12

Các chiến sĩ theo phò Đa-vít

1Sau đây là tên những người theo Đa-vít lúc ông đang lánh mình ở Xiếc-lác vì Sau-lơ (con của Kích) lùng bắt. Họ là những chiến sĩ anh dũng chiến đấu bên cạnh ông sau này. 2Những người ấy toàn là tay thiện xạ, cầm cung và ná bằng tay trái cũng giỏi như tay phải. Họ đều là người Bên-gia-min, đồng tộc với Sau-lơ: 3Người chỉ huy là A-hi-ê-xe với em là Giô-ách con Sê-ma ở Ghi-bê-a, Giê-xi-ên và Phê-lết con Ách-ma-vết, Bê-rê-ca, Giê-hu ở A-na-tốt, 4Gít-mai-gia ở Ga-ba-ôn (anh dũng ngang hàng hoặc còn hơn cả "Ba mươi dũng tướng"), Giê-rê-mi, Gia-ha-xi-ên, Giô-ha-nan, Giô-xa-bát ở Ghê-đê-ra, 5Ê-lu-xai, Giê-ri-mốt, Bê-a-lia, Sê-ma-ri-a, Sê-pha-ti-a, ở Ha-rốp, 6Ên-ca-na, Di-si-gia, A-xa-rôn, Giô-ê-xe, Gia-sô-bê-am người Cô-ra, 7Giô-ê-la và Xê-ba-đia con Giê-rô-ham ở Ghê-đô.
8Cũng có những chiến sĩ từ đất Gát đến theo Đa-vít lúc ông đang ẩn náu giữa một vùng hoang vu. Họ là những người dũng cảm, thiện chiến, chuyên sử dụng khiên và thương, diện mạo như sư tử, nhanh nhẹn như nai rừng. 9-14Họ là mười một sĩ quan trong quân đội, những người cấp dưới chỉ huy hàng trăm, người cấp trên chỉ huy hàng ngàn. Người cao cấp nhất là Ê-xe rồi đến mười người nữa theo thứ tự cấp bậc từ trên xuống là Ô-ba-đia, Ê-li-áp, Mích-ma-na, Giê-rê-mi, Ạt-tai, Ê-li-ên, Giô-ha-nan, Ên-xa-bát, Giê-rê-mi và Mác-ba-nai. 15Họ vượt sông Giô-đan vào giữa tháng giêng, lúc nước dâng ngập bờ, đánh chiếm các thung lũng miền Đông và miền Tây.
16Có những người từ đại tộc Bên-gia-min và Giu-đa đến nơi Đa-vít ẩn náu để gặp ông. 17Ông ra chào đón, bảo họ: "Nếu anh em đến với tình thân hữu để giúp tôi, tôi sẽ tận tình với anh em. Nhưng nếu có ai định tâm phản trắc, tiết lộ bí mật của tôi cho địch, mặc dù tôi không làm điều gì quấy với anh em, nhưng xin Thượng Đế của tổ tiên ta chứng giám và trừng phạt những kẻ ấy.
18Lúc ấy, Thánh Linh giáng trên A-ma-sai, người đứng đầu nhóm ba mươi dũng tướng. Ông đáp lời:
"Chúng tôi là người của Đa-vít,
Chúng tôi về phe con Gie-sê.
Cầu chúc ông và những kẻ tùy tùng
Đều được bình an,
Vì Thượng Đế giúp đỡ ông."
Đa-vít thu nhận họ làm sĩ quan trong quân đội mình.
19Lại có những người Ma-na-se bỏ hàng ngũ Y-sơ-ra-ên theo Đa-vít khi ông cùng với người Phi-li-tin đi đánh Sau-lơ (nhưng về sau, các nhà lãnh đạo Phi-li-tin hội thảo, rồi bảo Đa-vít quay về, vì lo sợ Đa-vít trở mặt theo Sau-lơ, đột ngột tấn công họ). 20Những người Ma-na-se theo Đa-vít lúc ông trên đường về Xiếc-lác gồm có: Át-na, Giô-xa-bát, Giê-đi-a-ên, Mi-ca-ên, Giô-xa-bát, Ê-li-hu và Xi-lê-thai, toàn là những sĩ quan chỉ huy hàng ngàn quân Ma-na-se. 21Họ là những chiến sĩ anh dũng, nên đã giúp Đa-vít dẹp bọn giặc cướp.
22Và cứ thế, ngày nào cũng có người theo Đa-vít, cho đến khi ông có một quân đội hùng mạnh như quân của Thượng Đế.
23Sau đây là các đơn vị chiến đấu tập họp quanh Đa-vít tại Hếp-rôn, vì tin tưởng vương quốc của Sau-lơ sẽ về tay Đa-vít, theo lời Chúa Hằng Hữu đã báo trước.
24Từ đại tộc Giu-đa có sáu ngàn tám trăm người vũ trang bằng khiên và thương.
25Từ đại tộc Si-mê-ôn có bảy ngàn một trăm chiến sĩ dũng cảm.
26Từ đại tộc Lê-vi có bốn ngàn sáu trăm người. 27Cũng có đạo quân của Giê-hô-gia-đa con cháu A-rôn, gồm ba ngàn bảy trăm quân. 28Lại có Xa-đốc, một thanh niên anh dũng, và hai mươi hai người khác trong gia đình ông đều là những sĩ quan chỉ huy quân Lê-vi.
29Từ đại tộc Bên-gia-min, họ hàng của Sau-lơ, có ba ngàn người. Tuy nhiên, cho đến lúc ấy, đa số người Bên-gia-min vẫn trung thành với Sau-lơ. 30Từ đại tộc Ép-ra-im, hai vạn tám trăm chiến sĩ dũng cảm, là những người có tiếng trong gia tộc.
31Từ nửa đại tộc Ma-na-se có một vạn tám ngàn chiến sĩ. Họ theo Đa-vít để ủng hộ ông lên ngai làm vua. 32Từ đại tộc Y-sa-ca, có hai trăm nhà lãnh đạo biết thời cơ, am hiểu đường tiến thoái của nhân dân. Họ điều khiển những anh em đồng tộc.
33Từ đại tộc Sa-bu-lôn, có năm vạn binh sĩ thiện chiến, được vũ trang thật đầy đủ. Họ hết dạ trung thành với Đa-vít.
34Từ đại tộc Nép-ta-li có một ngàn sĩ quan và ba vạn bảy ngàn binh sĩ vũ trang bằng khiên và thương.
35Từ đại tộc Đan, có hai vạn tám ngàn sáu trăm quân thiện chiến.
36Từ đại tộc A-se có bốn vạn quân thiên chiến.
37Từ bên kia sông Giô-đan (đại tộc Ru¬-bên, đại tộc Gát và phân nửa đại tộc Ma-na-se) có mười hai vạn chiến sĩ được vũ trang thật đầy đủ.
38Tất cả những chiến sĩ này kéo đến Hếp-rôn theo đội ngũ, nhất tâm phò Đa-vít làm vua Y-sơ-ra-ên. Đồng thời, lòng dân đều nghiêng về Đa-vít. 39Họ ở lại với Đa-vít ba ngày. Cuộc họp mặt này được chuẩn bị trước, và ai nấy ăn uống no nê vui vẻ. 40Từ những miền lân cận cũng như những nơi xa xôi tận đất Y-sa-ca, Sa-bu-lôn và Nép-ta-li, người ta dùng lừa, lạc đà, la và bò chở lương thực đến, gồm bột mì, bánh trái vả, nho, rượu, dầu, và cả bò và cừu vô số. Niềm hân hoan lan tràn khắp Y-sơ-ra-ên.