10

Klei Y-Sôl leh anăn Phung Anak Êkei Ñu Djiê

(I Sam 31:1-13)

1Phung Philistin bi blah hŏng phung Israel, leh anăn phung êkei Israel đuĕ ti anăp phung Philistin, leh anăn êbuh djiê ti čư̆ Gilbôa. 2Phung Philistin hmao Y-Sôl leh anăn phung anak êkei ñu; leh anăn phung Philistin bi mdjiê Y-Jônathan, Y-Abinadap, leh anăn Y-Malkisua, phung anak êkei Y-Sôl. 3Klei bi blah ktang snăk kơ Y-Sôl, leh anăn phung kahan djă hna ƀuh ñu leh anăn phung mnah hna mnah bi êka ñu. 4Snăn Y-Sôl lač kơ pô djă mnơ̆ng bi blah ñu, “Suê̆ đao gưm ih leh anăn tlŏ kâo, huĭ kơ phung amâo mâo khăt klĭt anei hriê leh anăn ngă jhat kơ kâo.” Ƀiădah pô djă mnơ̆ng bi blah ñu amâo čiăng ôh, kyuadah gơ̆ huĭ snăk. Kyua anăn Y-Sôl suê̆ đao gưm ñu pô leh anăn klăm asei mlei ñu pô mghă hŏng đao gưm anăn. 5Tơdah pô djă mnơ̆ng bi blah ñu ƀuh Y-Sôl djiê leh, gơ̆ msĕ mơh klăm asei mlei gơ̆ pô mghă hŏng đao gưm gơ̆ pô leh anăn djiê. 6Snăn yơh Y-Sôl djiê; ñu leh anăn tlâo čô anak êkei ñu leh anăn jih jang sang ñu djiê mđrăm mbĭt. 7Tơdah jih jang phung êkei Israel dôk hlăm tlung ƀuh phung kahan đuĕ leh, leh anăn ƀuh Y-Shaul hŏng phung anak êkei ñu djiê leh, diñu lui ƀuôn leh anăn đuĕ. Leh anăn phung Philistin truh leh anăn dôk hlăm ƀuôn anăn.
8Tơl si mgi tơdah phung Philistin truh čiăng plah mă mnơ̆ng mơ̆ng phung djiê leh, diñu ƀuh Y-Sôl leh anăn phung anak êkei ñu êbuh leh ti čư̆ Gilbôa. 9Diñu plah mă mnơ̆ng gơ̆, mă ba boh kŏ gơ̆ leh anăn mnơ̆ng gơ̆ bi blah, leh anăn tiŏ nao phung hưn tar ƀar čar Philistin čiăng ba klei mrâo mrang jăk kơ phung rup yang leh anăn phung ƀuôn sang diñu. 10Diñu dưm mnơ̆ng gơ̆ bi blah hlăm sang yang diñu, leh anăn pơ̆ng boh kŏ gơ̆ hlăm sang yang Dagôn. 11Ƀiădah tơdah jih jang phung ƀuôn Jabes-Galaat hmư̆ jih klei phung Philistin ngă leh kơ Y-Sôl, 12jih jang phung jhŏng ktang kgŭ nao mă mđuĕ asei mlei Y-Sôl leh anăn asei mlei phung anak êkei gơ̆, leh anăn ba kơ ƀuôn Jabês. Diñu dơr klang digơ̆ ti gŭ kyâo hlăm ƀuôn Jabês, leh anăn kăm ƀơ̆ng huă êjai kjuh hruê.
13 Snăn Y-Sôl djiê kyua ñu amâo dôk sĭt suôr ôh; ñu amâo mâo jing sĭt suôr ôh hŏng Yêhôwa hlăm klei ñu amâo djă pioh ôh klei Yêhôwa mtă, leh anăn msĕ mơh ñu êmuh leh kơ sa čô mjâo čiăng duah klei kčĕ, 14leh anăn amâo duah klei kčĕ mơ̆ng Yêhôwa ôh. Kyua anăn Yêhôwa bi mdjiê ñu, leh anăn jao ƀuôn ala mtao kơ Y-Đawit anak êkei Y-Yêsê.