Klei Hưn Mdah

 Lu hlăm hdruôm hră Klei Yăl Dliê jing klei lŏ wĭt yăl dliê jih klei truh čih hlăm hdruôm hră Samuel leh anăn Bruă Mtao ƀiădah tui si klei thâo săng mkăn. Mâo dua klei kñăm phŭn bi mbha klei čih yăl dliê klei kiă kriê tui si klei bhiăn phung kahan phung Israel hlăm hdruôm hră Klei Yăl Dliê msĕ snei: (1) Wăt tơdah mâo klei truh kơ dua ƀuôn ala mtao Yuđa leh anăn Israel, ƀiădah Aê Diê ăt djă pioh klei ñu ƀuăn hŏng phung găp djuê ñu leh anăn bi sĭt klei ñu bi mtlaih digơ̆ kyua phung ăt dôk hdĭp ti čar Yuđa. Tui si klei mĭn anei, pô čih kñăm lu hĭn kơ bruă prŏng yuôm mtao Y-Đawit leh anăn Y-Salômôn ngă leh; wăt bruă klei rŭ mdơ̆ng mtao Y-Jôsaphat, Y-Êsêkia, Y-Jôsia leh anăn kñăm hĭn kơ phung djă pioh ai tiê sĭt suôr hŏng Aê Diê. (2) Čih bi êdah klei mphŭn klei kkuh mpŭ kơ Aê Diê ti Sang Yang ƀuôn Yêrusalem, wăt klei mkŏ mjing phung khua ngă yang leh anăn phung Lêwi hlăm klei mkra klei kkuh mpŭ. Mtao Y-Đawit yap msĕ si pô mkŏ mjing Sang Yang leh anăn jih hdră klei kkuh mpŭ wăt tơdah mtao Y-Salômôn jing pô rŭ mdơ̆ng Sang Yang.

Jar

Anăn phung aê kơ grăp găp djuê (1:1–9:44)
Klei mtao Y-Sôl djiê (10:1-14)
Ênuk mtao Y-Đawit kiă kriê (11:1–29:30)
Klei dleh dlan leh anăn bruă tŭ dưn (11:1–21:30)
Klei prăp êmiêt bruă rŭ mdơ̆ng Sang Yang (22:1–29:30)