15

Chuẩn bị dời Rương giao ước

1Đa-vít xây cung điện trong thành phố Đa-vít, và chuẩn bị một Đền tạm mới để rước Rương giao ước của Thượng Đế. 2Vua ra lệnh: "Khi di chuyển Rương vào Đền tạm, không ai được khiêng vác ngoại trừ người Lê-vi, vì Thượng Đế đã chọn họ làm việc ấy; họ sẽ phục vụ Chúa từ đời này sang đời khác!"
3Đa-vít triệu tập toàn thể nhân dân về Giê-ru-sa-lem để rước Rương của Chúa vào Đền tạm mới.
4-10Đây là số các thầy tế lễ và người Lê-vi hiện diện:
120 người thuộc tộc Kê-hát, dưới quyền lãnh đạo của U-ri-ên,
220 người thuộc tộc Mê-ra-ri, dưới quyền lãnh đạo của A-sa-gia,
130 người thuộc tộc Ghẹt-sôn, dưới quyền lãnh đạo của Giô-ên,
200 người thuộc tộc Ê-li-sa-phan, dưới quyền lãnh đạo của Sê-ma-gia,
80 người thuộc tộc Hếp-rôn, dưới quyền lãnh đạo của Ê-li-ên,
và 112 người thuộc tộc U-xi-ên, dưới quyền lãnh đạo của A-mi-na-đáp.
11Đa-vít triệu tập hai thầy tế lễ tối cao là Xa-đốc và A-bia-tha, các trưởng tộc người Lê-vi là U-ri-ên, A-sa-gia, Giô-ên, Sê-ma-gia, Ê-li-ên, và A-mi-na-đáp, mà hiểu dụ: 12“Các ngươi là cấp lãnh đạo người Lê-vi! Bây giờ, hãy dọn mình thánh sạch với các anh em mình, để được xứng đáng khiêng Rương của Chúa Hằng Hữu Chân Thần của Y-sơ-ra-ên, đến nơi ta đã chuẩn bị. 13Lần trước, vì các ngươi không làm như vậy và vì chúng ta không vâng giữ các mệnh lệnh Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của chúng ta, đã truyền dạy, nên Ngài đã nổi thịnh nộ với chúng ta."
14Vậy, các thầy tế lễ và người Lê-vi làm lễ tẩy uế, dọn mình thánh sạch để dời Rương của Chúa Hằng Hữu, Chân Thần của Y-sơ-ra-ên. 15Các người Lê-vi dùng đòn khiêng Rương trên vai mình, đúng như lời Chúa dặn Mai-sen dạy bảo dân Ngài.

Các ca sĩ và nhạc công

16Vua Đa-vít ra lệnh cho các nhà lãnh đạo người Lê-vi tổ chức các ca đoàn và dàn nhạc. Các ca sĩ và các nhạc công hân hoan ca hát và cử nhạc vang lừng bằng thất huyền cầm, thụ cầm và chập chỏa, 17dưới quyền điều khiển của các nhạc trưởng Hê-man (con Giô-ên), A-sáp (con Bê-rê-kia) và Ê-than (con Cư-sai) thuộc tộc Mê-ra-ri.
18Đây là tên các phụ tá nhạc trưởng: Xa-cha-ri, Gia-a-xiên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hiên, U-ni, Ê-li-áp, Bê-na-gia, Ma-a-xê-gia, Ma-ti-thia, Ê-li-phê-lê, Mích-nê-gia, Ô-bết Ê-đôm, và Giê-i-ên là những người canh cửa. 19Hê-man, A-sáp và Ê-than đánh chập chỏa.
20Xa-cha-ri, A-xiên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hiên, Ư-ni, Ê-li-áp, Ma-a-xê-gia và Bê-na-gia làm ban hát 8 người có đệm thụ cầm.
21Ma-ti-thia, Ê-li-phê-lê, Mích-nê-gia, Ô-bết Ê-đôm, Giê-hiên, và A-xa-xia gảy thụ cầm.
22Kê-na-nia, trưởng tộc người Lê-vi, vì có tài âm nhạc nên được cử điều khiển ca đoàn.
23Bê-rê-kia và Ên-ca-na canh gác Rương giao ước.
24Các thầy tế lễ Sê-ba-nia, Giô-sa-phát, Nê-tha-nên, A-ma-sai, Xa-cha-ri, Bê-na-gia, và Ê-li-ê-se làm đội kèn đi đầu đám rước. Ô-bết Ê-đôm và Giê-hi-gia cũng canh gác Rương giao ước.

Đa-vít nhảy múa trước Rương giao ước

25Vậy, vua Đa-vít, các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên, các tướng lãnh, đều đi lên nhà của Ô-bết Ê-đôm rước Rương giao ước cách vui mừng. 26Vì Chúa phù hộ những người Lê-vi khiêng Rương giao ước của Ngài, nên người ta dâng bảy con bò đực và bảy con chiên đực. 27Đa-vít, các người Lê-vi khiêng Rương giao ước, ca đoàn và nhạc trưởng Kê-na-nia đều mặc áo dài vải gai mịn. Đa-vít cũng mặc chiếc áo choàng bằng vải gai. 28Vậy, các cấp lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên rước Rương giao ước về Giê-ru-sa-lem với tiếng tung hô mừng rỡ, với điệu kèn và tù và, với chập chỏa vang rền, với thụ cầm và thất huyền cầm réo rắt. 29Khi Rương giao ước của Chúa Hằng Hữu vào thành phố Đa-vít, hoàng hậu Mỵ-canh (con gái Sau-lơ) nhìn qua cửa sổ thấy vua Đa-vít nhảy múa vui mừng thì khinh bỉ vua trong lòng.