8

Phung Israel Akâo Čiăng Mâo Sa Čô Mtao

1Tơdah Y-Samuel mduôn leh, ñu mdưm phung anak êkei ñu jing khua phat kđi kơ phung Israel. 2Anăn anak êkei ñu tal êlâo Y-Jôel, leh anăn anak êkei ñu tal dua anăn gơ̆ Y-Abija. Diñu jing phung khua phat kđi ti ƀuôn Bêr-Sêba. 3Phung anak êkei ñu amâo tui hlue êlan ñu ôh, ƀiădah klah đuĕ čiăng ƀơ̆ng ngăn; diñu mă tŭ ngăn sun, leh anăn bi msoh kơ klei kpă.
4Jih jang phung khua mduôn Israel bi kƀĭn mbĭt leh anăn hriê kơ Y-Samuel ti ƀuôn Rama, 5 leh anăn lač kơ ñu, “Nĕ anei ih mduôn leh, phung anak êkei ih amâo êbat tui hlue êlan ih ôh. Ară anei mjing bĕ kơ hmei sa čô mtao kiă kriê hmei, msĕ si jih jang phung găp djuê mkăn.” 6Ƀiădah klei anăn amâo bi mơak kơ Y-Samuel ôh tơdah diñu lač, “Brei kơ hmei sa čô mtao kiă kriê hmei.” Leh anăn Y-Samuel wah lač kơ Yêhôwa. 7Yêhôwa lač kơ Y-Samuel, “Dôk hmư̆ bĕ kơ asăp phung ƀuôn sang hlăm jih klei diñu lač kơ ih; kyuadah diñu amâo hngah kơ ih ôh, ƀiădah diñu hngah kơ kâo leh, amâo lŏ brei jing mtao kiă kriê diñu ôh. 8Msĕ si hŏng jih jang klei diñu ngă leh kơ kâo, mơ̆ng hruê kâo atăt diñu kbiă mơ̆ng čar Êjip truh ti hruê anei, lui wir kâo leh anăn mă bruă kơ phung yang mkăn, snăn mơh diñu ngă kơ ih. 9Snăn ară anei, hmư̆ bĕ asăp diñu; knŏng brei ih hưn kơ diñu hŏng klei klă, čiăng kơ diñu thâo săng klei bhiăn mtao srăng kiă kriê diñu.”
10Snăn Y-Samuel hưn jih jang klei Yêhôwa blŭ kơ phung ƀuôn sang akâo kơ ñu sa čô mtao. 11Ñu lač, “Nĕ anei srăng jing klei bhiăn mtao kiă kriê diih. Ñu srăng mă phung anak êkei diih, ñu srăng dưm digơ̆ brei gai jih jang êdeh aseh ñu, jing phung mgăt aseh ñu, leh anăn brei digơ̆ êran ti anăp êdeh aseh ñu. 12Ñu srăng mjing kơ ñu pô khua kơ phung êbâo čô leh anăn khua kơ phung êma pluh čô, đa pioh kai hma ñu, puôt wiă mdiê ñu, mkra mnơ̆ng bi blah leh anăn mnơ̆ng yua kơ êdeh aseh ñu. 13Ñu srăng mă phung anak mniê diih čiăng jing phung mkra êa ƀâo mngưi, phung knă êsei djam, leh anăn phung ngă kpŭng ƀêñ. 14Ñu srăng mă hma diih, đang boh kriăk ƀâo diih, đang ana boh ôliwơ diih jăk hĭn, leh anăn brei kơ phung dĭng buăl ñu. 15Ñu srăng mă sa kdrêč hlăm pluh mdiê diih, boh mơ̆ng đang boh kriăk ƀâo diih, brei kơ phung khua kahan leh anăn phung dĭng buăl ñu. 16Ñu srăng mă phung dĭng buăl êkei, phung dĭng buăl mniê diih, êmô leh anăn aseh dliê diih jăk hĭn, čiăng yua kơ bruă ñu. 17Ñu srăng mă sa kdrêč hlăm pluh biăp bê diih, leh anăn diih pô srăng jing hlŭn ñu. 18Hlăk anăn diih srăng ur krao kyua mtao diih, pô diih ruah leh kơ diih pô; ƀiădah Yêhôwa amâo srăng lŏ wĭt lač kơ diih ôh.”
19Ƀiădah phung ƀuôn sang hngah dôk hmư̆ asăp Y-Samuel; diñu lač, “Hơăi, hmei čiăng mâo sa čô mtao kiă kriê hmei, 20čiăng kơ hmei msĕ mơh dưi jing msĕ si jih jang găp djuê mkăn, leh anăn čiăng kơ mtao hmei dưi kiă kriê hmei leh anăn nao ti anăp hmei leh anăn bi blah brei kơ hmei.” 21Tơđah Y-Samuel hmư̆ leh jih jang klei phung ƀuôn sang lač, ñu lŏ răk klei anăn kơ Yêhôwa. 22Yêhôwa lač kơ Y-Samuel, “Dôk hmư̆ bĕ asăp diñu, leh anăn mjing kơ diñu sa čô mtao.” Snăn Y-Samuel lač kơ phung êkei Israel, “Brei grăp čô diih wĭt kơ ƀuôn diih pô.”