ñu či mă sa črăn amăng pluh mơ̆ng pơdai gih, boh kơƀâo gih laih anŭn brơi hĭ kơ ƀing khua moa hăng ƀing ding kơna ñu yơh. 16Ñu či mă yua kơ ñu pô ƀing ding kơna đah rơkơi đah kơmơi gih laih anŭn khul rơmô, aseh hiam hloh ƀing gih hơmâo. 17Hơnăl tuč, ñu či mă sa črăn amăng pluh mơ̆ng khul triu bơbe gih laih anŭn ƀing gih či jing hĭ ƀing hlŭn kơ ñu yơh. 18Tơdang hrơi anŭn truh, ƀing gih či iâu kwưh kiăng rơngai hĭ mơ̆ng pơtao jing pô ƀing gih hơmâo ruah mă laih, laih anŭn Yahweh ƀu či laĭ glaĭ ôh kơ ƀing gih amăng hrơi anŭn.”
19Samơ̆ ƀing gơñu hơngah ƀu kiăng hơmư̆ tui Samuêl laĭ ôh. Ƀing gơñu laĭ tui anai, “Ơ ơh. Ƀing gơmơi kiăng hơmâo sa čô pơtao git gai ƀing gơmơi. 20Tui anŭn, ƀing gơmơi či jing hrup hăng abih bang ƀing lŏn čar pơkŏn, hrŏm hăng pơtao kiăng kơ dui ba ƀing gơmơi, tơbiă nao hlâo kơ ƀing gơmơi laih anŭn pơblah brơi kơ ƀing gơmơi yơh.”
21Tơdang Samuêl hơmư̆ abih bang tơlơi ƀing gơñu laĭ laih, ñu ruai glaĭ abih bang tơlơi anŭn ƀơi anăp Yahweh yơh. 22Yahweh laĭ glaĭ kơ ñu tui anai, “Hơmư̆ tui ƀing gơñu bĕ laih anŭn brơi bĕ kơ ƀing gơñu sa čô pơtao.” Giŏng anŭn, Samuêl laĭ kơ ƀing Israel tui anai, “Blung hlâo, ƀing gih wơ̆t glaĭ bĕ pơ plei gih pô.”