14

Klei Y-Hiram Tŭ Y-Đawit

(II Sam 5:11-12)

1Y-Hiram mtao ƀuôn Tir tiŏ nao mnuih hưn kơ Y-Đawit, leh anăn mơĭt kyâo sêdar wăt phung mă bruă hŏng boh tâo leh anăn phung krah kmeh čiăng mdơ̆ng sa boh sang kơ ñu. 2Y-Đawit thâo kơ Yêhôwa mjing ñu leh mtao kiă kriê phung Israel, leh anăn thâo kơ ƀuôn ala mtao mâo klei arăng mpŭ kyua phung ƀuôn sang ñu phung Israel.

Arăng Kkiêng Phung Anak kơ Y-Đawit Ti Ƀuôn Yêrusalem

(II Sam 5:13-16; I KYD 3:5-9)

3Y-Đawit lŏ mă lu mô̆ hlăm ƀuôn Yêrusalem, leh anăn Y-Đawit lŏ mâo lu anak êkei leh anăn anak mniê. 4Anei anăn phung anak ñu mâo hlăm ƀuôn Yêrusalem: Y-Samua, Y-Sôbap, Y-Nathan, Y-Salômôn, 5Y-Iphar, Y-Êlisua, Y-Êlpêlet, 6Y-Nôga, Y-Nêphek, Y-Japhia, 7Y-Êlisama, Y-Bêliada, leh anăn Y-Êliphêlet.

Y-Đawit Dưi Hŏng Phung Philistin

(II Sam 5:17-25)

8Tơdah phung Philistin hmư̆ arăng trôč leh êa ƀâo mngưi brei Y-Đawit jing mtao kiă kriê jih jang phung Israel, jih jang phung Philistin đĭ nao duah Y-Đawit; Y-Đawit hmư̆ klei anăn leh anăn kbiă nao bi blah hŏng diñu. 9Phung Philistin hriê čiăng plah mă dŏ dô hlăm tlung Rêphaim. 10Y-Đawit êmuh kơ Aê Diê, “Kâo srăng nao bi blah hŏng phung Philistin mơ̆? Ih srăng jao diñu hlăm kngan kâo mơ̆?” Yêhôwa lač kơ ñu, “Nao bĕ, leh anăn kâo srăng jao diñu hlăm kngan ih.” 11Snăn ñu nao kơ ƀuôn Baal-Pêrisim, leh anăn Y-Đawit dưi hŏng diñu ti anăn. Leh anăn Y-Đawit lač, “Aê Diê bi rai leh phung roh kâo hŏng kngan kâo msĕ si êa lip.” Kyua anăn arăng pia anôk anăn Baal-Pêrisim. 12Diñu lui rup yang diñu tinăn; Y-Đawit mtă, leh anăn arăng čuh hĕ rup yang anăn.
13Phung Philistin lŏ nao plah mă hlăm tlung. 14Tơdah Y-Đawit lŏ êmuh kơ Aê Diê, Aê Diê lač kơ ñu, “Đăm ih nao phă kơ diñu ôh; dar ti tluôn diñu leh anăn hriê phă kyâo balsam. 15Tơdah ih hmư̆ ênai jơ̆ng ti ƀrŏng kyâo balsam, snăn nao bi blah bĕ, kyuadah Aê Diê kbiă nao êlâo kơ ih leh čiăng čăm phung kahan Philistin.” 16Y-Đawit ngă tui si Aê Diê mtă leh kơ ñu, leh anăn diñu bi blah dưi hŏng phung kahan Philistin mơ̆ng ƀuôn Gabaôn truh kơ ƀuôn Gêser. 17Klei hing ang Y-Đawit arăng hmư̆ tar ƀar čar, leh anăn Yêhôwa brei jih jang phung găp djuê mnuih huĭ kơ ñu.