14

Đa-vít chiến thắng dân Phi-li-tin

1Hi-ram, vua Ty-rơ sai sứ giả đem một đoàn thợ nề, thợ mộc, chở theo nhiều gỗ bá hương để giúp xây cất một cung điện cho vua Đa-vít. 2Đa-vít nhận thấy lý do Chúa đã lập mình làm vua dân Y-sơ-ra-ên và Ngài làm cho vương quốc mình cường thịnh, chính là để đem lại niềm hân hoan cho dân Chúa.
3Sau khi đóng đô tại Giê-ru-sa-lem, Đa-vít cưới thêm một số hoàng hậu và sinh thêm nhiều con trai, con gái.
4-7Đây là tên các con trai Đa-vít sinh tại Giê-ru-sa-lem:
Sa-mua, Sô-báp, Na-than, Sa-lô-môn, I-ba, Ê-li-sua, Ên-phê-lết, Nô-ga, Nê-phát, Gia-phia, Ê-li-sa-ma, Bê-ên-gia-đa, và Ê-li-phê-lết.
8Nghe tin Đa-vít đã lên ngai làm vua nước Y-sơ-ra-ên, quân Phi-li-tin kéo toàn lực tiến công để bắt Đa-vít. Được tin tình báo, Đa-vít lập tức đem quân nghênh chiến. 9Thấy quân Phi-li-tin đang tiến kích thung lũng. Rê-pha-im, 10Đa-vít cầu hỏi Chúa: "Nếu con xuất quân tiến công, Chúa có cho con chiến thắng địch không?" Chúa đáp: "Con cứ tiến công, ta sẽ cho con chiến thắng!"
11Vậy, Đa-vít tiến công và tiêu diệt quân đội Phi-li-tin, nên ông hân hoan ca ngợi Chúa: "Thượng Đế đã dùng ta quét sạch địch quân như nước phá vỡ bờ đê." Đa-vít gọi địa điểm này là Ba-anh Phê-ra-xim (chỗ nước phá vỡ bờ). 12Quân Y-sơ-ra-ên thu được nhiều thần tượng mà quân Phi-li-tin bỏ lại; Đa-vít ra lệnh đem đốt sạch.
13Dân Phi-li-tin lại đem quân đánh vào thung lũng ấy một lần nữa. 14Đa-vít lại cầu hỏi Chúa. Chúa bảo: "Con hãy đi bọc quanh rừng dâu mà tiến công. 15Khi nào con nghe tiếng chân bước trên các ngọn dâu, con hãy xung phong vì Thượng Đế sẽ dẫn đường cho con và tiêu diệt địch quân."
16Đa-vít vâng lời Chúa, và đánh tan quân đội Phi-li-tin từ Ghi-bê-ôn đến Ghê-xe. 17Đa-vít nổi danh khắp nơi và Chúa khiến tất cả các quốc gia đều kính sợ người.