Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Ƀu thâo krăn ôh, năng ai Ezra
Ƀing mă tŭ: Ƀing ană plei Yudah jing ƀing hơmâo wơ̆t glaĭ laih mơ̆ng tơlơi dŏ ataih amăng lŏn čar Babilon
Hrơi čih: Kơplăh wăh thŭn 450 hăng thŭn 400 Hlâo Kơ Krist
Atŭt akŏ: 1 Hră Ruai čơdơ̆ng hăng tơlơi čih pioh ƀing kơnung djuai ƀing Israel mơ̆ng Adam truh pơ pơtao Saul, giŏng anŭn kơñăm pơrơđah tơlơi git gai wai lăng pơtao Dawid yơh.

 Hơdôm sŏp hră Hră Ruai Tal Sa hăng Tal Dua jing hră ră ruai glaĭ hơdôm tơlơi truh lu hloh dơ̆ng, jing hơdôm tơlơi truh hơmâo čih laih amăng sŏp hră Samuêl hăng sŏp hră Ƀing Pơtao samơ̆ mơ̆ng bơnăh tơlơi truh phara yơh. Hơmâo dua tơlơi kơñăm phŭn kơ tơlơi ră ruai amăng hră ruai kơ lŏn čar ƀing Israel amăng khul sŏp hră Hră Ruai
 1) kiăng kơ pơrơđah kơ hơdôm tơlơi wơ̆t tơdah hơmâo khul tơlơi răm rai truh laih ƀơi lŏn čar ƀing Israel hăng ƀơi lŏn čar ƀing Yudah, samơ̆ Ơi Adai ăt djă̱ pioh tơlơi Ñu ƀuăn laih anŭn pơgiŏng hĭ hơdră jơlan Ñu kơ ƀing ană plei Ñu dŏ hơdip amăng lŏn čar Yudah. Tui hăng atur pơkơjăp phŭn anŭn yơh, pô čih hră kơñăm ƀơi tơlơi Dawid hăng Solomôn pơgiŏng hĭ yơh, ƀơi tơlơi pơkô̆ glaĭ lŏn čar mơ̆ng Yehôsaphat, Hizkiyah, Yôsiyahu laih anŭn ƀơi ƀing mơnuih dŏ tŏng ten kơjăp hăng Ơi Adai yơh.
 2) Kiăng kơ pơruai tơlơi pơphŭn kơkuh pơpŭ kơ Ơi Adai amăng Sang Yang ƀơi plei Yerusalaim, boh nik ñu kơ tơlơi pơkô̆ pơjing ƀing khua ngă yang hăng ƀing Lêwi yơh, jing ƀing ngă kơ tơlơi kơkuh pơpŭ anŭn. Dawid yơh jing pô kiăng kơ pơdơ̆ng đĭ Sang Yang wơ̆t hăng tơlơi phiăn kiăng kơ kơkuh pơpŭ, wơ̆t tơdah Solomôn jing pô pơdơ̆ng đĭ Sang Yang anŭn.

Jar Atŭt Kơsem

Pra̱ng anăn ƀing ơi adon (1:1–9:44)
Tơlơi pơtao Saul djai (10:1-14)
Tơlơi Dawid git gai (11:1–29:30)
  a. Tơlơi rŭng răng laih anŭn tơlơi pơgiŏng bruă (11:1–22:1)
  b. Hơdôm tơlơi prap pre kơ tơlơi ma̱n pơdơ̆ng kơ Sang Yang (22:2–29:30)